<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Các cấu trúc lập trình trong vb

Bài tập có hướng dẫn

Bài tập 1ii-1

SỬ DỤNG SELECT CASE

Tạo thư mục Basic\Bt1II-1. Thiết kế chương trình có giao diện&lưu trong thư mục trên:

Hình I.10: Select Case

Ở đây, người sử dụng chương trình nhập vào một tuổi nào đó trong ô nhập tuổi, sau đó họ nhấp nút Nhận xét, một nhận xét sẽ xuất hiện ứng với tuổi mà họ nhập từ bàn phím.

Lúc này ta sử dụng toán tử so sánh (=,<,<=,>,>=,<>) cùng với các từ khóa Is và To trong biểu thức.

Is: so sánh biến với biểu thức được liệt kê sau từ khóa Is.

To: định nghĩa phạm vi của giá trị.

Sự kiện Command1_Click():

Dim Age As Integer

Age = Val(Text1.Text)

Select Case Age

Case Is<18

Label2.Caption = "Ban con thieu nien, ban phai hoc thoi!"

Case 18 To 30

Label2.Caption = "Ban da truong thanh, lap gia dinh thoi!"

Case 31 To 60

Label2.Caption = "Lua tuoi trung nien roi!"

Case Else

Label2.Caption = "Ban co con chau day dan roi nhe!"

End Select

Bài tập 1ii-2

Biến và cấu trúc

Bước 1: Tạo thư mục Basic\Bt1II-2. Tạo dự án mới (VB Standard EXE) trong thư mục trên; thêm một modul vào dự án, trong modul nay thêm vào đoạn mã sau:

Public Const tieude As String = "Quan ly hanh chinh"

Public Const sohieu As String = "1.0"

Thêm đoạn mã sau vào hàm xử lý sự kiện Form_Load của Form1:

Form1.Caption = tieude&" phien ban "&sohieu

Chạy ứng dụng, ta thấy tiêu đề của Form: “Quan ly hanh chinh phien ban 1.0”.

Bây giờ, mở Modul1 và thay Public bằng Private. Chạy chương trình. Điều gì xảy ra?

Bước 2: Đổi các khai báo trên thành Public, thêm dòng sau đây vào đầu thủ tục Form_Load:

tieude = “Loi xuat hien”&“Hang so khong the thay doi duoc.”

Chạy chương trình, điều gì xảy ra?

Bước 3: Thêm dòng sau trong hàm xử lý sự kiện Form_Resize:

MsgBox “FORM RESIZE”

Bước 4: Chạy chương trình, khi Form bắt đầu được hiển thị (sự kiện Form_Load), sự kiện Resize của Form được thực hiện. Chỉ có hàm xử lý sự kiện Resize mới cho biết chắc rằng hàm Form_Load được thực thi. Để kiểm chứng ta tạo một biến trên form và trong hàm Form_Load ta thiết lập giá trị của nó. Sau đó, hàm Form_Resize có thể kiểm tra biến và xử lý trên biến này.

Bước 5: Khai báo một biến Private trong Form1 tên sukienLoad:

Private sukienLoad As Boolean

Trong hàm Form_Load, đặt giá trị True cho biến trên:

sukienLoad = True

Bây giờ ta kiểm tra giá trị của biến trong hàm Form_Resize. Thêm vào đoạn mã sau trong hàm Form_Resize:

If sukienLoad = True Then

SukienLoad =False

Exit Sub

End If

MsgBox “Form Resize”

Chạy ứng dụng, khi Form bắt đầu được hiển thị, ta không thấy xuất hiện câu thông báo, nhưng khi ta thay đổi kích thước của Form (nhấn các nút _,  của form), câu thông báo lại xuất hiện. Ở đây ta đã sử dụng một biến làm trung gian cho sự giao tiếp giữa sự kiện Form_Load và sự kiện Form_Resize. Bởi vì cả 2 hàm này nằm trong Form1, nên ta có khai báo Private cho chúng, các ứng dụng khác không thể truy xuất đến các biến này.

Chương trình con

Bước 6: Ta viết một chương trình con để xử lý chuỗi. Đầu vào của chương trình con là một chuỗi, kết quả của chương trình con là chuỗi đó nhưng các từ đều được viết hoa ký tự đầu tiên. Bài tập này giúp ta khai báo (định nghĩa) một chương trình con và gọi thực thi chương trình con đó trong chương trình ứng dụng của mình.

Questions & Answers

where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình visual basic. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10777/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình visual basic' conversation and receive update notifications?

Ask