<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Câu hỏi ôn tập.

  1. Trình bày và giải thích các quan điểm giải quyết vấn đề tồn kho.
  2. Phân tích các khuynh hướng chi phí? Chỉ ra khả năng có được một hệ thống tồn kho tối ưu.
  3. Nêu ý nghĩa và hạn chế của giả thiết trong mô hình EOQ.

Công thức áp dụng.

 Mô hình Lượng đặt hàng kinh tế cơ bản (EOQ)

Q = 2 . D . S H size 12{Q rSup { size 8{*} } = sqrt { { {2 "." D "." S} over {H} } } } {} ; TC 1 = C dh + C lk = D Q S + Q 2 H size 12{ ital "TC" rSub { size 8{1} } =C rSub { size 8{ ital "dh"} } +C rSub { size 8{ ital "lk"} } = { {D} over {Q} } S+ { {Q} over {2} } H} {}

 Mô hình EOQ cho các lô sản xuất (POQ):

Q = 2 . D . S H ( 1 d p ) ; TC = C dh + C lk = D Q S + Q ( p d ) 2p H size 12{Q= sqrt { { {2 "." D "." S} over {H \( 1 - { {d} over {p} } \) } } } " ; TC"=C rSub { size 8{"dh"} } +C rSub { size 8{ ital "lk"} } = { {D} over {Q} } S+ { {Q \( p - d \) } over {2p} } H} {}

 Mô hình chiết khấu theo số lượng:

.Theo mô hình EOQ Theo mô hình POQ
Q* = 2 . D . S H = 2 . D . S I . g size 12{ sqrt { { {2 "." D "." S} over {H} } } = sqrt { { {2 "." D "." S} over {I "." g} } } } {} Q* = 2 . D . S . p H ( p d ) = 2 . D . S . p I . g ( p d ) size 12{ sqrt { { {2 "." D "." S "." p} over {H \( p - d \) } } } = sqrt { { {2 "." D "." S "." p} over {I "." g \( p - d \) } } } } {}
TC = Ctt + Cdh + Cvl TC = Ctt + Cdh + Cvl
= Q 2 H + D Q S + D . g size 12{ { {Q} over {2} } H+ { {D} over {Q} } S+D "." g} {} = Q ( p d ) 2 . p H + D Q S + D . g size 12{ { {Q \( p - d \) } over {2 "." p} } H+ { {D} over {Q} } S+D "." g} {}

Điểm đặt hàng lại:OP = d.t(t - Thời gian chờ nhận hàng)

Với:D - Nhu cầu hàng năm;d - Nhu cầu ngày

S - Chi phí đặt hàng mỗi lần;H - Chi phí tồn trữ một đơn vị hàng năm

Q - Lượng đặt hàng;p - Mức sản xuất.

I - Tỷ lệ % chi phí tồn trữ;g - Giá mua vật liệu

Bài tập có lời giải.

Bài 1: Công ty E.V chuyên mua bán máy tính tay cá nhân. Mỗi lần đặt hàng công ty tốn chi phí là 4.500.000 đồng/đơn hàng. Chi phí tồn trữ hàng năm là 1.700.000 đồng/sản phẩm/năm. Các nhà quản trị hàng tồn kho của công ty ước lượng nhu cầu hàng năm là 1.200 sản phẩm. Xác định lượng đặt hàng tối ưu để đạt tổng chi phí tồn trữ là tối thiểu.

Lời giải

 Theo thông tin đề bài ta có:

D = 1.200 sản phẩm; S = 4.500.000 đồng; H = 1.700.000 đồng

 Trước tiên ta xác định lượng đặt hàng tối ưu cho mỗi lần đặt.

Q = 2 . D . S H = 2 1 . 200 4 . 500 . 000 1 . 700 . 000 = 79 , 7 saín pháøm size 12{Q= sqrt { { {2 "." D "." S} over {H} } ={}} sqrt { { {2*1 "." "200"*4 "." "500" "." "000"} over {1 "." "700" "." "000"} } } ="79",7" saín pháøm"} {}

 Tiếp theo ta tính tổng chi phí thực hiện là:

TC = C dh + C lk = D Q S + Q 2 H = 1 . 200 79 , 7 4 . 500 . 000 + 79 , 7 2 1 . 700 . 000 = 135 . 499 . 100 âäöng alignl { stack { size 12{ ital "TC"=C rSub { size 8{ ital "dh"} } +C rSub { size 8{ ital "lk"} } = { {D} over {Q} } S+ { {Q} over {2} } H} {} #" "= { {1 "." "200"} over {"79",7} } 4 "." "500" "." "000"+ { {"79",7} over {2} } 1 "." "700" "." "000"="135" "." "499" "." "100"" âäöng" {} } } {}

