<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Quá trình quá độ trong máy điện

Nội dung:

Khái niệm chung:

Quá trình quá độ trong máy điện xảy ra phức tạp hơn trong máy biến áp hay các thiết bị tĩnh khác do tính chất chuyển động của nó. Do vậy nếu kể đến tất cả các yếu tố ảnh hưởng thì việc nghiên cứu sẽ vô cùng khó khăn và phức tạp. Để đơn giản người ta đưa ra nhiều giả thiết gán cho máy điện một số tính chất “lý tưởng hóa”. Dĩ nhiên kết quả sẽ có sai số, nhưng so sánh với các số liệu thực nghiệm thường sai số nằm trong phạm vi cho phép.

Việc nghiên cứu vào thời điểm đầu của quá trình quá độ dựa trên nguyên lý từ thông móc vòng không đổi và để đơn giản chỉ xét trên một pha của máy điện, các cuộn dây stato và rôto xem như chỉ có một vòng dây, lúc đó từ thông  trong mạch từ cũng chính là từ thông móc vòng .Qui ước chọn hệ trục tọa độ trong máy điện như sau (hình 5.1): ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Hình 5.1

 Các trục tọa độ d, q giá theo dọc trục và ngang trục của rôto.

 Thành phần dọc trục của dòng stato dương khi sức từ động do nó tạo nên cùng chiều với sức từ động của cuộn kích từ.

 Thành phần ngang trục của dòng stato dương khi sức từ động do nó tạo nên chậm 90o so với sức từ động của cuộn kích từ.

Các loại từ thông trong máy điện:

 Từ thông toàn phần của cuộn kích từ: Y . f = I . f . X f size 12{ {Y} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ {} rSub { size 6{f} } } } = {I} cSup { "." } rSub { {} rSub { size 6{f} } } size 12{ "." X rSub {f} }} {}

trong đó: Xf - điện kháng của cuộn kích từ.

- Từ thông hữu ích: Y . d = I . f . X ad size 12{ {Y} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ {} rSub { size 6{d} } } } = {I} cSup { "." } rSub { {} rSub { size 6{f} } } size 12{ "." X rSub { ital "ad"} }} {}

trong đó: Xad - điện kháng hổ cãm giữa các cuộn dây stato và rôto, được gọi là điện kháng phản ứng phần ứng dọc trục.

- Từ thông tản: Y . sf = I . f . X sf size 12{ {Y} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ {} rSub { size 6{sf} } } } = {I} cSup { "." } rSub { {} rSub { size 6{f} } } size 12{ "." X rSub {sf} }} {}

trong đó: Xf - điện kháng tản của cuộn kích từ.

Như vậy: Y . f = Y . d + Y . sf va“ X f = X ad + X sf size 12{ {Y} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ {} rSub { size 6{f} } } } = {Y} cSup { "." } rSub { {} rSub { size 6{d} } } size 12{+ {Y} cSup { "." } rSub { {} rSub { size 6{sf} } } } size 12{" va“ "X rSub {f} } size 12{ {}=X rSub { ital "ad"} } size 12{+X rSub {sf} }} {}

Hệ số tản của cuộn kích từ: s f = Y . sf Y . f = X sf X f size 12{s rSub { size 8{ {} rSub { size 6{f} } } } = { { {Y} cSup { "." } rSub { {} rSub { size 6{sf} } } } over { size 12{ {Y} cSup { "." } rSub { {} rSub { size 6{f} } } } } } size 12{ {}= { {X rSub {sf} } over { size 12{X rSub {f} } } } }} {}

 Từ thông phần ứng: - Từ thông phản ứng phần ứng:dọctrục: Y . ad = I . d . X ad size 12{ {Y} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ {} rSub { size 6{ ital "ad"} } } } = {I} cSup { "." } rSub { {} rSub { size 6{d} } } size 12{ "." X rSub { ital "ad"} }} {} ngang trục: Y . aq = I . q . X aq size 12{ {Y} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ {} rSub { size 6{ ital "aq"} } } } = {I} cSup { "." } rSub { {} rSub { size 6{q} } } size 12{ "." X rSub { ital "aq"} }} {} - Từ thông tản:dọc trục: Y . d = I . d . X s size 12{ {Y} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ {} rSub { size 6{d} } } } = {I} cSup { "." } rSub { {} rSub { size 6{d} } } size 12{ "." X rSub {s} }} {} ngang trục: Y . q = I . q . X s size 12{ {Y} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ {} rSub { size 6{q} } } } = {I} cSup { "." } rSub { {} rSub { size 6{q} } } size 12{ "." X rSub {s} }} {} toàn phần: Y . s = I . . X s size 12{ {Y} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ {} rSub { size 6{s} } } } = {I} cSup { "." } size 12{ "." X rSub {s} }} {} trong đó: I = I d 2 + I q 2 size 12{I= sqrt {I rSub { size 8{d} } rSup { size 8{2} } +I rSub { size 8{q} } rSup { size 8{2} } } } {} ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Hình 5.2

 Từ thông tổng hợp móc vòng với cuộn kích từ: (chỉ có theo trục dọc)

Y . fS = Y . f + Y . ad = I . f . X f + I . d . X ad size 12{ {Y} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ {} rSub { size 6{fS} } } } = {Y} cSup { "." } rSub { {} rSub { size 6{f} } } size 12{+ {Y} cSup { "." } rSub { {} rSub { size 6{ ital "ad"} } } } size 12{ {}= {I} cSup { "." } rSub { {} rSub { size 6{f} } } } size 12{ "." X rSub {f} } size 12{+ {I} cSup { "." } rSub { {} rSub { size 6{d} } } } size 12{ "." X rSub { ital "ad"} }} {}

 Từ thông tổng hợp móc vòng với cuộn stato:

- dọc trục:

Y . sd = Y . d + Y . ad + Y . sd = I . f . X ad + ( X ad + X s ) = I . f . X ad + I . d . X d size 12{ {Y} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ {} rSub { size 6{ ital "sd"} } } } = {Y} cSup { "." } rSub { {} rSub { size 6{d} } } size 12{+ {Y} cSup { "." } rSub { {} rSub { size 6{ ital "ad"} } } } size 12{+ {Y} cSup { "." } rSub { {} rSub { size 6{sd} } } } size 12{ {}= {I} cSup { "." } rSub { {} rSub { size 6{f} } } } size 12{ "." X rSub { ital "ad"} } size 12{+ \( X rSub { ital "ad"} } size 12{+X rSub {s} } size 12{ \) = {I} cSup { "." } rSub { {} rSub { size 6{f} } } } size 12{ "." X rSub { ital "ad"} } size 12{+ {I} cSup { "." } rSub { {} rSub { size 6{d} } } } size 12{ "." X rSub {d} }} {}

- ngang trục:

Y . sq = 0 + Y . aq + Y . sq = I . q . ( X aq + X s ) = I . q . X q size 12{ {Y} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ {} rSub { size 6{ ital "sq"} } } } =0+ {Y} cSup { "." } rSub { ital "aq"} size 12{+ {Y} cSup { "." } rSub { {} rSub { size 6{sq} } } } size 12{ {}= {I} cSup { "." } rSub { {} rSub { size 6{q} } } } size 12{ "." \( X rSub { ital "aq"} } size 12{+X rSub {s} } size 12{ \) = {I} cSup { "." } rSub { {} rSub { size 6{q} } } } size 12{ "." X rSub {q} }} {}

 Từ thông kẻ hở không khí dọc trục:

Y . dd = Y . d + Y . ad = I . f . X ad + I . d . X ad = ( I . f + I . d ) X ad size 12{ {Y} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ {} rSub { size 6{dd} } } } = {Y} cSup { "." } rSub { {} rSub { size 6{d} } } size 12{+ {Y} cSup { "." } rSub { {} rSub { size 6{ ital "ad"} } } } size 12{ {}= {I} cSup { "." } rSub { {} rSub { size 6{f} } } } size 12{ "." X rSub { ital "ad"} } size 12{+ {I} cSup { "." } rSub { {} rSub { size 6{d} } } } size 12{ "." X rSub { ital "ad"} } size 12{ {}= \( {I} cSup { "." } rSub { {} rSub { size 6{f} } } } size 12{+ {I} cSup { "." } rSub { {} rSub { size 6{d} } } } size 12{ \) X rSub { ital "ad"} }} {}

 Từ thông cuộn cản:

- Cuộn cản dọc:

từ thông chính: Y . 1d = I . 1d . X ad size 12{ {Y} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ {} rSub { size 6{1d} } } } = {I} cSup { "." } rSub { {} rSub { size 6{1d} } } size 12{ "." X rSub { ital "ad"} }} {}

từ thông tản: Y . s1d = I . 1d . X s1d size 12{ {Y} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ {} rSub { size 6{s1d} } } } = {I} cSup { "." } rSub { {} rSub { size 6{1d} } } size 12{ "." X rSub {s1d} }} {}

- Cuộn cản ngang:

từ thông chính: Y . 1q = I . 1q . X aq size 12{ {Y} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ {} rSub { size 6{1q} } } } = {I} cSup { "." } rSub { {} rSub { size 6{1q} } } size 12{ "." X rSub { ital "aq"} }} {}

từ thông tản: Y . s1q = I . 1q . X s1q size 12{ {Y} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ {} rSub { size 6{s1q} } } } = {I} cSup { "." } rSub { {} rSub { size 6{1q} } } size 12{ "." X rSub {s1q} }} {}

Sức điện động và điện kháng quá độ:

Sức điện động và điện kháng quá độ là những tham số đặc trưng cho máy phát điện không có cuộn cản vào thời điểm đầu của quá trình ngắn mạch.

Khi ngắn mạch, từ thông ad tăng đột ngột một lượng ado+ (hình 5.3). Theo định luật Lenx, độ tăng ado+ sẽ làm cho f tăng lên một lượng fo+ sao cho tổng từ thông móc vòng là không đổi.

Questions & Answers

how do I set up the problem?
Harshika Reply
what is a solution set?
Harshika
find the subring of gaussian integers?
Rofiqul
hello, I am happy to help!
Shirley Reply
please can go further on polynomials quadratic
Abdullahi
hi mam
Mark
I need quadratic equation link to Alpa Beta
Abdullahi Reply
find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
X=16
Michael
Want to review on complex number 1.What are complex number 2.How to solve complex number problems.
Beyan
yes i wantt to review
Mark
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
please help me prove quadratic formula
Darius
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
can you teacch how to solve that🙏
Mark
Solve for the first variable in one of the equations, then substitute the result into the other equation. Point For: (6111,4111,−411)(6111,4111,-411) Equation Form: x=6111,y=4111,z=−411x=6111,y=4111,z=-411
Brenna
(61/11,41/11,−4/11)
Brenna
x=61/11 y=41/11 z=−4/11 x=61/11 y=41/11 z=-4/11
Brenna
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
the operation * is x * y =x + y/ 1+(x × y) show if the operation is commutative if x × y is not equal to -1
Alfred Reply
An investment account was opened with an initial deposit of $9,600 and earns 7.4% interest, compounded continuously. How much will the account be worth after 15 years?
Kala Reply
lim x to infinity e^1-e^-1/log(1+x)
given eccentricity and a point find the equiation
Moses Reply
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình ngắt mạch trong hệ thống điện. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10820/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình ngắt mạch trong hệ thống điện' conversation and receive update notifications?

Ask