<< Chapter < Page
  Giáo trình truyền động điện tự     Page 1 / 10
Chapter >> Page >
Phần này trình bày về đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ

Đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ (đk)

Các giả thiết, sơ đồ thay thế, đặc tính cơ của động cơ đk:

Các giả thiết:

ĐKlsHình 2-21:Động cơ không đồng bộ lồng sóc (ĐKls) và dây quấn (ĐKdq)Động cơ không đồng bộ (ĐK) như hình 2-21, được sử dụng rộng rãi trong thực tế. Ưu điểm nỗi bật của nó là: cấu tạo đơn giản, làm việc tin cậy, vốn đầu tư ít, giá thành hạ, trọng lượng, kích thước nhỏ hơn khi cùng công suất định mức so với động cơ một chiều. Sử dụng trực tiếp lưới điện xoay chiều 3 pha ...~ĐKdq~R2f

Tuy nhiên, việc điều chỉnh tốc độ và khống chế các quá trình quá độ khó khăn hơn, các động cơ ĐK lồng sóc có các chỉ tiêu khởi động xấu (dòng khởi động lớn, mômen khởi động nhỏ).

Để đơn giản cho việc khảo sát, nghiên cứu, ta giả thiết:

+ Ba pha của động cơ là đối xứng.

+ Các thông số của mạch không thay đổi nghĩa là không phụ thuộc nhiệt độ, tần số, mạch từ không bảo hoà nên điện trở, điện kháng, ... không thay đổi.

+ Tổng dẫn của mạch vòng từ hoá không thay đổi, dòng từ hoá không phụ thuộc tải mà chỉ phụ thuộc điện áp đặt vào stato.

+ Bỏ qua các tổn thất ma sát, tổn thất trong lõi thép.

+ Điện áp lưới hoàn toàn sin và đối xứng.

Sơ đồ thay thế:

U1fI1X1X’2R’2/sR’2f/sII’2XRHình 2-23: Sơ đồ thay thế ĐKdqR1Với các giả thiết trên ta có sơ đồ thay thế 1 pha của động cơ như hình 2-23.

Trong đó:

U1f là trị số hiệu dụng của

điện áp pha stato (V).

I1, I, I’2 là các dòng stato,

mạch từ hóa, rôto đã

quy đổi về stato (A).

X1, X, X’2 là điện kháng stato, mạch từ, rôto đã quy đổi về stato ().

R1, R, R’2 là điện trở stato, mạch từ, rôto đã quy đổi về stato ().

R’2f là điện trở phụ (nếu có) ở mỗi pha rôto đã quy đổi về stato ().

s là hệ số trượt của động cơ:

s = ω 1 ω ω 1 = ω 0 ω ω 0 size 12{s= { {ω rSub { size 8{1} } - ω} over {ω rSub { size 8{1} } } } = { {ω rSub { size 8{0} } - ω} over {ω rSub { size 8{0} } } } } {} (2-58)

Trong đó:

1 = 0 là tốc độ của từ trường quay ở stato động cơ, còn gọi là tốc độ đồng bộ (rad/s):

ω 1 = ω 0 = 2πf 1 p size 12{ω rSub { size 8{1} } =ω rSub { size 8{0} } = { {2πf rSub { size 8{1} } } over {p} } } {} (2-59)

 là tốc độ góc của rôto động cơ (rad/s).

Trong đó: f1 là tần số của điện áp nguồn đặt vào stato (Hz),

p là số đôi cực của động cơ,

Biểu đồ năng lượng của đk:

Với các giả thiết ở trên, ta có biểu đồ năng lượng của động cơ ĐK 3 pha như hình 2-24:

Trong biểu đồ năng lựong:

P1 là công suất điện từ đưa vào 3 pha stato động cơ ĐK

ÄP1 = ÄPCu1 là tổn thất công suất trong các cuộn dây đồng stato

P12 là công suất điện từ truyền giữa stato và rôto động cơ ĐK

ÄP2 = ÄPCu2 là tổn thất công suất trong các cuộn dây đồng rôto

P2 là công suất trên trục động cơ, hay là công suất cơ của ĐK truyền động cho máy sản xuất.

P1 = 3U1fI1cosửP1 2Hình 2-24: Biểu đồ năng lượng của động cơ ĐKdqP2 = Ptrục = Pcơ ÄP1 = ÄPCu1ÄP2 = ÄPCu2

Phương trình và đặc tính cơ đk:

Từ sơ đồ thay thế hình 2-23, ta tính được dòng stato:

I 1 = U 1f 1 R μ 2 + X μ 2 + 1 R 1 + R ' s 2 + X nm 2 size 12{I rSub { size 8{1} } =U rSub { size 8{1f} } left [ { {1} over { sqrt {R rSub { size 8{μ} } rSup { size 8{2} } +X rSub { size 8{μ} } rSup { size 8{2} } } } } + { {1} over { sqrt { left (R rSub { size 8{1} } + { {R rSub { size 8{2Σ} } rSup { size 8{'} } } over {s} } right ) rSup { size 8{2} } +X rSub { size 8{ ital "nm"} } rSup { size 8{2} } } } } right ]} {} (2-60)

Trong đó: R’2 = R’2 + R’2f là điện trở tổng mạch rôto.

Xnm = X1 + X’2 là điện kháng ngắn mạch.

Từ phương trình đặc tính dòng stato (2-60) ta thấy:

Khi  = 0, s = 1, ta có: I1 = I1nm - dòng ngắn mạch của stato.

Khi  = 0, s = 0, ta có: I 1 = U 1f 1 R μ 2 + X μ 2 = I μ size 12{I rSub { size 8{1} } =U rSub { size 8{1f} } left [ { {1} over { sqrt {R rSub { size 8{μ} } rSup { size 8{2} } +X rSub { size 8{μ} } rSup { size 8{2} } } } } right ]=I rSub { size 8{μ} } } {}

Nghĩa là ở tốc độ đồng bộ, động cơ vẫn tiêu thụ dòng điện từ hoá để tạo ta từ trường quay.

Questions & Answers

anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình truyền động điện tự động. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10827/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình truyền động điện tự động' conversation and receive update notifications?

Ask