<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Phần này trình bày các nguyên tắc điều khiển tự động

Các nguyên tắc điều khiển tự động

Xuất phát từ yêu cầu công nghệ: cần thay đổi tốc độ, thay đổi hành trình làm việc của cơ cấu sản xuất ...

Xuất phát từ chế độ làm việc của HT ĐKTĐ: khởi động, chuyển đổi tốc độ, hãm, đảo chiều, dừng máy ...

Xuất phát từ yêu cầu kỹ thuật, kinh tế: điều chỉnh tốc độ, ổn định, chính xác cao, an toàn ... và kinh tế.

Từ đó cần có những nguyên tắc ĐKTĐ để thực hiện được các yêu cầu trên, đồng thời tự động hạn chế các đại lượng cần hạn chế: dòng điện cho phép, mô men cho phép, tốc độ cho phép, công suất cho phép, ...

Điều khiển tự động theo nguyên tắc thời gian

Nội dung

Có đồ thị khởi động ĐMđl với 2 cấp điện trở phụ:

  IXL I1d e (t)b c I2 I(t) Ic a0 Ic I2 I1 Iư 0 t1 t2 t3 t Hình 7 - 1: Các đặc tính cơ và quá độ khi khởi động12TN

- Trên hình 7-1, trình bày đặc tính khởi động: (Iư), (t), I(t) của động cơ điện một chiều kích từ độc lập, có 2 cấp khởi động (dùng điện trở phụ hạn chế dòng khởi động).

- Qua đồ thị khởi động ở trên, ta thấy: việc ngắn mạch các cấp điện trở phụ có thể xảy ra sau những khoảng thời gian nhất định:

+ Cấp thứ nhất được ngắn mạch sau khoảng thời gian t1 kể từ khi bắt đầu khởi động.

+ Cấp thứ 2 được ngắn mạch sau khoảng thời gian t2 kể từ khi bắt đầu ngắn mạch cấp 1...

- Các tín hiệu điều khiển ở các thời điểm trên được tạo ra nhờ các rơ le thời gian. Thời gian duy trì của các rơ le thời gian hiện nay có thể đạt: td.tr = 0,05s  2 h, và lớn hơn.

- Thời gian thực hiện các cấp khởi động (tdtr.kđ) được xác định theo tính toán quá trình quá độ của hệ thống TĐĐ TĐ.

Khi M() [ hay I() ] là tuyến tính thì thời gian quá trình quá độ giữa hai cấp tốc độ là:

t ôđ = T ci ln M đgi M đgi + 1 = J β ln M đgi M đgi + 1 = J ω i + 1 ω i M đgi M đgi + 1 ln M đgi M đgi + 1 alignl { stack { size 12{t rSub { size 8{ ital "ôđ"} } =T rSub { size 8{ ital "ci"} } "ln" { {M rSub { size 8{ ital "đgi"} } } over {M rSub { size 8{ ital "đgi"+1} } } } = { {J} over {β} } "ln" { {M rSub { size 8{ ital "đgi"} } } over {M rSub { size 8{ ital "đgi"+1} } } } } {} # " "=J { {ω rSub { size 8{i+1} } - ω rSub { size 8{i} } } over {M rSub { size 8{ ital "đgi"} } - M rSub { size 8{ ital "đgi"+1} } } } "ln" { {M rSub { size 8{ ital "đgi"} } } over {M rSub { size 8{ ital "đgi"+1} } } } {}} } {} (7-1)

- Thời gian chỉnh định của rơ le thời gian để thực hiện gia tốc từ tốc độ thứ i đến tốc độ thứ i+1 là:

tcđ = tqđ - to (7-2)

Trong đó: tqđ - là thời gian quá độ giữa 2 cấp tốc độ.

to - là thời gian tác động của các thiết bị, khí cụ trong mạch có liên quan đến sự tác động của rơ le thời gian.

