<< Chapter < Page Chapter >> Page >

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 2.2 : Phép biến đổi dùng nhánh đẳng trị

Biến đổi y - :

Biến đổi sơ đồ thay thế có dạng hình sao gồm 3 nhánh (hình 2.3a) thành tam giác (hình 2.3b) theo các biểu thức sau:

X 12 = X 1 + X 2 + X 1 . X 2 X 3 X 13 = X 1 + X 3 + X 1 . X 3 X 2 X 23 = X 2 + X 3 + X 2 . X 3 X 1 alignl { stack { size 12{X rSub { size 8{"12"} } " "=" X" rSub { size 8{1} } " + X" rSub { size 8{2} } " + " { {X rSub { size 8{1} } "." X rSub { size 8{2} } } over {X rSub { size 8{3} } } } } {} #X rSub { size 8{"13"} } " "=" X" rSub { size 8{1} } " + X" rSub { size 8{3} } " + " { {X rSub { size 8{1} } "." X rSub { size 8{3} } } over {X rSub { size 8{2} } } } {} # X rSub { size 8{"23"} } " "=" X" rSub { size 8{2} } " + X" rSub { size 8{3} } " + " { {X rSub { size 8{2} } "." X rSub { size 8{3} } } over {X rSub { size 8{1} } } } {}} } {}

Ngược lại, biến đổi sơ đồ có dạng hình tam giác sao thành hình sao dùng các biểu thức sau:

X 1 = X 12 . X 13 X 12 + X 13 + X 23 ; X 2 = X 12 . X 23 X 12 + X 13 + X 23 ; X 3 = X 23 . X 13 X 12 + X 13 + X 23 size 12{X rSub { size 8{1} } = { {X rSub { size 8{"12"} } "." X rSub { size 8{"13"} } } over {X rSub { size 8{"12"} } +X rSub { size 8{"13"} } +X rSub { size 8{"23"} } } } " ; "X rSub { size 8{2} } = { {X rSub { size 8{"12"} } "." X rSub { size 8{"23"} } } over {X rSub { size 8{"12"} } +X rSub { size 8{"13"} } +X rSub { size 8{"23"} } } } " ; "X rSub { size 8{3} } = { {X rSub { size 8{"23"} } "." X rSub { size 8{"13"} } } over {X rSub { size 8{"12"} } +X rSub { size 8{"13"} } +X rSub { size 8{"23"} } } } } {}

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 2.3 : Biến đổi Y - 

Biến đổi Y -  cũng có thể áp dụng được khi ở các nút có nguồn, lúc đó có thể ứng dụng tính chất đẳng thế để tách ra hay nhập chung các nút có nguồn (ví dụ như trên hình 2.4).

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 2.4 : Tách / nhập các nút có nguồn

Biến đổi sao - lưới:

Sơ đồ thay thế hình sao (hình 2.5a) có thể biến đổi thành lưới (hình 2.5b). Điện kháng giữa 2 đỉnh m và n của lưới được tính như sau:

Xmn = Xm . Xn .Y

trong đó: Xm , Xn là điện kháng của nhánh thứ m và n trong hình sao.

Y là tổng điện dẫn của tất cả các nhánh hình sao.

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 2.5 : Biến đổi sao - lưới

Phép biến đổi này sử dụng tiện lợi trong tính toán ngắn mạch khi có một nút là điểm ngắn mạch và tất cả các nút còn lại là các nút nguồn. Nếu các nguồn là đẳng thế thì điện kháng tương hổ giữa các nguồn có thể bỏ qua, lúc đó sơ đồ sẽ trở nên rất đơn giản. Ví dụ, từ sơ đồ lưới ở hình 2.5b khi các nút 1, 2, 3, 4 có nguồn đẳng thế và nút 5 là điểm ngắn mạch ta có thể đơn giản thành sơ đồ trên hình 2.6. ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Hình 2.6 : Áp dụng biến đổi sao-lưới

Tách riêng các nhánh tại điểm ngắn mạch:

Nếu ngắn mạch trực tiếp 3 pha tại điểm nút có nối một số nhánh (ví dụ, hình 2.7) , thì có thể tách riêng các nhánh này ra khi vẫn giữ ở đầu mỗi nhánh cũng ngắn mạch như vậy. Sơ đồ nhận được lúc này không có mạch vòng sẽ dễ dàng biến đổi. Tính dòng trong mỗi nhánh khi cho ngắn mạch chỉ trên một nhánh, các nhánh ngắn mạch khác xem như phụ tải có sức điện động bằng không. Dòng qua điểm ngắn mạch là tổng các dòng đã tính ở các nhánh ngắn mạch riêng rẽ.

Phương pháp này thường dùng khi cần tính dòng trong một nhánh ngắn mạch nào đó.

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 2.7 : Tách riêng các nhánh tại điểm ngắn mạch

Lợi dụng tính chất đối xứng của sơ đồ:

Lợi dụng tính chất đối xứng của sơ đồ ta có thể ghép chung các nhánh một cách đơn giản hơn hoặc có thể bỏ bớt một số nhánh mà dòng ngắn mạch không đi qua (hình 2.8).

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 2.8 : Lợi dụng tính chất đối xứng của sơ đồ

Sử dụng hệ số phân bố dòng:

Hệ số phân bố dòng là hệ số đặc trưng cho phần tham gia của mỗi nguồn vào dòng ngắn mạch với giả thiết là các nguồn có sức điện động bằng nhau và không có phụ tải.

Dùng hệ số phân bố dòng để tính tổng trở tương hổ giữa các nguồn và điểm ngắn mạch, đưa sơ đồ về dạng rất đơn giản gồm các nguồn nối với điểm ngắn mạch qua tổng trở tương hổ:

Z kN = Z S C k size 12{Z rSub { size 8{ ital "kN"} } " "= { {Z rSub { size 8{S} } } over {C rSub { size 8{k} } } } } {}

trong đó: Z - tổng trở đẳng trị của toàn sơ đồ đối với điểm ngắn mạch.

Ck - hệ số phân bố dòng của nhánh thứ k.

Hệ số phân bố dòng có thể tìm được bằng mô hình, thực nghiệm hoặc giải tích. Phương pháp giải tích được thực hiện bằng cách cho dòng qua điểm ngắn mạch bằng đơn vị và coi rằng các sức điện động bằng nhau. Dòng tìm được trong các nhánh sẽ là trị số của các hệ số phân bố dòng C1, C2, ..... , Ck tương ứng với các nhánh đó.

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 2.9 : Sơ đồ để xác định hệ số phân bố dòng

Ví dụ, cho sơ đồ trên hình 2.9a trong đó các sức điện động bằng nhau, không có phụ tải và cho dòng ngắn mạch IN = 1. Sau khi biến đổi sơ đồ và từ điều kiện cân bằng thế ta có:

IN . Xđt = C1. X1 = C2. X2 = C3. X3

C 1 = X ‰t X 1 ; C 2 = X ‰t X 2 ; C 3 = X ‰t X 3 size 12{C rSub { size 8{1} } " "= { {X rSub { size 8{ ital "‰t"} } } over {X rSub { size 8{1} } } } " ; "C rSub { size 8{2} } " "= { {X rSub { size 8{ ital "‰t"} } } over {X rSub { size 8{2} } } } " ; "C rSub { size 8{3} } " "= { {X rSub { size 8{ ital "‰t"} } } over {X rSub { size 8{3} } } } } {}

và: IN . X = C1. X1N = C2. X2N = C3. X3N

X 1N = X S C 1 ; X 2N = X S C 2 ; X 3N = X S C 3 size 12{X rSub { size 8{1N} } " "= { {X rSub { size 8{S} } } over {C rSub { size 8{1} } } } " ; "X rSub { size 8{2N} } " "= { {X rSub { size 8{S} } } over {C rSub { size 8{2} } } } " ; "X rSub { size 8{3N} } " "= { {X rSub { size 8{S} } } over {C rSub { size 8{3} } } } } {}

Công suất ngắn mạch

Công suất ngắn mạch SNt vào thời điểm t là đại lượng qui ước được tính theo dòng ngắn mạch INt vào thời điểm t trong quá trình quá độ và điện áp trung bình Utb của đoạn tính dòng ngắn mạch:

SNt = 3 size 12{ sqrt {3} } {} INt. Utb

Công suất ngắn mạch dùng để chọn hay kiểm tra máy cắt, lúc đó t là thời điểm mà các tiếp điểm chính của máy cắt mở ra. Công suất này phải bé hơn công suất đặc trưng cho khả năng cắt của máy cắt hay còn gọi là công suất cắt định mức của máy cắt:

SNt<SCđm = 3 size 12{ sqrt {3} } {} ICđm. Uđm

Ngoài ra, khi đã biết công suất ngắn mạch SNH (hoặc dòng ngắn mạch INH) do hệ thống cung cấp cho điểm ngắn mạch có thể tính được điện kháng của hệ thống đối với điểm ngắn mạch:

X H = U tb 3 . I NH = U tb 2 S NH size 12{X rSub { size 8{H} } " "= { {U rSub { size 8{ ital "tb"} } } over { sqrt {3} "." I rSub { size 8{ ital "NH"} } } } " "=" " { {U rSub { size 8{ ital "tb"} } rSup { size 8{2} } } over {S rSub { size 8{ ital "NH"} } } } } {}

khi tính toán trong hệ đơn vị tương đối với các lượng cơ bản Scb và Ucb = Utb thì:

X H = I cb I NH = S cb S NH size 12{X rSub { size 8{*H} } " "= { {I rSub { size 8{ ital "cb"} } } over {I rSub { size 8{ ital "NH"} } } } " "=" " { {S rSub { size 8{ ital "cb"} } } over {S rSub { size 8{ ital "NH"} } } } } {}

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình ngắt mạch trong hệ thống điện. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10820/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình ngắt mạch trong hệ thống điện' conversation and receive update notifications?

Ask