<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 7

Regte en verantwoordelikhede

Module 7

Die belangrikheid van vrywilliger-organisasies

Die belangrikheid van vrywilliger-organisasies

‘n Belangrike persoon het gesê: “..die oorlewing van die mensdom hang af van mense wat omgee vir die ganse mensdom, nie net vir hulle eie gemeenskap of nasie nie.”

Die Suid-Afrikaanse handves vir menseregte het juis hier ‘n ingeboude aspek wat hierdie omgee vir mekaar aanmoedig – ons noem dit Ubuntu. Daar is ‘n Zoeloe-spreekwoord wat hierdie gedagte netjies verwoord: ” Umuntu Ngumuntu Ngabantu ” (‘n Mens word eers regtig ‘n mens deur sy interaksie met ander mense). Die konsep van Ubuntu word uitgeleef deur goedhartig teenoor ander mense (en diere) op te tree. Dit sluit gasvryheid, medelye en regverdigheid in, maar bowenal om goeie morele waardes na te streef.

In die tradisionele Afrika-gemeenskap word Ubuntu spesifiek uitgeleef deurdat weeskinders en kinders met probleme in ‘n familie opgeneem word en dat alle volwasse persone ‘n omgee-rol teenoor mekaar vervul asof hulle ‘n ander persoon se ouer, broer of suster is.

 • Hou hierdie Ubuntu -konsep in gedagte as julle die volgende werkopdrag uitvoer.

Aktiwiteit 1:

Om ‘n toekenningseremonie te reël [LU 2.3]

Werkopdrag (in groepverband)

Die klas hou ‘n tipe oscar-toekenningsgeleentheid. in plaas van beste films of filmsterre, gaan dit nou oor die vrywilliger-organisasie wat die grootste bydrae die afgelope jaar gemaak het. kies ‘n naam vir die toekenningseremonie, bv. die “mandela-eerbewys” of die “ubuntu-toekenning”.

Gaan so te werk:

 • Die klas verdeel in groepe van ongeveer vyf lede per groep.
 • Die groep doen navorsing (as huiswerk) deur in koerante, tydskrifte of in ander media-berigte meer uit te vind oor vrywilliger-organisasies in julle eie gemeenskap, op nasionale vlak of selfs op internasionale gebied.
 • Nadat julle groep die inligting versamel het, kies julle een organisasie wat julle voel die belangrikste bydrae gelewer het. Indien nodig kan nog inligting oor hierdie betrokke instansie gevind word. Onthou om die name wat julle nie kies nie, as benoemdes te hou.
 • Kies een lid uit julle groep wat die organisasie aan die ‘gehoor’ gaan voorstel en een persoon wat namens die organisasie die prys gaan ontvang en dankie sê.
 • Verbeel julle dit is die groot aand van die toekennings en verskeie belangrike persone woon die aand by.
 • Nou word die nominasies uitgelees, die pryswenners opgeroep en voorgestel. Dit is belangrik dat die “aanbieder” in ‘n neutedop sê op watter gebied hierdie organisasie ‘n bydrae gelewer het en waarom hulle die toekenning verdien. Die prys word oorhandig en daar word ‘n bedankingswoord gedoen. In die bedankingswoord moet die persoon byvoorbeeld noem wat hulle daartoe gelei het om die organisasie te stig, wat hulle oogmerke is en wat hulle boodskap aan die gemeenskap is.

Wenke:

 • Die opvoeder of een leerder uit die klas kan as seremoniemeester optree om die proses goed te laat verloop en sogenaamd die belangrike persone en gaste welkom te heet.
 • Elke groep kan ‘n prys, ‘n beeldjie of trofee van een of ander aard maak om te oorhandig.
 • As julle regtig ‘n spesiale geleentheid daarvan wil maak, kan julle dit in die saal hou en die hoof of ander onderwysers en ouers uitnooi om die geleentheid te kom bywoon.
 • Julle kan ook spesiale musiekitems tussen-in hê om dit werklik ‘n spoggeleentheid te maak.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
S OSIALE O NTWIKKELINGDie leerder is in staat om begrip van en toewyding aan grondwetlike regte en sosiale verantwoordelikhede,asook begrip vir diverse kulture en gelowe te toon.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 die toepassing van menseregte soos beskryf in die Suid-Afrikaanse grondwet bespreek;
2.2 verduidelik hoe om geslagstereotipering en seksisme teen te werk;
2.3 die belangrikheid van vrywilliger-organisasies bespreek;
2.4 verduidelik hoe die erkenning van diverse kulture die Suid-Afrikaanse samelewing kan verryk;
2.5 die rol van die mondelinge tradisie en van geskrifte in ’n verskeidenheid wêreldgelowe verduidelik.

Questions & Answers

show that the set of all natural number form semi group under the composition of addition
Nikhil Reply
what is the meaning
Dominic
explain and give four Example hyperbolic function
Lukman Reply
_3_2_1
felecia
⅗ ⅔½
felecia
_½+⅔-¾
felecia
The denominator of a certain fraction is 9 more than the numerator. If 6 is added to both terms of the fraction, the value of the fraction becomes 2/3. Find the original fraction. 2. The sum of the least and greatest of 3 consecutive integers is 60. What are the valu
SABAL Reply
1. x + 6 2 -------------- = _ x + 9 + 6 3 x + 6 3 ----------- x -- (cross multiply) x + 15 2 3(x + 6) = 2(x + 15) 3x + 18 = 2x + 30 (-2x from both) x + 18 = 30 (-18 from both) x = 12 Test: 12 + 6 18 2 -------------- = --- = --- 12 + 9 + 6 27 3
Pawel
2. (x) + (x + 2) = 60 2x + 2 = 60 2x = 58 x = 29 29, 30, & 31
Pawel
ok
Ifeanyi
on number 2 question How did you got 2x +2
Ifeanyi
combine like terms. x + x + 2 is same as 2x + 2
Pawel
x*x=2
felecia
2+2x=
felecia
×/×+9+6/1
Debbie
Q2 x+(x+2)+(x+4)=60 3x+6=60 3x+6-6=60-6 3x=54 3x/3=54/3 x=18 :. The numbers are 18,20 and 22
Naagmenkoma
Mark and Don are planning to sell each of their marble collections at a garage sale. If Don has 1 more than 3 times the number of marbles Mark has, how many does each boy have to sell if the total number of marbles is 113?
mariel Reply
Mark = x,. Don = 3x + 1 x + 3x + 1 = 113 4x = 112, x = 28 Mark = 28, Don = 85, 28 + 85 = 113
Pawel
how do I set up the problem?
Harshika Reply
what is a solution set?
Harshika
find the subring of gaussian integers?
Rofiqul
hello, I am happy to help!
Shirley Reply
please can go further on polynomials quadratic
Abdullahi
hi mam
Mark
I need quadratic equation link to Alpa Beta
Abdullahi Reply
find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
X=16
Michael
Want to review on complex number 1.What are complex number 2.How to solve complex number problems.
Beyan
yes i wantt to review
Mark
16
Makan
x=16
Makan
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
please help me prove quadratic formula
Darius
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
can you teacch how to solve that🙏
Mark
Solve for the first variable in one of the equations, then substitute the result into the other equation. Point For: (6111,4111,−411)(6111,4111,-411) Equation Form: x=6111,y=4111,z=−411x=6111,y=4111,z=-411
Brenna
(61/11,41/11,−4/11)
Brenna
x=61/11 y=41/11 z=−4/11 x=61/11 y=41/11 z=-4/11
Brenna
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 7. OpenStax CNX. Sep 10, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11028/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask