<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Phần này trình bày về đặc tính cơ của động cơ một chiều

Đặc tính cơ của động cơ một chiều kích từ nối tiếp (đmnt) và hỗn hợp (đmhh)

Sơ đồ nối dây của đmnt :

Động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp (ĐMnt): nguồn một chiều cấp chung cho phần ứng nối tiếp với kích từ.

IưIktU+-RưfECktFktFktđmHình 2-10: a) Sơ đồ nối dây ĐMnt b) Đặc tính từ hoá của ĐMnt.a)b)đm

Từ sơ đồ nguyên lý ta thấy dòng kích từ chính là dòng phần ứng, nên từ thông của động cơ phụ thuộc vào dòng phần ứng và phụ tải của động cơ.

Theo sơ đồ hình 2-10a, có thể viết phương trình cân bằng điện áp của mạch phần ứng như sau:

U = E + R.Iư = k + R.Iư(2-39)

Trong đó: U là điện áp nguồn, (V)

R = Rư + Rkt + Rưf(2-40)

Trong này: Rư là điện trở phần ứng động cơ.

Rkt là điện trở cuộn dây kích từ

Rưf là điện trở phụ mắc thêm vào mạch phần ứng

Tương tự ĐMđl, từ các phương trình trên ta rút ra:

ω = U R + R æf I size 12{ω= { {U} over {kφ} } - { {R+R rSub { size 8{ ital "æf"} } } over {kφ} } I} {} (2-41)

ω = U R + R æf ( ) 2 M size 12{ω= { {U} over {kφ} } - { {R+R rSub { size 8{ ital "æf"} } } over { \( kφ \) rSup { size 8{2} } } } M} {} (2-42)

Từ thông  phụ thuộc vào dòng kích từ Ikt theo đặc tính từ hoá như đường  trên hình 2-10b. Đó là quan hệ giữa từ thông  với sức từ động kích từ Fkt của động cơ. mà: Fkt = Ikt.Wkt . Khi cho dòng kích từ bằng định mức thì từ thông động cơ sẽ đạt định mức.

Để đơn giản hoá khi thành lập phương trình đặc tính cơ ĐMnt, ta coi mạch từ của động cơ là chưa bảo hoà, quan hệ giữa từ thông với dòng kích từ là tuyến tính đường  trên hình 2-10b:

 = C.Ikt ; (C - hệ số tỉ lệ)(2-43)

Nếu bỏ qua phản ứng phần ứng, ta có:

 = C.Ikt = C.Iư = C.I(2-44)

Kết hợp (2-44) với (2-39) ta được phương trình đặc tính cơ điện của ĐMnt:

w = U k . C . I R k . C = A 1 I B size 12{w= { {U} over {k "." C "." I} } - { {R} over {k "." C} } = { {" A" rSub { size 8{1} } } over {I} } -B} {} (2-45)

Với: A1 = U k . C size 12{ { {U} over {k "." C} } } {} = const ; B = R k . C size 12{ { {R} over {k "." C} } } {} = const ;

Mặt khác:

M = k..I = k.C.I2 (2-46)

Nên: I = M k . C size 12{I= sqrt { { {M} over {k "." C} } } } {} (2-47)

Thay (2-47) vào (2-45) ta có phương trình đặc tính cơ ĐMnt:

w = A 1 . k . C M R k . C = A 2 M B size 12{w= { {A rSub { size 8{1} } "." sqrt {k "." C} } over { sqrt {M} } } - { {R} over {k "." C} } = { {" A" rSub { size 8{2} } } over { sqrt {M} } } -B} {} (2-48)

Trong đó:

A2 = A1. k . C size 12{ sqrt {k "." C} } {} = const.

Qua phương trình (2-45) và (2-48) ta thấy đặc tính cơ điện và đặc tính cơ của ĐMnt có dạng hypecbol và rất mềm như hình 2-11a, b và tốc độ không tải lý tưởng bằng vô cùng. Thực tế không có tốc độ không tải lý tưởng đối với động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp.

Các đặc tính cơ điện và đặc tính cơ của ĐMnt :

đm1TNNT1, Rưf1IđmIđm1TNNT1, Rưf1MđmMa)b)Hình 2-11: a) Đặc tính cơ điện của ĐMnt b) Đặc tính cơ của ĐMnt

Như vậy đặc tính cơ điện của ĐMnt có dạng đường hypebol và rất mềm. Nó có hai đường tiệm cận (hình 2-12a):

+ Khi I  0,    : Tiệm cận trục tung.

+ Khi   -B, M   : Tiệm cận đường  = -B = - (Rư)/K.C .

Tương tự, đối với đặc tính cơ của ĐMnt cũng có hai đường tiệm cận (hình 2-12b):

+ Khi M  0,    : Tiệm cận trục tung.

+ Khi   -B, M   : Tiệm cận đường  = -B = - (Rư)/K.C .

đmTNNT, RưfIcIđmTNNT, RưfMcMa)b)Hình 2-12: a) Tiệm cận của đặc tính cơ điện của ĐMnt b) Tiệm cận của đặc tính cơ của ĐMnt-B-B

Với đặc tính cơ tự nhiên thì Rưf = 0, nên ta có hai đường tiệm cận ứng với:

+ Khi M  0,    : Tiệm cận trục tung.

+ Khi   -B(tn), M   : đặc tính cơ sẽ tiệm cận với đường thẳng  = -B(nt) = - (Rư)/K.C .

Đặc tính vạn năng của đmnt:

Các phương trình (2-40) , (2-41) và các đặc tính trên hình 2-12 được rút ra với giả thiết đặc tính từ hoá  = f(I) là đường thẳng. Tuy nhiên, thực tế quan hệ  = f(I) là phi tuyến nên việc viết phương trình và vẽ các đặc tính cơ ĐMnt là rất khó khăn. Vì vậy các nhà chế tạo động cơ thường cho trước các đường cong thực nghiệm:

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình truyền động điện tự động. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10827/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình truyền động điện tự động' conversation and receive update notifications?

Ask