<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Các thành viên ảo của một lớp

Toán tử ảo

Toán tử thực chất cũng là một hàm nên chúng ta có thể tạo ra các toán tử ảo trong một lớp. Tuy nhiên do đa năng hóa khi tạo một toán tử cần chú ý đến các kiểu của các toán hạng phải sử dụng kiểu của lớp cơ sở gốc có toán tử ảo.

Ví dụ 6.4: Đa năng hóa toán tử với hàm toán tử là phương thức ảo.

1: //Chương trình 6.4: Toán tử ảo

2: #include<iostream.h>

3:

4: class A

5: {

6: protected:

7: int X1;

8: public:

9: A(int I)

10: {

11: X1=I;

12: }

13: virtual A&operator + (A&T);

14: virtual A&operator = (A&T);

15: virtual int GetA()

16: {

17: return X1;

18: }

19: virtual int GetB()

20: {

21: return 0;

22: }

23: virtual int GetC()

24: {

25: return 0;

26: }

27: void Print(char *St)

28: {

29: cout<<St<<":X1="<<X1<<endl;

30: }

31: };

32:

33: class B : public A

34: {

35: protected:

36: int X2;

37: public:

38: B(int I,int J):A(I)

39: {

40: X2=J;

41: }

42: virtual A&operator + (A&T);

43: virtual A&operator = (A&T);

44: virtual int GetB()

45: {

46: return X2;

47: }

48: void Print(char *St)

49: {

50: cout<<St<<":X1="<<X1<<",X2="<<X2<<endl;

51: }

52: };

53:

54: class C : public B

55: {

56: protected:

57: int X3;

58: public:

59: C(int I,int J,int K):B(I,J)

60: {

61: X3=K;

62: }

63: virtual A&operator + (A&T);

64: virtual A&operator = (A&T);

65: virtual int GetC()

66: {

67: return X3;

68: }

69: void Print(char *St)

70: {

71: cout<<St<<":X1="<<X1<<",X2="<<X2<<",X3="<<X3<<endl;

72: }

73: };

74:

75: A&A::operator + (A&T)

76: {

77: X1+=T.GetA();

78: return *this;

79: }

80:

81: A&A::operator = (A&T)

82: {

83: X1=T.GetA();

84: return *this;

85: }

86:

87: A&B::operator + (A&T)

88: {

89: X1+=T.GetA();

90: X2+=T.GetB();

91: return *this;

92: }

93:

94: A&B::operator = (A&T)

95: {

96: X1=T.GetA();

97: X2=T.GetB();

98: return *this;

99: }

100:

101:A&C::operator + (A&T)

102: {

103: X1+=T.GetA();

104: X2+=T.GetB();

105: X3+=T.GetC();

106: return *this;

107 }

108:

109: A&C::operator = (A&T)

110: {

111: X1=T.GetA();

112: X2=T.GetB();

113: X3=T.GetC();

114: return *this;

115: }

116:

117: void AddObject(A&T1,A&T2)

118: {

119: T1=T1+T2;

120: }

121:

122: int main()

123: {

124: A a(10);

125: B b(10,20);

126: C c(10,20,30);

127: a.Print("a");

128: b.Print("b");

129: c.Print("c");

130: AddObject(a,b);

131: a.Print("a");

132: AddObject(b,c);

133: b.Print("b");

134: AddObject(c,a);

135: c.Print("c");

136: a=b+c;

137: a.Print("a");

138: c=c+a;

139: c.Print("c");

140: return 0;

141: }

Chúng ta chạy ví dụ 6.4 , kết quả ở hình 6.5

Hình 6.5: Kết quả của ví dụ 6.4

Có constructor và destructor ảo hay không?

Khi một đối tượng thuộc lớp có phương thức ảo, để thực hiện cơ chế kết nối động, trình biên dịch sẽ tạo thêm một con trỏ vptr như một thành viên của lớp, con trỏ này có nhiệm vụ quản lý địa chỉ của phương thức ảo. Một lớp chỉ có một bảng phương thức ảo, trong khi đó có thể có nhiều đối tượng thuộc lớp, nên khi một đối tượng khác thuộc cùng lớp tạo ra thì con trỏ vptr đã còn tại. Chính vì vậy bảng phương thức ảo phải được tạo ra trước khi gọi thực hiện constructor, nên constructor không thể là phương thức ảo. Ngược lại do một lớp chỉ có một bảng phương thức ảo nên khi một đối tượng thuộc lớp bị hủy bỏ, bảng phương thức ảo vẫn còn đó, và con trỏ vptr vẫn còn đó. Hơn nữa, destructor được gọi thực hiện trước khi vùng nhớ dành cho đối tượng bị thu hồi, do đó destructor có thể là phương thức ảo. Tuy nhiên, constructor của một lớp có thể gọi phương thức ảo khác. Điều này hoàn toàn không có gì mâu thuẫn với cơ chế kết nối động.

Ví dụ 6.5:

1: //Chương trình 6.5: Destructor ảo

2: #include<iostream.h>

3:

4: class Base

5: {

6: public:

7: virtual ~Base()

8: {

9: cout<<"~Base"<<endl;

10: }

11: };

12:

13: class Derived:public Base

14: {

15: public:

16: virtual ~Derived()

17: {

18: cout<<"~Derived"<<endl;

18: }

19: };

20:

21: int main()

22: {

23: Base *B;

24: B = new Derived;

25: delete B;

26: return 0;

27: }

Chúng ta chạy ví dụ 6.5 , kết quả ở hình 6.6

Hình 6.6: Kết quả của ví dụ 6.5

Nếu destructor không là phương thức ảo thì khi giải phóng đối tượng B chỉ có destructor của lớp cơ sơ được gọi mà thôi nhưng khi destructor là phương thức ảo thì khi giải phóng đối tượng B (ở dòng 25) destructor của lớp dẫn xuất được gọi thực hiện rồi đến destructor của lớp cơ sơ.

BÀI TẬP

Bài 1: Hãy xây dựng các lớp cần thiết trong phân cấp hình 5.3 để tính diện tích (hoặc diện tích xung quanh) và thể tích trong đó lớp Shape là lớp cơ sở trừu tượng.

Bài 2: Hãy sửa đổi hệ thống lương của chương trình ở ví dụ 6.6 bằng thêm các thành viên dữ liệu BrithData (một đối tượng kiểu Date) và DepartmentCode (kiểu int) vào lớp Employee. Giả sử lương này được xử lý một lần trên một tháng. Sau đó, chương trình tính bảng lương cho mỗi Employee (tính đa hình), cộng thêm 100.00$ tiền thưởng vào tổng số lương của mỗi người nếu đây là tháng mà ngày sinh của Employee xảy ra.

Bài 3: Cài đặt các lớp trong cây phả hệ lớp sau:

Trong đó các lớp Person, Student và Staff là các lớp trừu tượng, các lớp còn lại là các lớp dẫn xuất thực.

 

Questions & Answers

are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Lập trình hướng đối tượng. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10794/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lập trình hướng đối tượng' conversation and receive update notifications?

Ask