<< Chapter < Page
  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu     Page 6 / 26
Chapter >> Page >

 Mức RAID 6 : Còn được gọi là sơ đồ dư thừa P+Q (P+Q redundancy scheme), nó rất giống RAID 5 nhưng lưu trữ thông tin dư thừa phụ để canh chừng nhiều đĩa bị hư. Thay vì sử dụng parity, người ta sử dụng các mã sửa lỗi.

Chọn mức raid đúng

Nếu đĩa bị hư, Thời gian tái tạo dữ liệu của nó là đáng kể và thay đổi theo mức RAID được dùng. Sự tái tạo dễ dàng nhất đối với mức RAID 1. Đối với các mức khác, ta phải truy xuất tất cả các đĩa khác trong dàn đĩa để tái tạo dữ liệu trên đĩa bị hư. Hiệu năng tái tạo của một một hệ thống RAID có thể là một nhân tố quan trọng nếu việc cung cấp dữ liệu liên tục được yêu cầu (thường xảy ra trong các hệ CSDL hiệu năng cao hoặc trao đổi). Hơn nữa, hiệu năng tái tạo ảnh hưởng đến thời gian trung bình không sự cố.

Vì RAID mức 2 và 4 được gộp lại bởi RAID mức 3 và 5, Việc lựa chọn mức RAID thu hẹp lại trên các mức RAID còn lại. Mức RAID 0 được dùng trong các ứng dụng hiệu năng cao ở đó việc mất dữ liệu không có gì là trầm trọng cả. RAID mức 1 là thông dụng cho các ứng dụng lưu trữ các log-file trong hệ CSDL. Do mức 1 có overhead cao, mức 3 và 5 thường được ưa thích hơn đối với việc lưu trữ khối lượng dữ liệu lớn. Sự khác nhau giữa mức 3 và mức 5 là tốc độ truyền dữ liệu đối lại với tốc độ I/O tổng thể. Mức 3 được ưa thích hơn nếu truyền dữ liệu cao được yêu cầu, mức 5 được ưa thích hơn nếu việc đọc ngẫu nhiên là quan trọng. Mức 6, tuy hiện nay ít được áp dụng, nhưng nó có độ tin cậy cao hơn mức 5.

Mở rộng

Các quan niệm của RAID được khái quát hoá cho các thiết bị lưu trữ khác, bao hàm các dàn băng, thậm chí đối với quảng bá dữ liệu trên các hệ thống không dây. Khi áp dụng RAID cho dàn băng, cấu trúc RAID cho khả năng khôi phục dữ liệu cả khi một trong các băng bị hư hại. Khi áp dụng đối với quảng bá dữ liệu, một khối dữ liệu được phân thành các đơn vị nhỏ và được quảng bá cùng với một đơn vị parity; nếu một trong các đơn vị này không nhận được, nó có thể được dựng lại từ các đơn vị còn lại.

Lưu trữ tam cấp (tertiary storage)

Đĩa quang học

CR-ROM có ưu điểm là có khả năng lưu trữ lớn, dễ di chuyển (có thể đưa vào và lấy ra khỏi ổ đĩa như đĩa mềm), hơn nữa giá lại rẻ. Tuy nhiên, so với ổ đĩa cứng, thời gian tìm kiếm của ổ CD-ROM chậm hơn nhiều (khoảng 250ms), tốc độ quay chậm hơn (khoảng 400rpm), từ đó dẫn đến độ trễ cao hơn; tốc độ truyền dữ liệu cũng chậm hơn (khoảng 150Kbytes/s). Gần đây, một định dạng mới của đĩa quang học - Digital video disk (DVD) - được chuẩn hoá, các đĩa này có dung lượng trong khoảng 4,7GBytes đến 17 GBytes. Các đĩa WORM, REWRITABLE cũng trở thành phổ biến. Các WORM jukeboxes là các thiết bị có thể lưu trữ một số lớn các đĩa WORM và có thể nạp tự động các đĩa theo yêu cầu đến một hoặc một vài ổ WORM.

Băng từ

Băng từ có thể lưu một lượng lớn dữ liệu, tuy nhiên, chậm hơn so với đĩa từ và đĩa quang học. Truy xuất băng buộc phải là truy xuất tuần tự, như vậy nó không thích hợp cho hầu hết các đòi hỏi của lưu trữ thứ cấp. Băng từ được sử dụng chính cho việc backup, cho lưu trữ các thông tin không được sử dụng thường xuyên và như một phương tiện ngoại vi (off-line medium) để truyền thông tin từ một hệ thống đến một hệ thống khác. Thời gian để định vị đoạn băng lưu dữ liệu cần thiết có thể kéo dài đến hàng phút. Jukeboxes băng chứa một lượng lớn băng, với một vài ổ băng và có thể lưu trữ được nhiều TeraBytes (1012 Bytes)

