<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Wp : W0 = 1 : k/3  1 : 0,83.

Sơ đồ có thể tác động đúng không những khi ngắn mạch một pha mà cả khi ngắn mạch hai pha chạm đất và khi chạm đất kép ở các phần tử có I0  0 trong mạng có dòng chạm đất bé.

Để kết luận, cần lưu ý rằng khi loại trừ sự bù dòng khỏi sơ đồ đã xét trên, tức là IR là dòng pha thì : ZR = Z1.l + (I0/IR).(Z0 - Z1).l . Lúc đó tổng trở ZR phụ thuộc không những vào khoảng cách l mà còn vào tỷ số I0/Ip. Tỷ số này có thể thay đổi trong phạm vi rộng khi thay đổi chế độ làm việc của hệ thống. Chính điều đó làm cho hạn chế khả năng ứng dụng của sơ đồ.

Sơ đồ sử dụng một rơle tổng trở có chuyển mạch ở mạch điện áp để tác động khi ngắn mạch nhiều pha :

Sơ đồ được thực hiện nhờ rơle tổng trở 1RZ nối vào hiệu dòng hai pha (theo hình 6.12, I . R = I . a I . c size 12{ {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{R} } = {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{a} } - {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{c} } } {} ) và điện áp tỷ lệ hoặc bằng áp dư của nhánh ngắn mạch khi ngắn mạch giữa các pha. Các bộ phận khởi động dòng 2RI và 3RI nối vào dòng pha làm nhiệm vụ xác định dạng ngắn mạch và tự chuyển mạch điện áp.

Khi N(3) hay N AC ( 2 ) size 12{N rSub { size 8{ ital "AC"} } rSup { size 8{ \( 2 \) } } } {} , rơle 2RI và 3RI khởi động đưa áp Uac đến rơle 1RZ. Vì vậy:

Z R ( 3 ) = 3 I ( 3 ) Z 1 l 3 I ( 3 ) = Z 1 l . Z Rac ( 2 ) = 2I ( 2 ) Z 1 l 2I ( 2 ) = Z 1 l . alignl { stack { size 12{Z rSub { size 8{R} } rSup { size 8{ \( 3 \) } } = { { sqrt {3} I rSup { size 8{ \( 3 \) } } Z rSub { size 8{1} } l} over { sqrt {3} I rSup { size 8{ \( 3 \) } } } } =Z rSub { size 8{1} } l "." }{} # Z rSub { size 8{ ital "Rac"} } rSup { size 8{ \( 2 \) } } = { {2I rSup { size 8{ \( 2 \) } } Z rSub { size 8{1} } l} over {2I rSup { size 8{ \( 2 \) } } } } =Z rSub { size 8{1} } l "." {}} } {}

Khi N AB ( 2 ) , N BC ( 2 ) size 12{N rSub { size 8{ ital "AB"} } rSup { size 8{ \( 2 \) } } ,N rSub { size 8{ ital "BC"} } rSup { size 8{ \( 2 \) } } } {} đưa đến 1RZ là dòng 1 pha, tương ứng là I . a , I . c size 12{ {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{a} } , {} cSup {} - {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{c} } } {} .

Để ZR có được giá trị tỷ lệ với khoảng cách l, áp đưa đến rơle phải giảm 2 lần nhờ điện trở phụ (hình 6.12a) hoặc biến áp tự ngẫu (hình 6.12b). Sơ đồ hình 6.12b cần thiết đối với những rơle tổng trở làm việc theo cả giá trị và góc lệch pha giữa UR và IR (ví dụ rơle tổng trở có hướng, hình 6.6b).

