<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Wp : W0 = 1 : k/3  1 : 0,83.

Sơ đồ có thể tác động đúng không những khi ngắn mạch một pha mà cả khi ngắn mạch hai pha chạm đất và khi chạm đất kép ở các phần tử có I0  0 trong mạng có dòng chạm đất bé.

Để kết luận, cần lưu ý rằng khi loại trừ sự bù dòng khỏi sơ đồ đã xét trên, tức là IR là dòng pha thì : ZR = Z1.l + (I0/IR).(Z0 - Z1).l . Lúc đó tổng trở ZR phụ thuộc không những vào khoảng cách l mà còn vào tỷ số I0/Ip. Tỷ số này có thể thay đổi trong phạm vi rộng khi thay đổi chế độ làm việc của hệ thống. Chính điều đó làm cho hạn chế khả năng ứng dụng của sơ đồ.

Sơ đồ sử dụng một rơle tổng trở có chuyển mạch ở mạch điện áp để tác động khi ngắn mạch nhiều pha :

Sơ đồ được thực hiện nhờ rơle tổng trở 1RZ nối vào hiệu dòng hai pha (theo hình 6.12, I . R = I . a I . c size 12{ {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{R} } = {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{a} } - {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{c} } } {} ) và điện áp tỷ lệ hoặc bằng áp dư của nhánh ngắn mạch khi ngắn mạch giữa các pha. Các bộ phận khởi động dòng 2RI và 3RI nối vào dòng pha làm nhiệm vụ xác định dạng ngắn mạch và tự chuyển mạch điện áp.

Khi N(3) hay N AC ( 2 ) size 12{N rSub { size 8{ ital "AC"} } rSup { size 8{ \( 2 \) } } } {} , rơle 2RI và 3RI khởi động đưa áp Uac đến rơle 1RZ. Vì vậy:

Z R ( 3 ) = 3 I ( 3 ) Z 1 l 3 I ( 3 ) = Z 1 l . Z Rac ( 2 ) = 2I ( 2 ) Z 1 l 2I ( 2 ) = Z 1 l . alignl { stack { size 12{Z rSub { size 8{R} } rSup { size 8{ \( 3 \) } } = { { sqrt {3} I rSup { size 8{ \( 3 \) } } Z rSub { size 8{1} } l} over { sqrt {3} I rSup { size 8{ \( 3 \) } } } } =Z rSub { size 8{1} } l "." }{} # Z rSub { size 8{ ital "Rac"} } rSup { size 8{ \( 2 \) } } = { {2I rSup { size 8{ \( 2 \) } } Z rSub { size 8{1} } l} over {2I rSup { size 8{ \( 2 \) } } } } =Z rSub { size 8{1} } l "." {}} } {}

Khi N AB ( 2 ) , N BC ( 2 ) size 12{N rSub { size 8{ ital "AB"} } rSup { size 8{ \( 2 \) } } ,N rSub { size 8{ ital "BC"} } rSup { size 8{ \( 2 \) } } } {} đưa đến 1RZ là dòng 1 pha, tương ứng là I . a , I . c size 12{ {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{a} } , {} cSup {} - {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{c} } } {} .

Để ZR có được giá trị tỷ lệ với khoảng cách l, áp đưa đến rơle phải giảm 2 lần nhờ điện trở phụ (hình 6.12a) hoặc biến áp tự ngẫu (hình 6.12b). Sơ đồ hình 6.12b cần thiết đối với những rơle tổng trở làm việc theo cả giá trị và góc lệch pha giữa UR và IR (ví dụ rơle tổng trở có hướng, hình 6.6b).

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 6.12 : Sơ đồ nối một rơle tổng trở có chuyển mạch ở mạch điện áp

để tác động khi ngắn mạch giữa các pha.

a. dùng điện trở phụb. dùng biến áp tự ngẫu

Như vậy, khi N AB ( 2 ) size 12{N rSub { size 8{ ital "AB"} } rSup { size 8{ \( 2 \) } } } {} ta có:

Z Rab ( 2 ) = 0,5 U ab ( 2 ) I a ( 2 ) = 0,5 2I a ( 2 ) Z 1 l I a ( 2 ) = Z 1 l size 12{Z rSub { size 8{ ital "Rab"} } rSup { size 8{ \( 2 \) } } = { {0,5U rSub { size 8{ ital "ab"} } rSup { size 8{ \( 2 \) } } } over {I rSub { size 8{a} } rSup { size 8{ \( 2 \) } } } } =0,5 { {2I rSub { size 8{a} } rSup { size 8{ \( 2 \) } } Z rSub { size 8{1} } l} over {I rSub { size 8{a} } rSup { size 8{ \( 2 \) } } } } =Z rSub { size 8{1} } l} {}

Như vậy, có thể đảm bảo ZR như nhau đối với tất cả những dạng ngắn mạch giữa các pha. Tuy nhiên , khi N AB ( 2 ) size 12{N rSub { size 8{ ital "AB"} } rSup { size 8{ \( 2 \) } } } {} hoặc N BC ( 2 ) size 12{N rSub { size 8{ ital "BC"} } rSup { size 8{ \( 2 \) } } } {} thì dòng phụ tải qua pha không hư hỏng (tương ứng là dòng pha C hoặc A) sẽ ảnh hưởng đến sự làm việc của rơle.

