<< Chapter < Page
  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu     Page 7 / 26
Chapter >> Page >

Truy xuất lưu trữ

Một cơ sở dữ liệu được ánh xạ vào một số các file khác nhau được duy trì bởi hệ điều hành nền. Các file này lưu trú thường trực trên các đĩa với backup trên băng. Mỗi file được phân hoạch thành các đơn vị lưu trữ độ dài cố định được gọi là khối - đơn vị cho cả cấp phát lưu trữ và truyền dữ liệu.

Một khối có thể chứa một vài hạng mục dữ liệu (data item). Ta giả thiết không một hạng mục dữ liệu nào trải ra trên hai khối. Mục tiêu nổi trội của hệ CSDL là tối thiểu hoá số khối truyền giữa đĩa và bộ nhớ. Một cách để giảm số truy xuất đĩa là giữ nhiều khối như có thể trong bộ nhớ chính. Mục đích là để khi một khối được truy xuất, nó đã nằm sẵn trong bộ nhớ chính và như vậy không cần một truy xuất đĩa nào cả.

Do không thể lưu tất cả các khối trong bộ nhớ chính, ta cần quản trị cấp phát không gian sẵn có trong bộ nhớ chính để lưu trữ các khối. Bộ đệm (Buffer) là một phần của bộ nhớ chính sãn có để lưu trữ bản sao khối đĩa. Luôn có một bản sao trên đĩa cho mỗi khối, song các bản sao trên đĩa của các khối là các phiên bản cũ hơn so với phiên bản trong buffer. Hệ thống con đảm trách cấp phát không gian buffer được gọi là bộ quản trị buffer.

Bộ quản trị buffer

Các chương trình trong một hệ CSDL đưa ra các yêu cầu cho bộ quản trị buffer khi chúng cần một khối đĩa. Nếu khối này đã sẵn sàng trong buffer, địa chỉ khối trong bộ nhớ chính được chuyển cho người yêu cầu. Nếu khối chưa có trong buffer, bộ quản trị buffer đầu tiên cấp phát không gian trong buffer cho khối, rút ra một số khối khác, nếu cần thiết, để lấy không gian cho khối mới. Khối được rút ra chỉ được viết lại trên đĩa khi nó có bị sửa đổi kể từ lần được viết lên đĩa gần nhất. Sau đó bộ quản trị buffer đọc khối từ đĩa vào buffer, và chuyển địa chỉ của khối trong bộ nhớ chính cho người yêu cầu. Bộ quản trị buffer không khác gì nhiều so với bộ quản trị bộ nhớ ảo, một điểm khác biệt là kích cỡ của một CSDL có thể rất lớn không đủ chứa toàn bộ trong bộ nhớ chính do vậy bộ quản trị buffer phải sử dụng các kỹ thuật tinh vi hơn các sơ đồ quản trị bộ nhớ ảo kiểu mẫu.

 Chiến luợc thay thế. Khi không có chỗ trong buffer, một khối phải được xoá khỏi buffer trước khi một khối mới được đọc vào. Thông thường, hệ điều hành sử dụng sơ đồ LRU (Least Recently Used) để viết lên đĩa khối ít được dùng gần đây nhất, xoá bỏ nó khỏi buffer. Cách tiếp cận này có thể được cải tiến đối với ứng dụng CSDL.

 Khối chốt (pinned blocks). Để hệ CSDL có thể khôi phục sau sự cố, cần thiết phải hạn chế thời gian khi viết lại lên đĩa một khối. Một khối không cho phép viết lại lên đĩa được gọi là khối chốt.

 Xuất ra bắt buộc các khối (Forced output of blocks). Có những tình huống trong đó cần phải viết lại một khối lên đĩa, cho dù không gian buffer mà nó chiếm là không cần đến. Việc viết này được gọi là sự xuất ra bắt buộc của một khối. Lý do ngắn gọn của yêu cầu xuất ra bắt buộc khối là nội dung của bộ nhớ chính bị mất khi có sự cố, ngược lại dữ liệu trên dĩa còn tồn tại sau sự cố.

Các đối sách thay thế buffer (buffer-replacement policies).