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 6.12 : Sơ đồ nối một rơle tổng trở có chuyển mạch ở mạch điện áp

để tác động khi ngắn mạch giữa các pha.

a. dùng điện trở phụb. dùng biến áp tự ngẫu

Như vậy, khi N AB ( 2 ) size 12{N rSub { size 8{ ital "AB"} } rSup { size 8{ \( 2 \) } } } {} ta có:

Z Rab ( 2 ) = 0,5 U ab ( 2 ) I a ( 2 ) = 0,5 2I a ( 2 ) Z 1 l I a ( 2 ) = Z 1 l size 12{Z rSub { size 8{ ital "Rab"} } rSup { size 8{ \( 2 \) } } = { {0,5U rSub { size 8{ ital "ab"} } rSup { size 8{ \( 2 \) } } } over {I rSub { size 8{a} } rSup { size 8{ \( 2 \) } } } } =0,5 { {2I rSub { size 8{a} } rSup { size 8{ \( 2 \) } } Z rSub { size 8{1} } l} over {I rSub { size 8{a} } rSup { size 8{ \( 2 \) } } } } =Z rSub { size 8{1} } l} {}

Như vậy, có thể đảm bảo ZR như nhau đối với tất cả những dạng ngắn mạch giữa các pha. Tuy nhiên , khi N AB ( 2 ) size 12{N rSub { size 8{ ital "AB"} } rSup { size 8{ \( 2 \) } } } {} hoặc N BC ( 2 ) size 12{N rSub { size 8{ ital "BC"} } rSup { size 8{ \( 2 \) } } } {} thì dòng phụ tải qua pha không hư hỏng (tương ứng là dòng pha C hoặc A) sẽ ảnh hưởng đến sự làm việc của rơle.

Trị số ZR­ cũng có thể sai lệch do bộ phận khởi động làm việc không đúng (chỉ có một rơle RI khởi động) trong trường hợp dòng ngắn mạch gần với dòng khởi động của chúng. Lúc đó, tổng trở ZR có thể giảm nhiều do đưa tới rơle tổng trở một điện áp giảm thấp (trường hợp giới hạn giảm hai lần).

Ưu điểm của sơ đồ là tương đối đơn giản và chỉ dùng một rơle tổng trở. Tuy nhiên, xét đến những nhược điểm nêu trên và nhiều nhược điểm khác, sơ đồ chỉ hạn chế áp dụng, chẳng hạn như, cho bảo vệ chống ngắn mạch nhiều pha đường dây cụt.

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự làm việc của bảo vệ khoảng cách

Ảnh hưởngcủa điện trở quá độ đến đến sự làm việc của bộ phận khoảng cách :

Anh hưởng của điện trở quá độ rqđ đến sự làm việc của bộ phận khoảng cách được xét đối với mạng hở có nguồn cấp từ hai phía (hình 6.13)

Ở đầu cực rơle tổng trở đặt ở đường dây AB về phía trạm A (ví du, nối với áp dây và hiệu dòng pha) khi N(2) qua rqđ ở đầu đường dây BC sẽ có tổng trở bằng :

Z RA = U . d I . d = I . NAB Z 1 l AB + I . N r I . NAB = Z 1 l AB + I . N I . NAB r = Z 1 l AB + I N I NAB r e alignl { stack { size 12{Z rSub { size 8{ ital "RA"} } = { { {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{d} } } over { {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{d} } } } = { { {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NAB"} } Z rSub { size 8{1} } l rSub { size 8{ ital "AB"} } + {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{N} } r rSub { size 8{ ital "q‰"} } } over { {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NAB"} } } } =Z rSub { size 8{1} } l rSub { size 8{ ital "AB"} } + { { {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{N} } } over { {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NAB"} } } } r rSub { size 8{ ital "q‰"} } } {} #{} rSup {} {} cSup {} =Z rSub { size 8{1} } l rSub { size 8{ ital "AB"} } + { {I rSub { size 8{N} } } over {I rSub { size 8{ ital "NAB"} } } } r rSub { size 8{ ital "q‰"} } e rSup { size 8{jα} } {} } } {} (6.13)

trong đó:  - góc lệch pha giữa dòng IN ở điểm hư hỏng và dòng INAB.

Questions & Answers

what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Bảo vệ rơ le và tự động hóa. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10749/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Bảo vệ rơ le và tự động hóa' conversation and receive update notifications?

Ask