Các mạch điển hình:

* Mở máy động cơ điện một chiều 2 cấp điện trở phụ

1) Sơ đồ:

Hình 7 - 2: Sơ đồ nguyên lý và biểu đồ thời gian K1RTh1CD+UL132468KK2RThCKTL1L2Đ1G2GRưf2 Rưf1DMK2CD2CDL3L4+ULKK1RTh1G2G2RTh5791011131517

2) Nguyên lý làm việc:

* Khởi động động cơ:

- Đóng các cầu dao 1CD, 2CD, dẫn đến cuộn dây rơ le thời gian 1RTh(11-10) có điện, tiếp điểm 1RTh(13-15) mở ra, đảm bảo cho các cuộn dây công tắc tơ 1G(15-10), 2G(17-10) không có điện, và như vậy các điện trở phụ Rưf1 , Rưf2 , sẽ đều tham gia trong mạch phần ứng.

- Ấn nút M thì cuộn dây K(9-10) có điện, các tiếp điểm K(1-3), K(6-8) đóng lại, dẫn đến động cơ Đ được khởi động với toàn bộ điện trở phụ trong mạch phần ứng: Rưf = Rưf1 + Rưf2 , theo đặc tính 1. Tiếp điểm K(7-9) đóng lại để duy trì cho công tắc tơ K khi thôi ấn M. Các tiếp điểm K(1-3), K(6-8) đóng lại, làm cho cuộn dây 2RTh(4-6) có điện, tiếp điểm 2RTh(15-17) mở ra, đảm bảo cho cuộn dây 2G(17-10) không có điện.

K(5-11) mở, K(5-13) đóng, làm 1RTh(11-10) mất điện, sau thời gian chỉnh định của 1RTh ( t1) thì 1RTh(13-15) đóng, làm cho 1G(4-6) đóng, ngắn mạch Rưf1 , động cơ Đ khởi động sang đặc tính 2, tương ứng với Rưf2 .

Questions & Answers

general equation for photosynthesis
Ojasope Reply
6CO2 + 6H2O + solar energy= C6H1206+ 6O2
Anastasiya
meaning of amino Acids
AJAYI Reply
a diagram of an adult mosquito
mubarak Reply
what are white blood cells
Mlungisi Reply
white blood cell is part of the immune system. that help fight the infection.
MG
what about tissue celss
Mlungisi
Cells with a similar function, form a tissue. For example the nervous tissue is composed by cells:neurons and glia cells. Muscle tissue, is composed by different cells.
Anastasiya
I need further explanation coz celewi anything guys,,,
Calvin Reply
hey guys
Isala
on what?
Anastasiya
hie
Lish
is air homogenous or hetrogenous
damiane Reply
homogenous
Kevin
why saying homogenous?
Isala
explain if oxygen is necessary for photosynthesis
Allice Reply
explain if oxygen is necessary for photosynthesis
Allice Reply
Yes, the plant does need oxygen. The plant uses oxygen, water, light, and produced food. The plant use process called photosynthesis.
MG
By using the energy of sunlight, plants convert carbon dioxide and water into carbohydrates and oxygen by photosynthesis. This happens during the day and sunlight is needed.
NOBLE
no. it s a product of the process
Anastasiya
yet still is it needed?
NOBLE
no. The reaction is: 6CO2+6H20+ solar energy =C6H12O6(glucose)+602. The plant requires Carbon dioxyde, light, and water Only, and produces glucose and oxygen( which is a waste).
Anastasiya
what was the question
NOBLE Reply
joining
Godfrey
the specific one
NOBLE
the study of non and living organism is called.
Godfrey
Is call biology
Alohan
yeah
NOBLE
yes
Usher
what Is ecology
Musonda Reply
what is a cell
Emmanuel Reply
A cell is a basic structure and functional unit of life
Ndongya
what is biolgy
Hawwi Reply
is the study of living and non living organisms
Ahmed
may u draw the female organ
MARTIN Reply
i dont understand
Asal
:/
Asal
me too
DAVID
anabolism and catabolism
Sani Reply
Anabolism refers to the process in methabolism in which complex molecules are formed "built" and requires energy to happen. Catabolism is the opposite process: complex molecules are deconstructed releasing energy, such as during glicolysis.
Anastasiya
Explain briefly independent assortment gene .
Otu Reply
hi
Amargo
hi I'm Anatalia
Joy
what do you mean by pituitary gland
Digambar
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình truyền động điện tự động. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10827/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình truyền động điện tự động' conversation and receive update notifications?

Ask