<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Các đặc tính điều chỉnh tần số và điện áp stato:

Các dạng đặc tính cơ khi thay đổi tần số và điện áp stato với các phụ tải khác nhau (hình 3-13):

Hình 3-13: Đặc tính cơ khi điều chỉnh tần số và điện áp theo qui luật ởM = const với các phụ tải khác nhau:ựự1 ự02 f1đm 0 Mc Mth M ựo1 ựođm f1đm<f11f12<f1đm ự2 ựđm b) ựựđm ự2 f1đm<f110 Mth1 Mthđm Mth2 M ựo2 ựođm f1đmf12<f1đm ự1 ựo1 Mc(ự)Mth(ự)a) ựựđm ự2 f1đm<f110 Mth2MthđmMth1 M ựo2 ựođm f1đmf12<f1đm ự1 ựo1 Mc(ự)Mth(ự)c) ựự1 ự02 f1đm 0 Mth2MthđmMth1 M ựo1 ựođm f1đm<f11f12<f1đm ự2 ựđm d) Mc(ự)Mth(ự)

Trên hình 3-13a, khi phụ tải Mc ≡ I/ự (q = -1) thì điều chỉnh tần số và điện áp stato theo qui luật:

U 1 f 1 1 / 2 = const size 12{ { {U rSub { size 8{1} } } over {f rSub { size 8{1} } rSup { size 8{1/2} } } } = ital "const"} {} (3-47)

Trên hình 3-13b, khi phụ tải Mc = const (q = 0) thì điều chỉnh tần số và điện áp stato theo qui luật:

U 1 f 1 = const size 12{ { {U rSub { size 8{1} } } over {f rSub { size 8{1} } } } = ital "const"} {} (3-48)

Trên hình 3-13c, khi phụ tải Mc = const (q = 1) thì điều chỉnh tần số và điện áp stato theo qui luật:

U 1 f 1 3 / 2 = const size 12{ { {U rSub { size 8{1} } } over {f rSub { size 8{1} } rSup { size 8{3/2} } } } = ital "const"} {} (3-49)

Trên hình 3-13d, khi phụ tải Mc = const (q = 2) thì điều chỉnh tần số và điện áp stato theo qui luật:

U 1 f 1 2 = const size 12{ { {U rSub { size 8{1} } } over {f rSub { size 8{1} } rSup { size 8{2} } } } = ital "const"} {} (3-50)

Điều chỉnh tự động tốc độ động cơ bằng cách thay đổi thông số thông số đầu ra:

Nguyên lý chung:

Để cải thiện các chỉ tiêu chất lượng của hệ thống truyền động điện điều chỉnh, người ta thường thực hiện các phương pháp điều chỉnh tự động, tạo ra khả năng biến đổi thông số điều chỉnh (thông số đầu vào Xđch) một cách liên tục theo mức độ thay đổi của thông số được điều chỉnh ở đầu ra (đại lượng X). Muốn vậy, ta phải thiết lập hệ điều chỉnh vòng kín, lấy tín hiệu phản hồi từ đầu ra trực tiếp tỉ lệ với đại lượng X hoặc gián tiếp qua các đại lượng liên quan đến X, cho tác động lên thông số đầu vào, làm cho thông số này thay đổi tự động theo chiều hướng đưa đại lượng X đạt đến giá trị đặt trước.

Cấu trúc chung của hệ điều chỉnh tự động vòng kín như trên hình 3-14. Các tín hiệu điều khiển ở đầu vào thường là điện áp: Uđ - tín hiệu đặt, tỷ lệ với giá trị đặt của thông số được điều chỉnh: tốc độ ựđ (Uđ ≡ ựđ); Uph - tín hiệu phản hồi, tỷ lệ với giá trị thực của thông số được điều chỉnh ự (Uph ≡ ự); ÄU = Uđk - tín hiệu sai lệch, phản ánh mức độ sai lệch giữa giá trị thực của thông số ra ự với giá trị mong muốn đã đặt trước ựđ.

Uđk chính là tín hiệu dùng để điều khiển phần tử điều chỉnh ĐCh sao cho thông số của nó tự động thay đổi, và tác động vào động cơ để đủ làm cho giá trị ự tiến đến ựđ, đó chính là tự động ổn định tốc độ.

ĐChĐPHUđUđkUphựHình 3-14: Hệ điều chỉnh tự động vòng kín

Ổn định tốc độ trong hệ điều chỉnh tự động truyền động điện có ý nghĩa rất lớn trong việc cải thiện các chỉ tiêu chất lượng của hệ TĐĐTĐ. Thường tăng độ cứng đặc tính cơ để ổn định tốc độ bằng cách dùng hệ thống điều khiển vòng kín.

Các đặc tính cơ hệ hở có  = (k)2/R không đổi trong phạm vi điều chỉnh. Đối với đặc tính cơ thấp nhất có s.đ.đ. Eb0, nếu Mc = Mđm thì tốc độ làm việc sẽ là  = ’min và sai số tĩnh thường sẽ lớn hơn giá trị cho phép:

S= M ®m β . w 0min > S cp size 12{"S=" { {M rSub { size 8{"®m"} } } over {β "." w rSub { size 8{"0min"} } } }>S rSub { size 8{ ital "cp"} } } {} (3-51)

Để S  Scp thì cần tìm biện pháp tăng tốc độ đến  = min. Điểm làm việc [min, Mđm] đã nằm trên đặc tính khác của hệ có 0 = 01 và Eb1 = k01>Eb0. Nối điểm (0min, 0) với điểm (min, Mđm) và kéo dài ra ta được đặc tính mong muốn có độ cứng m và:

Questions & Answers

what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình truyền động điện tự động. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10827/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình truyền động điện tự động' conversation and receive update notifications?

Ask