Trị số ZR­ cũng có thể sai lệch do bộ phận khởi động làm việc không đúng (chỉ có một rơle RI khởi động) trong trường hợp dòng ngắn mạch gần với dòng khởi động của chúng. Lúc đó, tổng trở ZR có thể giảm nhiều do đưa tới rơle tổng trở một điện áp giảm thấp (trường hợp giới hạn giảm hai lần).

Ưu điểm của sơ đồ là tương đối đơn giản và chỉ dùng một rơle tổng trở. Tuy nhiên, xét đến những nhược điểm nêu trên và nhiều nhược điểm khác, sơ đồ chỉ hạn chế áp dụng, chẳng hạn như, cho bảo vệ chống ngắn mạch nhiều pha đường dây cụt.

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự làm việc của bảo vệ khoảng cách

Ảnh hưởngcủa điện trở quá độ đến đến sự làm việc của bộ phận khoảng cách :

Anh hưởng của điện trở quá độ rqđ đến sự làm việc của bộ phận khoảng cách được xét đối với mạng hở có nguồn cấp từ hai phía (hình 6.13)

Ở đầu cực rơle tổng trở đặt ở đường dây AB về phía trạm A (ví du, nối với áp dây và hiệu dòng pha) khi N(2) qua rqđ ở đầu đường dây BC sẽ có tổng trở bằng :

Z RA = U . d I . d = I . NAB Z 1 l AB + I . N r I . NAB = Z 1 l AB + I . N I . NAB r = Z 1 l AB + I N I NAB r e alignl { stack { size 12{Z rSub { size 8{ ital "RA"} } = { { {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{d} } } over { {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{d} } } } = { { {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NAB"} } Z rSub { size 8{1} } l rSub { size 8{ ital "AB"} } + {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{N} } r rSub { size 8{ ital "q‰"} } } over { {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NAB"} } } } =Z rSub { size 8{1} } l rSub { size 8{ ital "AB"} } + { { {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{N} } } over { {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NAB"} } } } r rSub { size 8{ ital "q‰"} } } {} #{} rSup {} {} cSup {} =Z rSub { size 8{1} } l rSub { size 8{ ital "AB"} } + { {I rSub { size 8{N} } } over {I rSub { size 8{ ital "NAB"} } } } r rSub { size 8{ ital "q‰"} } e rSup { size 8{jα} } {} } } {} (6.13)

trong đó:  - góc lệch pha giữa dòng IN ở điểm hư hỏng và dòng INAB.

Questions & Answers

show that the set of all natural number form semi group under the composition of addition
Nikhil Reply
explain and give four Example hyperbolic function
Lukman Reply
_3_2_1
felecia
⅗ ⅔½
felecia
_½+⅔-¾
felecia
The denominator of a certain fraction is 9 more than the numerator. If 6 is added to both terms of the fraction, the value of the fraction becomes 2/3. Find the original fraction. 2. The sum of the least and greatest of 3 consecutive integers is 60. What are the valu
SABAL Reply
1. x + 6 2 -------------- = _ x + 9 + 6 3 x + 6 3 ----------- x -- (cross multiply) x + 15 2 3(x + 6) = 2(x + 15) 3x + 18 = 2x + 30 (-2x from both) x + 18 = 30 (-18 from both) x = 12 Test: 12 + 6 18 2 -------------- = --- = --- 12 + 9 + 6 27 3
Pawel
2. (x) + (x + 2) = 60 2x + 2 = 60 2x = 58 x = 29 29, 30, & 31
Pawel
ok
Ifeanyi
on number 2 question How did you got 2x +2
Ifeanyi
combine like terms. x + x + 2 is same as 2x + 2
Pawel
x*x=2
felecia
2+2x=
felecia
Mark and Don are planning to sell each of their marble collections at a garage sale. If Don has 1 more than 3 times the number of marbles Mark has, how many does each boy have to sell if the total number of marbles is 113?
mariel Reply
Mark = x,. Don = 3x + 1 x + 3x + 1 = 113 4x = 112, x = 28 Mark = 28, Don = 85, 28 + 85 = 113
Pawel
how do I set up the problem?
Harshika Reply
what is a solution set?
Harshika
find the subring of gaussian integers?
Rofiqul
hello, I am happy to help!
Shirley Reply
please can go further on polynomials quadratic
Abdullahi
hi mam
Mark
I need quadratic equation link to Alpa Beta
Abdullahi Reply
find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
X=16
Michael
Want to review on complex number 1.What are complex number 2.How to solve complex number problems.
Beyan
yes i wantt to review
Mark
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
please help me prove quadratic formula
Darius
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
can you teacch how to solve that🙏
Mark
Solve for the first variable in one of the equations, then substitute the result into the other equation. Point For: (6111,4111,−411)(6111,4111,-411) Equation Form: x=6111,y=4111,z=−411x=6111,y=4111,z=-411
Brenna
(61/11,41/11,−4/11)
Brenna
x=61/11 y=41/11 z=−4/11 x=61/11 y=41/11 z=-4/11
Brenna
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play
Source:  OpenStax, Bảo vệ rơ le và tự động hóa. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10749/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Bảo vệ rơ le và tự động hóa' conversation and receive update notifications?

Ask