<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Các phép toán trên chuỗi

Các phép toán thường được dùng nhất trên các chuỗi là phép đối chiếu mẫu sử dụng toán tử LIKE. Ta mô tả các mẫu dùng hai ký tự đặc biệt:

  • ký tự phần trăm (%): ký tự % tương xứng với chuỗi con bất kỳ
  • ký tự gạch nối (_): ký tự gạch nối tương xứng với ký tự bất kỳ.
  • ‘Perry%’ tương xứng với bất kỳ chuỗi nào bắt đầu bởi ‘Perry’
  • ‘%idge%’ tương xứng với bất kỳ chuỗi nào chứa ‘idge’ như chuỗi con
  • ‘___’ tương xứng với chuỗi bất kỳ có đúng ba ký tự
  • ‘___%’ tương xứng với chuỗi bất kỳ có ít nhất ba ký tự

"Tìm tên của tất cả các khách hàng tên phố của họ chứa chuỗi con ‘Main’

SELECT Customer_name

FROM Customer

WHERE Customer_street LIKE ‘%Main%’

Nếu trong chuỗi mẫu có chứa các ký tự % _ \ , để tránh nhầm lẫn ký tự với"dấu hiệu thay thế", SQL sử dụng cách viết: ký tự escape (\) đứng ngay trước ký tự"đặc biệt". Ví dụ nếu chuỗi mẫu là ab%cd được viết là ‘ab\%cd’, chuỗi mẫu là ab_cde được viết là ‘ab\_cde’, chuỗi mẫu là ab\cd được viết là ‘ab\\cd’

SQL cho phép đối chiếu không tương xứng bằng cách sử dụng NOT LIKE

SQL cũng cho phép các hàm trên chuỗi: nối hai chuỗi (|), trích ra một chuỗi con, tìm độ dài chuỗi, biến đổi một chuỗi chữ thường sang chuỗi chữ hoa và ngược lại ...

Thứ tự trình bày các bộ (dòng)

Mệnh đề ORDER BY tạo ra sự trình bày các dòng kết quả của một câu vấn tin theo một trình tự. Để liết kê theo thứ tự alphabet tất cả các khách hàng có vay ở chi nhánh Perryridge:

SELECT DISTINCT Customer_name

FROM Borrower, Loan

WHERE Borrower.Loan_number = Loan.Loan_number AND

Branch_name = ‘Perryridge’

ORDER BY Customer_name;

Mặc nhiên, mệnh đề ORDER BY liệt kê theo thứ tự tăng, tuy nhiên ta có thể làm liệt kê theo thứ tự giảm/tăng bằng cách chỉ rõ bởi từ khoá DESC/ ASC

SELECT *

FROMLoan

ORDER BY Amount DESC, Loan_number ASC;

Các phép toán tập hợp

SQL92 có các phép toán UNION, INTERSECT, EXCEPT chúng hoạt động giống như các phép toán hợp, giao, hiệu trong đại số quan hệ. Các quan hệ tham gia vào các phép toán này phải tương thích (có cùng tập các thuộc tính).

  • Phép toán UNION

“tìm kiếm tất cả các khách hàng có vay, có tài khoản hoặc cả hai ở ngân hàng”

(SELECT Customer_name

FROM Depositor)

UNION

(SELECT Customer_name

FROM Borrower);

Phép toán hợp UNION tự động loại bỏ các bộ trùng, nếu ta muốn giữ lại các bộ trùng ta phải sử dụng UNION ALL

(SELECT Customer_name

FROM Depositor)

UNION ALL

(SELECT Customer_name

FROM Borrower);

  • Phép toán INTERSECT

“tìm kiếm tất cả các khách hàng có vay và cả một tài khoản tại ngân hàng”

(SELECT DISTINCT Customer_name

FROM Depositor)

INTERSECT

(SELECT DISTINCT Customer_name

FROM Borrower);

Phép toán INTERESCT tự động loại bỏ các bộ trùng, Để giữ lại các bộ trùng ta sử dụng INTERSECT ALL

(SELECT Customer_name

FROM Depositor)

INTERSECT ALL

(SELECT Customer_name FROM Borrower);

  • Phép toán EXCEPT

“Tìm kiếm tất cả các khách hàng có tài khoản nhưng không có vay tại ngân hàng”

(SELECT Customer_name

FROM Depositor)

EXCEPT

(SELECT Customer_name

FROM Borrower);

EXCEPT tự động loại bỏ các bộ trùng, nếu muốn giữ lại các bộ trùng phải dùng EXCEPT ALL

(SELECT Customer_name

FROM Depositor)

Questions & Answers

what is a deadweight loss? how monopoly creates a deadweight loss?
Ashraf Reply
who are u?
Lamine
haha
Cleaford
scarm
nura
what it this
Cleaford
hi y'all
Dope
how does group chat help y'all 🤔
Dope
hi y'all
Dope
how does group chat help y'all 🤔
Dope
how does group chat help y'all 🤔
Dope
to learn from one another
Lamine
oh okay
Dope
😟
Creative
Yes
Lamine
what is type of economic
taiwo Reply
how to understand basics of economics
Aarif Reply
what is demand schedle
Princess Reply
When you make a Scedule of the demand you made
Rodeen
this is helpful for rbi grade b
Prema Reply
What is macroeconomics
Kauna Reply
It's one of the two branches of Economics that deal with the aggregate economy.
Mayen
it's about inflation, occupation, gdp and so on
alberto
What is differences between Microeconomics and Macroeconomic?
Bethrand
a price floor of 24 imposed
Annie Reply
monopolistic competition
bintu Reply
yap
nura
any one there to answer my question
Richard Reply
Fixed Costs per week Variable Costs per bear Rent & Rates of Factory Hire & machines Heating & Lighting Repayment of Bank Loan K100.00 K45.00 K5.00 K50.00 Materials Foam Wages K6.00 K1.00 K1.00 Total K200.00 K8.00
Richard
one of the scarce resources that constrain our behaviour is time. each of us has only 24 hours in a day. how do you go about allocating your time in a given day among completing alternatives? once you choose a most important use of time. why do you not spend all your time to it. use the notion of op
naknak Reply
mohsina mala..Bangla app hobe na
Dipam Reply
mani Baba. First learn the spelling of Economics
Dipam Reply
Economics- The study of how people use their limited resources to tey and satisfy unlimited wants.
Kelly
hmmm
Mani
etar bangla apps hobe na?
Mohsina
what is defination of acnomics
Mani Reply
বাংলা বই পাওয়া যায় না?
Mohsina Reply
what is a commdity
Ruth Reply
Difference between extinct and extici spicies
Amanpreet Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu. OpenStax CNX. Jul 31, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10838/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Hệ quản trị cơ sở dữ liệu' conversation and receive update notifications?

Ask