<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 4

Fisiese ontwikkeling en beweging

Module 16

Basiese vaardigheidsoefeninge

Basiese atletiek- en velditem-vaardighede

(Van hierdie aktiwiteite is verwerk uit die boek: Die onderrig van L iggaamlike Opvoeding, H.E.K. McEwan, Maskew Miller Longman, 1980).

Aktiwiteit 1

Om basiese vaardigheidsoefeninge uit te voer [lu 4.3]

Hierdie aktiwiteite kan gerieflik deur ‘n klas wat in groepe verdeel word, beoefen word in die skoolsaal, op die speelgrond of op die atletiekveld.

Gehurkte naelloopwegspring

Materiaal: bordkryt

Die opvoeder wys een leerder aan as afsitter.

Die ander leerders neem posisie in agter ‘n getrekte streep in groepe van vyf of ses. Wanneer die afsitter sê: "Op julle merke", hurk hulle agter die streep.

Op die bevel: "Gaan!" hardloop hulle na die oorkant van die saal.

Aktiwiteit 2

Om basiese vaardigheidsoefeninge uit te voer [lu 4.3]

Aflos-oefenlopies

Materiaal : bordkryt, stophorlosie (opsioneel)

Groepies van drie leerders werk saam.

Die opvoeder trek twee ewewydige lyne 1 meter uit mekaar weerskante van die beskikbare oefen-area.

Leerder 1 spring uit ‘n gehurkte naelloopposisie weg vanaf die eerste streep tot by die oorkantste streep.

Wanneer hy/sy die lyn bereik, spring leerder 2 (Vanuit ‘n staande posisie) weg en hardloop terug na leerder 1 se oorspronklike posisie.

Leerder 3 spring weg vanuit die posisie sodra leerder 2 hom/haar bereik.

Vir assesseringsdoeleindes kan die opvoeder die leerders se tyd met ‘n stophorlosie neem.

Aktiwiteit 3

Om basiese vaardigheidsoefeninge uit te voer [lu 4.3]

Spoedoefening

Materiaal: bakstene of bakens (twee per span), stophorlosie

Pak piramides met bakstene of bakens twee meter uit mekaar.

Deel die klas op in gelyke spanne van sowat agt leerders.

Spanlede hardloop twee-twee twee keer om die bakens.

Die opvoeder neem die tyd met ‘n stophorlosie.

Die span wat in die kortste tyd sy aantal rondtes voltooi, wen.

Aktiwiteit 4

Om basiese vaardighede uit te voer [lu4.3]

Hekkie/hindernisoefening

Materiaal: Vier stelle bakstene, en vier stokke (1,5 m lank) per groep, stophorlosie.

Bou ‘n stel van vier “hekkies” met bakstene en stokke ewe ver van mekaar.

Die hekkies moet stapsgewyse hoër word.

Die klas word in gelyke groepe verdeel. Elke groep kry die geleentheid om een-een oor die reeks hekkies te hardloop. Leerders moet daarop gewys word dat hulle oor die hekkies moet hardloop en nie spring nie.

Die span wat in die kortste tyd die rondtes voltooi, wen. Leerders wat spring en nie hardloop nie, diskwalifiseer hulle span.

Aktiwiteit 5

Om basiese vaardigheidsoefeninge uit te voer [lu 4.3]

Gewigstoot met boontjiesakkies

Materiaal: Maatband, bordkryt, aantal boontjiesakkies of sandsakkies

Die opvoeder trek ‘n sirkel met ‘n middellyn van 2 meter en verdeel dit dan verder in kwarte.

Elke leerder kry die kans om die boontjiesak met ‘n sterk stootaksie van langs die ken te gooi.

Die leerder begin by die "6:00"-lyn en gooi die sakkie met ‘n gly-trekbeweging by die "12:00"-merk uit die sirkel. Dit is belangrik om die beweging van die linkervoet langs die middellyn te beklemtoon.

(Sandsakkies kan ook vir hierdie oefening gebruik word.)

Die Russiese troika: ‘n ritmiese postuur-dansie

Aktiwiteit 6

Om ‘n russiese dans uit te voer [lu4.4]

Vrolike marsagtige musiek is nodig vir die dansie. (“Troika” is die Russiese naam vir ‘n slee wat deur drie perde getrek word.)

Materiaal: bandspeler met kasset of CD, boontjiesakkie of boek per leerder (opsioneel), serpies of sakdoeke(opsioneel).

Leerders word in groepe van drie in ‘n ster-formasie geplaas met almal wat regs kyk.

