<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Nhờ những khả năng phân tích và xử lý đa dạng, kỹ thuật GIS hiện nay được ứng dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực, được xem là "công cụ hỗ trợ quyết định (decision - making support tool). Một số lĩnh vực được ứng dụng chủ yếu ở nhiều nơi trên thế giới là:

Nghiên cứu quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường

 • Quản trị rừng (theo dõi sự thay đổi, phân loại...),
 • Quản trị đường di cư và đời sống động vật hoang dã,
 • Quản lý và quy hoạch đồng bằng ngập lũ, lưu vực sông,
 • Bảo tồn đất ướt,
 • Phân tích các biến động khí hậu, thuỷ văn.
 • Phân tích các tác động môi trường (EIA),
 • Nghiên cứu tình trạng xói mòn đất,
 • Quản trị sở hữu ruộng đất,
 • Quản lý chất lượng nước,
 • Quản lý, đánh giá và theo dõi dịch bệnh,
 • Xây dựng bản đổ và thống kê chất lượng thổ nhường.
 • Quy hoạch và đánh giá sử dụng đất đai.

Nghiên cứu điều kiện kinh tế - xã hội

 • Quản lý dân số,
 • Quản trị mạng lưới giao thông (thuỷ - bộ),
 • Quản lý mạng lưới y tế, giáo dục,
 • Điều tra và quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng.

Nghiên cứu hỗ trợ các chương trình quy hoạch phát triển

 • Đánh giá khả năng thích nghi cây trồng, vật nuôi và động vật hoang dã,
 • Định hướng và xác định các vùng phát triển tối ưu trong sản xuất nông nghiệp,
 • Hỗ trợ quy hoạch và quản lý các vùng bảo tồn thiên nhiên,
 • Đánh giá khả năng và định hướng quy hoạch các vùng đô thị, công nghiệp lớn,
 • Hỗ trợ bố trí mạng lưới y tế, giáo dục.

Trong nghiên cứu sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn, các lĩnh vực ứng dụng của kỹ thuật GIS rất rộng rãi. Do vậy, GIS trở thành công cụ đắc dụng cho việc quản lý và tổ chức sản xuất nông nghiệp - nông thôn trên các vùng lãnh thổ.

Các lĩnh vực ứng dụng của gis trong sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thổ nhường

 • Xây dựng các bản đồ đất và đơn tính đất.
 • Đặc trưng hoá các lớp phủ thổ nhường

Trồng trọt

 • Khả năng thích nghi các loại cây trồng
 • Sự thay đổi của việc sử dụng đất
 • Xây dựng các đề xuất về sử dụng đất
 • Khả năng bền vững của sản xuất nông nghiệp Nông - Lâm kết hợp
 • Theo dõi mạng lưới khuyến nông
 • Khảo sát nghiên cứu dịch - bệnh cây trồng (côn trùng và cỏ dại)
 • Suy đoán hay nội suy các ứng dụng kỹ thuật

Quy hoạch thuỷ văn và tưới tiêu

 • Xác định hệ thống tưới tiêu
 • Lập thời biểu tưới nước
 • Tính toán sự xói mòn/ bồi lắng trong hồ chứa nước
 • Nghiên cứu đánh giá ngập lũ

Kinh tế nông nghiệp

 • Điều tra dân số / nông hộ
 • Thống kê
 • Khảo sát kỹ thuật canh tác
 • Xu thế thị trường của cây trồng
 • Nguồn nông sản hàng hoá

Phân tích khí hậu

 • Hạn hán
 • Các yếu tố thời tiết
 • Thống kê

Mô hình hoá nông nghiệp

 • Ước lượng / tiên đoán năng suất cây trồng

Chăn nuôi gia súc / gia cầm

 • Thống kê
 • Phân bố
 • Khảo sát và theo dõi diễn biến, dự báo dịch bệnh

(Theo Rajan, M.S. 1991)

Một ứng dụng quan trọng của GIS là mô hình hoá các cấu trúc căn bản thực của thế giới trên dữ liệu con số. Nghệ thuật làm mô hình có thể phân tích những khuynh hướng, định nghĩa những nhân tố gây ra chúng, trình bày các khả năng cho phép chọn lựa các giải pháp để giải quyết những vấn đề được đặt ra, hoặc chỉ ra các mối quan hệ mật thiết và các kết quả của một quyết định. Thí dụ, GIS có thể chỉ ra các nguồn tài nguyên thiên nhiên có khả năng bị ảnh hưởng do các quyết định nào đó trên cơ sở các dữ liệu của ảnh vệ tinh. Những vùng chịu tổn thất từ vùng khai hoang có thể được định nghĩa và phân tích trên cơ sở dữ liệu chồng lấp của các yêu cầu về loại đất, sự gia tăng năng suất, thời gian, loại, tỷ lệ, và khả năng quản lý, nhu cầu thực tế có thể được chỉ ra và định rõ kết quả.

Questions & Answers

what is monopoli power
Adzaho Reply
the situation that prevails when economic forces balance so that economic variables neither increase nor decrease
Bombey
what is equilibrium
Kabir
what are the important of economic to accounting students with references
salihu Reply
Economics is important because it helps people understand how a variety of factors work with and against each other to control how resources such as labor and capital get used, and how inflation, supply, demand, interest rates and other factors determine how much you pay for goods and services.
Muhammad
explain the steps taken by the government in developing rural market?
Azeem Reply
contribution of Adam smith in economics
abel Reply
I will join
Dexter
I will join
Patrick
Hey
Fatima
Hey
Amir
Hello
AS
hey
Umarou
I love this book and i need extra Economic book
Amir
Hey
Amir
what's happening here
AS
I love this book and i need extra Economic book
Amir
what is the meaning of function in economics
Effah Reply
Pls, I need more explanation on price Elasticity of Supply
Isaac Reply
Is the degree to the degree of responsiveness of a change in quantity supplied of goods to a change in price
Afran
what is production
Humaira
Okay what is land mobile and land unmobile
scor
And what are the resources in land
scor
what is production
Humaira
the proces of using the services of labor and equipmnt together with other in puts to make goods and services availble
Bombey
Okay what is land mobile and land unmobile
scor
Discuss the short-term and long-term balance positions of the firm in the monopoly market?
Rabindranath Reply
hey
Soumya
hi
Mitiku
how are you?
Mitiku
can you tell how can i economics honurs(BSC) in reputed college?
Soumya
through hard study and performing well than expected from you
Mitiku
what should i prepare for it?
Soumya
prepare first, in psychologically as well as potentially to sacrifice what's expected from you, when I say this I mean that you have to be ready, for every thing and to accept failure as a good and you need to change them to potential for achievement of ur goals
Mitiku
parna kya hai behencho?
Soumya
Hallo
Rabindranath
Hello, dear what's up?
Mitiku
cool
Momoh
good morning
Isaac
pls, is anyone here from Ghana?
Isaac
Hw s every one please
Afran
Ys please I'm in Ghana
Afran
Hello
OLANIYI
pls anyone from Nigeria
OLANIYI
am a new candidate here, can someone put me 2ru
OLANIYI
hello
OLANIYI
Pls economic A level exam tomorrow pls help me
akinwale
am from Ghana
Jacob
hi
Charles
Pls economic A level exam tomorrow pls help me
akinwale
Hi
Dev
bol Diya discuss ab krega v
Dev
hello Mr. Rabindranath
Dev
what do you want Dimlare
Dev
yes tell me your desire to have it
Dev
to have what?
OLANIYI
Good luck
JOSEPH
I want to know about economic A level tomorrow pls help
Lerato
okay
Umarou
okay
Umarou
hi
Humaira
hi
Liaqat
what is firms
Anteyi Reply
A firm is a business entity which engages in the production of goods and aimed at making profit.
Avuwada
What is autarky in Economics.
Avuwada
what is choice
Tia Reply
So how is the perfect competition different from others
Rev Reply
what is choice
Tia
please what type of commodity is 1.Beaf 2.Suagr 3.Bread
Alfred Reply
1
Naziru
what is the difference between short run and long run?
Ukpen Reply
It just depends on how far you would like to run!!!🤣🤣🤣
Anna
meaning? You guys need not to be playing here; if you don't know a question, leave it for he that knows.
Ukpen
pls is question from which subject or which course
Ada
Is this not economics?
Ukpen
This place is meant to be for serious educational matters n not playing ground so pls let's make it a serious place.
Docky
Is there an economics expert here?
Docky
Okay and I was being serous
Anna
The short run is a period of time in which the quantity of at least one inputs is fixed...
Anna
that is the answer that I found online and in my text book
Anna
Elacisity
salihu
Meaning of economics
Suraj Reply
It will creates rooms for an effective demands.
Chinedum Reply
different between production and supply
babsnof
Hii
Suraj
hlo
eshita
What is the economic?
Suraj
Economics is a science which study human behavior as a relationship between ends and scarce means which has an alternative use.
Mr
what is supply
babsnof
what is different between demand and supply
Debless Reply
Demand refers to the quantity of products that consumers are willing to purchase at various prices per time while Supply has to do with the quantity of products suppliers are willing to supply at various prices per time. find the difference in between
Saye
what is demand
Humaira
demand is a relationship btn the price of an item and the quantity demanded
Bombey
Difference between extinct and extici spicies
Amanpreet Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Hệ thống thông tin địa lý. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10780/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Hệ thống thông tin địa lý' conversation and receive update notifications?

Ask