Bài 2: Một nhà sản xuất nhận được bảng báo giá về chi tiết X của nhà cung ứng như sau:

Lượng đặt mua 1-199 200-599 trên 600
Đơn giá (đồng) 65.000 59.000 56.000

Biết mức sử dụng trung bình của chi tiết X hàng năm là 700 chi tiết, chi phí tồn trữ là 14.000 đồng/chi tiết/năm và mỗi lần đặt hàng nhà sản xuất tốn một khoản chi phí là 275.000 đồng. Hỏi nhà sản xuất nên phải đặt hàng là bao nhiêu để được hưởng lợi ích nhiều nhất theo bảng chiết khấu trên.

Lời giải

 Trước tiên, xác định lượng đặt hàng tối ưu theo mô hình EOQ

Q = 2 . D . S H = 2 700 275 . 000 14 . 000 = 165 , 83 chi tiãút size 12{Q= sqrt { { {2 "." D "." S} over {H} } } = sqrt { { {2*"700"*"275" "." "000"} over {"14" "." "000"} } } ="165","83"" chi tiãút"} {}

Như vậy lượng đặt hàng nằm trong mức chiết khấu 1, nên ta xác định tổng chi phí ứng với trường hợp này là:

TC = C dh + C lk + C vl = D Q S + Q 2 H + D . g = 700 165 , 83 275 . 000 + 165 , 83 2 14 . 000 + 700 65 . 000 = 47 . 821 . 000 âäöng alignl { stack { size 12{ ital "TC"=C rSub { size 8{ ital "dh"} } +C rSub { size 8{ ital "lk"} } +C rSub { size 8{ ital "vl"} } = { {D} over {Q} } S+ { {Q} over {2} } H+D "." g} {} #" "= { {"700"} over {"165","83"} } "275" "." "000"+ { {"165","83"} over {2} } "14" "." "000"+"700"*"65" "." "000"="47" "." "821" "." "000"" âäöng" {} } } {}

 Kế đến ta tính chi phí ứng với kích thước đơn hàng theo mức giá thứ 2 là

TC 2 = 700 200 275 . 000 + 200 2 14 . 000 + 700 59 . 000 = 43 . 662 . 500 âäöng size 12{ ital "TC" rSub { size 8{2} } = { {"700"} over {"200"} } "275" "." "000"+ { {"200"} over {2} } "14" "." "000"+"700"*"59" "." "000"="43" "." "662" "." "500"" âäöng"} {}

 Cuối cùng ta tính chi phí ứng với mức khấu trừ thứ 3 là:

TC 3 = 700 600 275 . 000 + 600 2 14 . 000 + 700 56 . 000 = 43 . 720 . 830 âäöng size 12{ ital "TC" rSub { size 8{3} } = { {"700"} over {"600"} } "275" "." "000"+ { {"600"} over {2} } "14" "." "000"+"700"*"56" "." "000"="43" "." "720" "." "830"" âäöng"} {}

Ta nhận thấy tổng chi phí khi đặt hàng theo mức Q = 200 chi tiết thì tổng chi phí của tồn kho sẽ thấp nhất. Vậy ta chọn mức này để đặt hàng.

Bài 3: Khách sạn Sao đêm có chủ trương cung cấp cho khách hàng của họ các hộp xà bông tắm mỗi khi khách thuê phòng. Lượng sử dụng hàng năm của loại xà bông tắm này là 2.000 hộp. Mỗi lần đặt hàng, khách sạn phải chịu khoản chi phí là 10.000 đồng, bất kể số lượng đặt hàng mỗi lần là bao nhiêu. Có khoảng 5% lượng xà bông bị thất thoát và hư hỏng mỗi năm do những điều kiện khác nhau, thêm vào đó khách sạn còn chi khoản 15% đơn giá cho việc tồn trữ. Hãy xác định lượng xà bông tối ưu cho mỗi lần đặt hàng, nếu biết đơn giá mỗi hộp xà bông là 5.000 đồng.

Questions & Answers

how can chip be made from sand
Eke Reply
is this allso about nanoscale material
Almas
are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where is the latest information on a no technology how can I find it
William
currently
William
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Lý thuyết và bài tập quản trị sản xuất đại cương. OpenStax CNX. Aug 06, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10881/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lý thuyết và bài tập quản trị sản xuất đại cương' conversation and receive update notifications?

Ask