Questions & Answers

how environment affect demand and supply of commodity ?
Amos Reply
Wht at the criteria for market ?
Amos
what is difference between monitory policy and fiscal policy?
Malik Reply
monetary policy is a policy thrust by National Govt(CBN) to influence government spending, purchase &taxes
Frank
necessity of economics
Pamela Reply
I will say want,choice,opportunity cost,scarcity,scale of preference
Alao
what is monopoly market.How price output are determined under monopoly market
bisham
b) Monopoly market is an impecfect market where s single firm having the innovation to produce a particular commodity.Prices are determined through output since there are no other competitive.
Frank
Monopoly market:firm has market power & does not respond to market price
Frank
Explain the process of price determination under perfect competition market with suitable diagram
bisham Reply
Price determination under perfect competition via this process :firms have no market power to influence price rather firms respond to market price.
Frank
price is different from demand- demand is amount of commodity
Effah Reply
demand is amount /quantity of commodity a potential buyer is willing to buy at a given price at market
Frank
demand is a desire of customer on commodity with the ability to pay it and willing to buy it at given price of commodity
Harika
demand is price of what
Faith Reply
show that shortrun average cost
Baby Reply
what is economics
Mbah Reply
what is money
Mbah
what is money
Mbah
Difine macro economics
agaba
money is a medium of exchange between goods and services,maybe inform of currency.
Wesonga
Economics is study of how human beings strive to satisfy numerous wants using limited available resources.
Wesonga
how do you find the maximum number of workers the firms should employ order to produce where there are increasing returns
Jane
what are implications of computing national income?.
agaba
pl
MUDASIRU
what is the formulae for calculating national income
MUDASIRU
it calculated by value added method
Praveen
classify the production units like agriculture, banking, transport etc
Praveen
money is anything that is generally acceptetable for human
Ogbaji
Estimate the net value added(NVA) at fixed cost by each industrial structure
Praveen
definition of unemployment
Adam Reply
what are the causes of unemployment?
Mbubi Reply
The main causes of unemployment are listed below. 1. Frictional unemployment 2. Cyclical unemployment 3. Structural unemployment
assani
We can also categorize the causes on a broader sense as: 1. Political and 2. Social cause As unemployeement root causes are embaded in this two.
Yonathan
would opportunity cost exist if there was no scarcity?
assani
yes just because the opportunity cost arose when there is Alternative to choose among the alternatives.
BADAMASIU
I am thinking that, if our resources were unlimited, then there wouldn't be any need to forgo some wants. Hence the inexistence if opportunity cost
assani
Politics
Job
politics has done what?
assani
consider time assani
Mary
I'm Emmanuel,...I taught the main cause is the change in gov't.
Emmanuel
...Lack of capital to set up a firm respectively
Emmanuel
🙈
Emmanuel
I would like to bring in Educational levels can also be the cause the cause of the problem respectively
Emmanuel
I think the main causes of unemployment is lack of INFRASTRUCTURAL DEVELOPMENT OVER POPULATION OVER DEPENDENT ON GOVERNMENT LACK OF SELF EMPOWERMENT...
ananti
lack of skills among the new generation is the serious issue.
Vishal
Where I come from , I don't see why education or personal aspects seem to do with unimployment, technically the motivation and eigerness in all works of live is there , dispite the cultural influence and physical bearriors;the thing we lacking is Government Support and open market ethics.
Joe
sorry about that-(repation). We have a over powering ethical political system that's displacing the marketing asspects of economy and causing large scale unemployment right across the board...
Joe
can someone Explain Expansionary Monetary Policy and Contractionary Monetary Policy Using one of the instrument of Monetary Policy? Please am kinda lost here?. ta
Emmanuel Reply
using a graph show the case of substitute and compliment goods
Ade Reply
can anyone give me a simple explanation to Five Sector Macroeconomics?
Emmanuel
Can someone please define what economics is
jason Reply
economics simply is a social science subject that study human behavior.
dajan
economics is a social science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means that has alternative uses
Alao
Can someone please tell me how to calculate GDP
Emmanuel
emmanual kapal to calculate GDP (Gross Domestic Product) has three method in calculating it (1)income approach (2) expenditure approach (3) value added method
Alao
thanks Alae
Emmanuel
u are welcome
Alao
in basic terms economics is revered to as battery system, it date back to when Men sees the need to exchange sapless goods and produce to gain , either wealth , basic necessities or to establish trading ties for personal benefit or social asspects in terms of coexistence and continuity, future .
Joe
what is the law of demand
Berlinda Reply
keep other thing constant, when the price increases demand decrease when the price decreases demand increases of the commodity.
sj
all things being equal,quantity demanded decrease as price increase and increase as price decrease
Seth
there's practial joke to it ..." the higher the demand ; scarcity, increase in production and drop in quality"... quite the controversy - for example China vs Europe, United States and we are all boxed up in between somewhere...
Joe
Other thing remain constant the low price of commodity the high quantity of commodity and vice versa is true
Baraka
Explain Effective demand
Anita Reply
What is effective demand
Anita
like Modi is in demand...best example of effective demand
Pranav
Don't get you
Anita
Anita you mean you don't get me or who?
Onyeking
level of demand that represents a real intention to purchase by people with the means to pay
Pranav
Difference between extinct and extici spicies
Amanpreet Reply
While the American heart association suggests that meditation might be used in conjunction with more traditional treatments as a way to manage hypertension
Beverly Reply
Researchers demonstrated that the hippocampus functions in memory processing by creating lesions in the hippocampi of rats, which resulted in ________.
Mapo Reply
The formulation of new memories is sometimes called ________, and the process of bringing up old memories is called ________.
Mapo Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu. OpenStax CNX. Jul 31, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10838/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Hệ quản trị cơ sở dữ liệu' conversation and receive update notifications?

Ask