<< Chapter < Page
  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu     Page 14 / 26
Chapter >> Page >
  • Thời gian xen: Thời gian để xen một hạng mục dữ liệu mới. giá trị này bao hàm thời gian để tìm vị trí xen thích hợp và thời gian cập nhật cấu trúc chỉ mục.
  • Thời gian xoá: Thời gian để xoá một hạng mục dữ liệu. giá trị này bao hàm thời gian tìm kiếm hạng mục cần xoá, thời gian cập nhật cấu trúc chỉ mục.
  • Tổng phí tổn không gian: Không gian phụ bị chiếm bởi một cấu trúc chỉ mục.

Một file thường đi kèm với một vài chỉ mục. Thuộc tính hoặc tập hợp các thuộc tính được dùng để tìm kiếm mẩu tin trong một file được gọi là khoá tìm kiếm. Chú ý rằng định nghĩa này khác với định nghĩa khoá sơ cấp (primary key), khoá dự tuyển (candidate key), và siêu khoá (superkey). Như vậy, nếu có một vài chỉ mục trên một file, có một vài khoá tìm kiếm tương ứng.

Chỉ mục được sắp.

Một chỉ mục lưu trữ các giá trị khoá tìm kiếm trong thứ tự được sắp, và kết hợp với mỗi khoá tìm kiếm, các mẩu tin chứa khoá tìm kiếm này. Các mẩu tin trong file được chỉ mục có thể chính nó cũng được sắp. Một file có thể có một vài chỉ mục trên những khoá tìm kiếm khác nhau. Nếu file chứa các mẩu tin được sắp tuần tự, chỉ mục trên khoá tìm kiếm xác định thứ tự này của file được gọi chỉ mục sơ cấp (primary index). Các chỉ mục sơ cấp cũng được gọi là chỉ mục cụm (clustering index). Khoá tìm kiếm của chỉ mục sơ cấp thường là khoá sơ cấp (khoá chính). Các chỉ mục, khoá tìm kiếm của nó xác định một thứ tự khác với thứ tự của file, được gọi là các chỉ mục thứ cấp (secondary indices) hay các chỉ mục không cụm (nonclustering indices).

Chỉ mục sơ cấp.

Trong phần này, ta giả thiết rằng tất cả các file được sắp thứ tự tuần tự trên một khoá tìm kiếm nào đó. Các file như vậy, với một chỉ mục sơ cấp trên khoá tìm kiếm này, được gọi là file tuần tự chỉ mục (index-sequential files). Chúng biểu diễn một trong các sơ đồ xưa nhất được dùng trong hệ CSDL. Chúng được thiết kế cho các ứng dụng đòi hỏi cả xử lý tuần tự toàn bộ file lẫn truy xuất ngẫu nhiên đến một mẩu tin.

Chỉ mục đặc và chỉ mục thưa (Dense and Sparse Indices)

Chỉ mục đặc

Chỉ mục thưa

Có hai loại chỉ mục được sắp:

  • Chỉ mục đặc. Mỗi mẩu tin chỉ mục (đầu vào chỉ mục/ index entry) xuất hiện đối với mỗi giá trị khoá tìm kiếm trong file. mẩu tin chỉ mục chứa giá trị khoá tìm kiếm và một con trỏ tới mẩu tin dữ liệu đầu tiên với giá trị khoá tìm kiếm đó.
  • Chỉ mục thưa. Một mẩu tin chỉ mục được tạo ra chỉ với một số giá trị. Cũng như với chỉ mục đặc, mỗi mẩu tin chỉ mục chứa một giá trị khoá tìm kiếm và một con trỏ tới mẩu tin dữ liệu đầu tiên với giá trị khoá tìm kiếm này. Để định vị một mẩu tin, ta tìm đầu vào chỉ mục với giá trị khoá tìm kiếm lớn nhất trong các giá trị khoá tìm kiếm nhỏ hơn hoặc bằng giá trị khoá tìm kiếm đang tìm. Ta bắt đầu từ mẩu tin được trỏ tới bởi đầu vào chỉ mục, và lần theo các con trỏ trong file (dữ liệu) đến tận khi tìm thấy mẩu tin mong muốn.

Ví dụ: Giả sử ta tìm các kiếm mẩu tin đối với chi nhánh Perryridge, sử dụng chỉ mục đặc. Đầu tiên, tìm Perryridge trong chỉ mục (tìm nhị phân!), đi theo con trỏ tương ứng đến mẩu tin dữ liệu (với Branch_name = Perryridge) đầu tiên, xử lý mẩu tin này, sau đó đi theo con trỏ trong mẩu tin này để định vị mẩu tin kế trong thứ tự khoá tìm kiếm, xử lý mẩu tin này, tiếp tục như vậy đến tận khi đạt tới mẩu tin có Branch_name khác với Perryridge.

Questions & Answers

why does it makes sense to let the sewage disposal company in your town have a monopoly?
Janice Reply
how might a monopoly affect price?
Janice
how might a monopoly affect prices?
Janice
The principle of Economic is one to be involved in any economic buying substance
Anastassiya Reply
what are the principle of economics?
oche Reply
What is (Qs)
Bigi Reply
What is (Qs) and (Qd)
Bigi
Quantity of supply and Quantity of demand
Dilshoda
Qs: Is quantity of supply and Qd: quantity of demand
Cabdikariim
give as me quantitys
ahmed
among all the definition of economics which of the definition is generally acceptable?
oche
i science that studies human behavior as a relationship between ends and scarcity that have alternative uses
ousman
okay......
oche
what are the principle of economics?
oche
what Make things scarce
Soudani Reply
why do we studied economic
Soudani
for the stability and growth of any reign.
Fayaz
what is macro economics.?
Fayaz
which part of economics is interesting..
Fayaz
how does economics define me
clement Reply
what are the factors that determines the demand and supply
sillah
what are the importance of Economics
Betty Reply
tell me something very important about economics..
Fayaz Reply
how may I solve arithmetic mean ,,,all example
Cee Reply
what is agriculture
Itoe Reply
simple method of understanding cost concept
Oludare Reply
what is inflation
Christiana Reply
Inflation is a general increase in price levels
Zuko
is the action of inflating something
Abdifatah
inflation is the persistent increase in general price level of goods and services in an economy over a considerable period of time .
Tetteh
inflation is the general increase of a commodity in a particular period of time.
Turay
inflation is a general increase in price levels of commodities
shehu
what are the types of inflation?
Ebrima
inflation is the period of persistent rise in the general level of the price of goods services over time
Emmanuel
we have creeping inflation, demand pull inflation ,cost push inflation, and galloping inflation .
Emmanuel
I s Nigeria in any kind of in inflation? If yes which kind?
Martins
please can someone help me with the principles of economic?
Jonathan
and u
ahmed
no discassion just question
Aliraza
what is science and art economic
Sadanu
how can a location of a firm create difference between producers
joy Reply
what is monetary policy
joy
hello
Abdifatah
is a monetary from policy that's authorized of country encharces
Abdifatah
What would you say about the the mobility of enterprise as a factor of production?
Cathryn Reply
how can I connect myself to this Ambrose platform
kanu Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu. OpenStax CNX. Jul 31, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10838/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Hệ quản trị cơ sở dữ liệu' conversation and receive update notifications?

Ask