Mục đích của chiến lược thay thế khối trong buffer là tối thiểu hoá các truy xuất đĩa. Các hệ điều hành thường sử dụng chiến lược LRU để thay thế khối. Tuy nhiên, một hệ CSDL có thể dự đoán mẫu tham khảo tương lai. Yêu cầu của một người sử dụng đối với hệ CSDL bao gồm một số bước. Hệ CSDL có thể xác định trước những khối nào sẽ là cần thiết bằng cách xem xét mỗi một trong các bước được yêu cầu để thực hiện hoạt động được yêu cầu bởi người sử dụng. Như vậy, khác với hệ điều hành, hệ CSDL có thể có thông tin liên quan đến tương lai, chí ít là tương lai gần. Trong nhiều trường hợp, chiến lược thay thế khối tối ưu cho hệ CSDL lại là MRU (Most Recently Used): Khối bị thay thế sẽ là khối mới được dùng gần đây nhất!

Questions & Answers

the art of managing the production, distribution and consumption.
Satangthem Reply
what is economics
Khawar Reply
okk
damfash
marginal utility is the additional satisfaction one derives from consuming additional unit of a good or service.
Fred
It's the allocation of scarce resources.
Fred
marginal utility please?
Dishan
marginal utility is the additional satisfaction one derives from consuming additional unit of a good or service.
Fred
I know the definition, but I don't understand its meaning.
Dishan
what is the must definition of economic please?
Nurudeen
demand lfs
Alpha
Economics is derived from the word Oikonomia which means management of household things. Thus, Economics is a study of household things with the constrains of allocating scare resources.
Dishan
what is Open Market Operation
Adu Reply
dominating middlemen men activities circumstances
Christy Reply
what Equilibrium price
Adji Reply
what is gap
mirwais
who is good with the indifference curve
Dexter
What is diseconomic
Alixe Reply
what are the types of goods
WARIDI
how can price determination be the central problem of micro economics
simon Reply
marginal cost formula
Nandu Reply
you should differentiate the total cost function in order to get marginal cost function then you can get marginal cost from it
boniphace
What about total cost
Foday
ok
Foday
how can price determination be the central problem if micro economics
simon
formula of cross elasticity of demand
Theresia Reply
what is ceteris paribus
Priyanka Reply
what is ceteris parabus
Priyanka
Ceteris paribus - Literally, "other things being equal"; usually used in economics to indicate that all variables except the ones specified are assumed not to change.
Abdullah
What is broker
scor
land is natural resources that is made by nature
scor
What is broker
scor
what is land
kafui
What is broker
scor
land is natural resources that is made by nature
scor
whats poppina nigga turn it up for a minute get it
amarsyaheed Reply
what is this?
Philo
am from nigeria@ pilo
Frank
am from nigeria@ pilo
Frank
so
owusu
what is production possibility frontier
owusu
it's a summary of opportunity cost depicted on a curve.
okhiria
please help me solve this question with the aid of appropriate diagrams explain how each of the following changes will affect the market price and quantity of bread 1. A
Manuela Reply
please l need past question about economics
Prosper Reply
ok let me know some of the questions please.
Effah
ok am not wit some if den nw buh by tommorow I shall get Dem
adepojurafiu
Hi guys can I get Adam Smith's WEALTH OF NATIONS fo sale?
Ukpen
hello I'm Babaisa alhaji Mustapha. I'm studying Economics in the university of Maiduguri
Babaisa
okay
Humaira
my name is faisal Yahaya. i studied economics at Kaduna state university before proceeding to West African union university benin republic for masters
Faisal
Hi guys..I am from Bangladesh..
Mannan
Wat d meaning of management
igwe Reply
disaster management cycle
Gogul Reply
cooperate social responsibility
igwe
Fedric Wilson Taylor also define management as the act of knowing what to do and seeing that it is done in the best and cheapest way
OLANIYI
in a comparison of the stages of meiosis to the stage of mitosis, which stages are unique to meiosis and which stages have the same event in botg meiosis and mitosis
Leah Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu. OpenStax CNX. Jul 31, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10838/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Hệ quản trị cơ sở dữ liệu' conversation and receive update notifications?

Ask