Die leerders hardloop met knieë wat hoog na die ken opgelig word (perdjie-styl) met hulle rûe regop en die kop opgelig.

Leerders plaas hulle hande op mekaar se skouers, met die arms reguit uitgestrek.

Die volgende stappe word gevolg:

Wanneer die musiek begin speel, tel die opvoeder: 1, 2, 3, 4 op maat van die musiek.

Die leerders begin dan met die gallop-aksie almal gelyktydig, op die maat van die musiek, vorentoe trippel. Dit is belangrik dat almal met die regtervoet begin. Wanneer die opvoeder hardop tel:"1, 2, 3, draai", lig die leerders hulle hande van mekaar se skouers en tol in die rondte en hervat die hand-op­die skouer-posisie. Die beweging moet vinnig en glad geskied sodat hulle op die polsslag van die musiek weer in die teenoorgestelde rigting begin trippel.

Hierdie dansie kan ook verder uitgebrei word deurdat die middelste leerders bv. ‘n boog met hulle arms volg. Leerders kan ook met boontjiesakkies of ‘n boek op die kop die dansie doen om klem te lê op die regop liggaamsposisie. Sakdoeke of serpies kan ook gebruik word i.p.v. die hande-op-die-skouers.

Assessering

LEERUITKOMS 4: LIGGAAMLIKE ONTWIKKELING EN BEWEGING

Die leerder is in staat om begrip te toon vir en deel te neem aan aktiwiteite wat beweging en liggaamlike ontwikkeling bevorder.

Assesseringstandaard

Dit is duidelik wanneer die leerder

  • basiese veld- en baanatletiektegnieke toon;
  • ritmiese bewegings uit voer met ’n bewustheid van liggaamshouding.

Questions & Answers

show that the set of all natural number form semi group under the composition of addition
Nikhil Reply
what is the meaning
Dominic
explain and give four Example hyperbolic function
Lukman Reply
_3_2_1
felecia
⅗ ⅔½
felecia
_½+⅔-¾
felecia
The denominator of a certain fraction is 9 more than the numerator. If 6 is added to both terms of the fraction, the value of the fraction becomes 2/3. Find the original fraction. 2. The sum of the least and greatest of 3 consecutive integers is 60. What are the valu
SABAL Reply
1. x + 6 2 -------------- = _ x + 9 + 6 3 x + 6 3 ----------- x -- (cross multiply) x + 15 2 3(x + 6) = 2(x + 15) 3x + 18 = 2x + 30 (-2x from both) x + 18 = 30 (-18 from both) x = 12 Test: 12 + 6 18 2 -------------- = --- = --- 12 + 9 + 6 27 3
Pawel
2. (x) + (x + 2) = 60 2x + 2 = 60 2x = 58 x = 29 29, 30, & 31
Pawel
ok
Ifeanyi
on number 2 question How did you got 2x +2
Ifeanyi
combine like terms. x + x + 2 is same as 2x + 2
Pawel
x*x=2
felecia
2+2x=
felecia
×/×+9+6/1
Debbie
Q2 x+(x+2)+(x+4)=60 3x+6=60 3x+6-6=60-6 3x=54 3x/3=54/3 x=18 :. The numbers are 18,20 and 22
Naagmenkoma
Mark and Don are planning to sell each of their marble collections at a garage sale. If Don has 1 more than 3 times the number of marbles Mark has, how many does each boy have to sell if the total number of marbles is 113?
mariel Reply
Mark = x,. Don = 3x + 1 x + 3x + 1 = 113 4x = 112, x = 28 Mark = 28, Don = 85, 28 + 85 = 113
Pawel
how do I set up the problem?
Harshika Reply
what is a solution set?
Harshika
find the subring of gaussian integers?
Rofiqul
hello, I am happy to help!
Shirley Reply
please can go further on polynomials quadratic
Abdullahi
hi mam
Mark
I need quadratic equation link to Alpa Beta
Abdullahi Reply
find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
X=16
Michael
Want to review on complex number 1.What are complex number 2.How to solve complex number problems.
Beyan
yes i wantt to review
Mark
16
Makan
x=16
Makan
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
please help me prove quadratic formula
Darius
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
can you teacch how to solve that🙏
Mark
Solve for the first variable in one of the equations, then substitute the result into the other equation. Point For: (6111,4111,−411)(6111,4111,-411) Equation Form: x=6111,y=4111,z=−411x=6111,y=4111,z=-411
Brenna
(61/11,41/11,−4/11)
Brenna
x=61/11 y=41/11 z=−4/11 x=61/11 y=41/11 z=-4/11
Brenna
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 4. OpenStax CNX. Sep 18, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11095/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask