<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Graad 5

Besin voor jy begin!

Module 10

Bestuur van finansies

Opdrag 1

 1. Elke maand is daar baie dinge waarvoor jou ouers moet betaal. Vra jou ouers om jou te help om ‘n lys te maak van10 dienste of goedere waarop hulle elke maand hul geld spandeer. Laat hulle ook langsaan elke uitgawe ‘n persentasie skryf van die uitgawe vir ‘n spesifieke diens of dinge.
Tipe Uitgawe Diens of Goedere Persentasie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

[LU 1.1]

(b) Teken ‘n kolomgrafiek om die vyf dienste of goedere aan te dui waarop jou ouers die meeste geld maandeliks moet spandeer.

 1. Hou ‘n klasbespreking om te bepaal of al die huishoudings se vyf hoogste uitgawes dieselfde is. Indien daar verskille is, motiveer waarom.

Opdrag 2

Het jy enige pligte wat jy daagliks/weekliks/maandeliks moet uitvoer? Gee ‘n kort WERKBESKRYWING van ten minste vyf take waarvoor jy verantwoordelik is.

Verrig jy hierdie take getrou?

Waarom?

[LU 3.1]

Opdrag 3

Wat is die eienskappe van ‘n goeie bestuurder? Maak ‘n kruisie in die toepaslike kolom:

‘n Goeie bestuurder Ja Nee
1. Vermy moeilike en onaangename situasies.
2. Is sterk en standvastig in moeilike situasies.
3. Is bereid om van opinie te verander.
4. Sien nie ander se standpunte in nie.
5. Is altyd bereid om te help.
6. Vermy moeilikheid en blameer ander vir probleme.
7. Merk geleenthede vir verbetering op.
8. Is eerlik en oop.
9. Is ‘n goeie luisteraar.
10. Prys, motiveer en gee graag rigting.
11. Het ‘n groot hart.
12. Sê dat jou probleme tuis hoort.
13. Neem self besluite sonder om die mense wat daardeur geraak word, te raadpleeg.
14. Sorg dat alles betyds klaarkom.
15. Is ‘n voorbeeld met sy kennis en vasberadenheid.

[LU 3.1]

Agtergrond
Elke bestuurder se leierskapstyl is anders. Daar is hoofsaaklik drie style, nl. ‘n demokratiese , ‘n outokratiese en ‘n laissez-faire styl.‘n Demokratiese leier betrek sy spanlede by besluitneming en moedig hul aan om hul opinies uit te spreek.‘n Outokratiese leier is taakgerig en doen al die beplanning en dinkwerk op sy eie.‘n Laissez-faire leier laat almal toe om te doen soos wat hy/sy wil en doen geen moeite om die span te beheer nie.

Opdrag 4

Elke opvoeder by die skool het sekere pligte waarvoor hy of sy verantwoordelik is. Jou opvoeder sal aan julle groep ‘n pligstaat van die skool verskaf. Kies ‘n gewone opvoeder (± 5 jaar onderwys) en ‘n departementshoof (± 10 jaar) en maak ‘n lys van al die pligte waarvoor hy/sy verantwoordelik is.

Naam van gewone opvoeder

Pligte

Naam van departementshoof

Pligte

Is daar ‘n opmerkbare verskil tussen die take van die twee opvoeders?

Indien wel, waarom?

[LU 1.1]

Opdrag 5

Jy is pas as klaskaptein gekies. Maak ‘n lys van al die pligte en verantwoordelikhede wat ‘n klaskaptein behoort te hê.

[LU 3.1]

Opdrag 6

Die werkers by die skool het nie meer tyd om daagliks julle klas skoon te maak nie. Jou klasonderwyser het vir jou opdrag gegee om hierdie taak te organiseer. Die leerders in die klas sal beurtelings verantwoordelikheid moet neem om die klas skoon te maak.

 1. Maak ‘n lys van take wat elke dag verrig moet word, bv. bordwissers moet uitgeslaan word.
 2. Beplan hoe jy te werk wil gaan sodat elkeen in die klas ‘n beurt sal kry om die klas skoon te maak (bv. diensrooster).
 3. Wanneer gaan die klas skoongemaak word?
 4. Hoe gaan jy kontrole uitoefen?
 5. Wat gaan jy met leerders doen wat versuim om hul pligte na te kom?
 6. Hoe gaan jy dit hanteer as ‘n leerder op sy betrokke diensbeurt afwesig is.

[LU 3.1]

Assessering

LU 1

DIE EKONOMIESE KRINGLOOP

Die leerder is in staat om kennis en begrip van die ekonomiese kringloop binne die konteks van “die ekonomiese probleem” te toon.

Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:

1.1 onderskei tussen verskillende vlakke van behoeftes en verduidelik hoe daar daarin voorsien kan word

LU 3

Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële Kennis en Vaardighede

Die leerder is in staat om kennis en die vermoë te toon om verskeie bestuurs-, verbruikers- en finansiële vaardighede toe te pas.

Ons weet dit as die leerder die volgende doen :

3.1 neem deel aan en toon bestuurs- en leiersrolle in die klas en by die huis in die afwesigheid van volwassenes;

Memorandum

Opdrag 1a. Hierdie is ‘n tuiswerkopdrag wat elke leerder saam met sy ouers kan voltooi.

Moontlike antwoorde/uitgawes:

 • Kruideniersware goedere
 • Water en elektrisiteit diens
 • Telefoon diens
 • Huispaaiement goedere
 • Motorpaaiement goedere
 • Brandstof goedere
 • Skoolgeld diens
 • Klere-uitgawes goedere
 • Spaar diens
 • Polisse diens
 • Al die uitgawes saam moet in totaal 100% wees.

Opdrag 1C

Mag verskil

Hou ‘n klasbespreking van huishoudings se uitgawes en lei so af watter uitgawes die meeste voorkom.

Opdrag 2

Mag verskil

Opdrag 3

Die eienskappe van ‘n goeie bestuurder word met die klas bespreek; die eerste vyf eienskappe kan as ‘n klasgroep voltooi word, waarna die laaste tien individueel voltooi word en geassesseer word.

1. Nee

2. Ja

3. Ja

4. Nee

5. Ja

6. Nee √

7. Ja √

8. Ja √

9. Ja √

10. Ja √

11. Ja √

12. Nee √

13. Nee √

14. Ja √

15. Ja √

Opdrag 4

Kan verskil. Die verskillende bestuurstyle word aan die klas verduidelik en die pligstate van die opvoeders van ‘n skool kan aan groepe uitgedeel word, waarna die opdrag voltooi kan word.

Opdrag 5

Kan verskil. Die leerder moet met hierdie oefening besef dat om as ‘n klaskaptein gekies te word, nie net ‘n voorreg is nie, maar ook sekere verantwoordelikhede vereis.

Opdrag 6

Kan verskil. Die leerder word blootgestel aan die geleentheid om sekere take te kan bestuur.

Questions & Answers

What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 5. OpenStax CNX. Sep 05, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10973/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask