<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ứng dụng trong tính toán kết cấu

Cho một dầm đơn gối hai đầu như hình 9.1. tính các phản lực gối tại a và b.

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 9.1

Định nghĩa:

Cho dầm như hình 9.2. tính các phản lực tại gối.

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 9.2

Cho một dầm đơn gối hai đầu như hình 9.2. tính và vẽ biểu đồ lực cắt và moment cho dầm.

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Cho sô ñoà keát caáu baûn ñaùy cống (tính theo phöông phaùp daàm ñaûo) hình 9.4

Hình 9.4

Cho caùc soá lieäu sau:

q=30kG/m ; l=10m ; M1=M2=300kGm

Giaûi:

Ứng dụng mathcad trong đo đạc

Tính toán bố trí tim cầu (hình 9.5)

Hình 9.5

Số liệu cho như sau:

- Điểm khống chế A: x A = 200 . 000 m y B = 200 . 00 m { size 12{alignl { stack { left lbrace x rSub { size 8{A} } ="200" "." "000"m {} #right none left lbrace y rSub { size 8{B} } ="200" "." "00"m {} # right no } } lbrace } {} B: x B = 378 . 31 m y B = 340 . 02 m { size 12{alignl { stack { left lbrace x rSub { size 8{B} } ="378" "." "31"m {} #right none left lbrace y rSub { size 8{B} } ="340" "." "02"m {} # right no } } lbrace } {}

- Điểm cần bố trí 1 : x 1 = 400 . 000 m y 1 = 400 . 00 m { size 12{alignl { stack { left lbrace x rSub { size 8{1} } ="400" "." "000"m {} #right none left lbrace y rSub { size 8{1} } ="400" "." "00"m {} # right no } } lbrace } {}

Để xác định được điểm cần bố trí cần xác định được góc bằng β A 1 size 12{β rSub { size 8{A_1} } } {} , β B 1 size 12{β rSub { size 8{B_1} } } {}

Phần tính tính toán đã được “dấu” bằng lệnh khoá (lock).

Bình sai ñöôøng chuyeàn kinh vó kheùp kín

Ứng dụng trong tính toán thuỷ văn

Cho hai trạm thuỷ văn a và b nằm trên cùng một con sông, có số liệu như bảng sau:

STT Năm Trạm A_M(m3/s.km2) Trạm B_M(m3/s.km2)
123456789101112131415161718 195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971 ----4.84.15.35.06.36.06.33.36.24.87.15.54.19.2 6.97.25.96.46.25.36.88.08.77.88.55.68.96.59.57.0--

Yêu cầu:

  • Cho biết hai trạm A và B có tương quan với nhau hay không?
  • Viết phương trình tương quan giữa 2 trạm để bổ sung số liệu giữa hai trạm.
  • Vẽ đường tương quan giữa hai trạm.

Giải:

1. Nhập số liệu:

2. Tính toán

a. Kiểm tra điều kiện tương quan

b. Viết phương trình tương quan để bổ sung số liệu cho trạm thiếu

3. Vẽ đường thẳng tương quan

Ứng dụng một số hàm trong mathcad

 Vẽ biểu đồ triều

 Viết hàm nội suy tìm Rn và Ra của Bêtông cho trong bảng sau:

Mác Bêtông Cường độ chịu nén Rn, kG/cm2 Cường độ chịu kéo Ra, kG/cm2
150200250300 6.590110130 57.58.310

Có nhiều cách để nội suy tìm Rn và Ra của Bêtông, ở đây xin nêu lên 2 cách:

Cách 1:

Cách 2:

Ứng dụng tính toán cửa van

Xác định vị trí đặt dầm chính

Questions & Answers

explain and give four Example hyperbolic function
Lukman Reply
_3_2_1
felecia
⅗ ⅔½
felecia
_½+⅔-¾
felecia
The denominator of a certain fraction is 9 more than the numerator. If 6 is added to both terms of the fraction, the value of the fraction becomes 2/3. Find the original fraction. 2. The sum of the least and greatest of 3 consecutive integers is 60. What are the valu
SABAL Reply
1. x + 6 2 -------------- = _ x + 9 + 6 3 x + 6 3 ----------- x -- (cross multiply) x + 15 2 3(x + 6) = 2(x + 15) 3x + 18 = 2x + 30 (-2x from both) x + 18 = 30 (-18 from both) x = 12 Test: 12 + 6 18 2 -------------- = --- = --- 12 + 9 + 6 27 3
Pawel
2. (x) + (x + 2) = 60 2x + 2 = 60 2x = 58 x = 29 29, 30, & 31
Pawel
ok
Ifeanyi
on number 2 question How did you got 2x +2
Ifeanyi
combine like terms. x + x + 2 is same as 2x + 2
Pawel
x*x=2
felecia
Mark and Don are planning to sell each of their marble collections at a garage sale. If Don has 1 more than 3 times the number of marbles Mark has, how many does each boy have to sell if the total number of marbles is 113?
mariel Reply
Mark = x,. Don = 3x + 1 x + 3x + 1 = 113 4x = 112, x = 28 Mark = 28, Don = 85, 28 + 85 = 113
Pawel
how do I set up the problem?
Harshika Reply
what is a solution set?
Harshika
find the subring of gaussian integers?
Rofiqul
hello, I am happy to help!
Shirley Reply
please can go further on polynomials quadratic
Abdullahi
hi mam
Mark
I need quadratic equation link to Alpa Beta
Abdullahi Reply
find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
X=16
Michael
Want to review on complex number 1.What are complex number 2.How to solve complex number problems.
Beyan
yes i wantt to review
Mark
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
please help me prove quadratic formula
Darius
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
can you teacch how to solve that🙏
Mark
Solve for the first variable in one of the equations, then substitute the result into the other equation. Point For: (6111,4111,−411)(6111,4111,-411) Equation Form: x=6111,y=4111,z=−411x=6111,y=4111,z=-411
Brenna
(61/11,41/11,−4/11)
Brenna
x=61/11 y=41/11 z=−4/11 x=61/11 y=41/11 z=-4/11
Brenna
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
the operation * is x * y =x + y/ 1+(x × y) show if the operation is commutative if x × y is not equal to -1
Alfred Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play
Source:  OpenStax, Bài giảng môn học mathcad. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10744/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Bài giảng môn học mathcad' conversation and receive update notifications?

Ask