<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Các giới hạn của đa năng hóa toán tử:

Chúng ta không thể định nghĩa các toán tử mới.

Hầu hết các toán tử của C++ đều có thể được đa năng hóa. Các toán tử sau không được đa năng hóa là :

Toán tử Ý nghĩa
:: Toán tử định phạm vi.
.* Truy cập đến con trỏ là trường của struct hay thành viên của class.
. Truy cập đến trường của struct hay thành viên của class.
?: Toán tử điều kiện
sizeof  

và chúng ta cũng không thể đa năng hóa bất kỳ ký hiệu tiền xử lý nào.

Chúng ta không thể thay đổi thứ tự ưu tiên của một toán tử hay không thể thay đổi số các toán hạng của nó.

Chúng ta không thể thay đổi ý nghĩa của các toán tử khi áp dụng cho các kiểu có sẵn.

Đa năng hóa các toán tử không thể có các tham số có giá trị mặc định.

Các toán tử có thể đa năng hoá:

+ - * / % ^
! = < > += -=
^= &= |= << >> <<=
<= >= && || ++ --
() [] new delete & |
~ *= /= %= >>= ==
!= , -> ->*    

Các toán tử được phân loại như sau :

Các toán tử một ngôi : *&~ ! ++ -- sizeof (data_type)

Các toán tử này được định nghĩa chỉ có một tham số và phải trả về một giá trị cùng kiểu với tham số của chúng. Đối với toán tử sizeof phải trả về một giá trị kiểu size_t (định nghĩa trong stddef.h)

Toán tử (data_type) được dùng để chuyển đổi kiểu, nó phải trả về một giá trị có kiểu là data_type.

Các toán tử hai ngôi: * / % + ->><<><

>=<= == !=&| ^&&||

Các toán tử này được định nghĩa có hai tham số.

Các phép gán: = += -= *= /= %=>>=<<= ^= |=

Các toán tử gán được định nghĩa chỉ có một tham số. Không có giới hạn về kiểu của tham số và kiểu trả về của phép gán.

Toán tử lấy thành viên : ->

Toán tử lấy phần tử theo chỉ số: []

Toán tử gọi hàm: ()

Bài tập

Bài 1: Hãy viết lại chương trình sau bằng cách sử dụng lại các dòng nhập/xuất trong C++.

/* Chương trình tìm mẫu chung nhỏ nhất */

#include<stdio.h>

int main()

{

int a,b,i,min;

printf("Nhap vao hai so:");

scanf("%d%d",&a,&b);

min=a>b?b:a;

for(i = 2;i<min;++i)

if (((a%i)==0)&&((b%i)==0)) break;

if(i==min) {

printf("Khong co mau chung nho nhat");

return 0;

}

printf("Mau chung nho nhat la %d\n",i);

return 0;

}

Bài 2: Viết chương trình nhập vào số nguyên dương h (2<h<23), sau đó in ra các tam giác có chiều cao là h như các hình sau:

 

Bài 3: Một tam giác vuông có thể có tất cả các cạnh là các số nguyên. Tập của ba số nguyên của các cạnh của một tam giác vuông được gọi là bộ ba Pitago. Đó là tổng bình phương của hai cạnh bằng bình phương của cạnh huyền, chẳng hạn bộ ba Pitago (3, 4, 5). Viết chương trình tìm tất cả các bộ ba Pitago như thế sao cho tất cả các cạnh không quá 500.

Bài 4: Viết chương trình in bảng của các số từ 1 đến 256 dưới dạng nhị phân, bát phân và thập lục phân tương ứng.

Bài 5: Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương n. Kiểm tra xem số nguyên n có thuộc dãy Fibonacci không?

Bài 6: Viết chương trình nhân hai ma trân Amxn và Bnxp. Mỗi ma trận được cấp phát động và các giá trị của chúng phát sinh ngẫu nhiên (Với m, n và p nhập từ bàn phím).

Bài 7: Viết chương trình tạo một mảng một chiều động có kích thước là n (n nhập từ bàn phím). Các giá trị của mảng này được phát sinh ngẫu nhiên trên đoạn [a, b] với a và b đều nhập từ bàn phím. Hãy tìm số dương nhỏ nhất và số âm lớn nhất trong mảng; nếu không có số dương nhỏ nhất hoặc số âm lớn nhất thì xuất thông báo "không có số dương nhỏ nhất" hoặc "không có số âm lớn nhất".

Bài 8: Anh (chị) hãy viết một hàm tính bình phương của một số. Hàm sẽ trả về giá trị bình phương của tham số và có kiểu cùng kiểu với tham số.

Bài 9: Trong ngôn ngữ C, chúng ta có hàm chuyển đổi một chuỗi sang số, tùy thuộc vào dạng của chuỗi chúng ta có các hàm chuyển đổi sau :

int atoi(const char *s);

Chuyển đổi một chuỗi s thành số nguyên kiểu int.

long atol(const char *s);

Chuyển đổi một chuỗi s thành số nguyên kiểu long.

double atof(const char *s);

Chuyển đổi một chuỗi s thành số thực kiểu double.

Anh (chị) hãy viết một hàm có tên là aton (ascii to number) để chuyển đổi chuỗi sang các dạng số tương ứng.

Bài 10: Anh chị hãy viết các hàm sau:

Hàm ComputeCircle() để tính diện tích s và chu vi c của một đường tròn bán kính r. Hàm này có prototype như sau:

void ComputeCircle(float&s, float&c, float r = 1.0);

Hàm ComputeRectangle() để tính diện tích s và chu vi p của một hình chữ nhật có chiều cao h và chiều rộng w. Hàm này có prototype như sau:

void ComputeRectangle(float&s, float&p, float h = 1.0, float w = 1.0);

Hàm ComputeTriangle() để tính diện tích s và chu vi p của một tam giác có ba cạnh a,b và c. Hàm này có prototype như sau:

void ComputeTriangle(float&s, float&p, float a = 1.0, float b = 1.0, float c = 1.0);

Hàm ComputeSphere() để tính thể tích v và diện tích bề mặt s của một hình cầu có bán kính r. Hàm này có prototype như sau:

void ComputeSphere(float&v, float&s, float r = 1.0);

Hàm ComputeCylinder() để tính thể tích v và diện tích bề mặt s của một hình trụ có bán kính r và chiều cao h. Hàm này có prototype như sau:

void ComputeCylinder(float&v, float&s, float r = 1.0 , float h = 1.0);

Bài 11: Anh (chị) hãy viết thêm hai toán tử nhân và chia hai số phức ở ví dụ 2.18 của chương 2.

Bài 12: Một cấu trúc Date chứa ngày, tháng và năm như sau:

struct Date

{

int Day; //Có giá trị từ 1  31

int Month; //Có giá trị từ 1  12

int Year; //Biểu diễn bằng 4 chữ số.

};

Anh (chị) hãy viết các hàm định nghĩa các toán tử : + ->>=<<= == != trên cấu trúc Date này.

Bài 13: Một cấu trúc Point3D biểu diễn tọa độ của một điểm trong không gian ba chiều như sau:

struct Point3D

{

float X;

float Y;

float Z;

};

Anh (chị) hãy viết các hàm định nghĩa các toán tử : + - == != trên cấu trúc Point3D này.

Bài 14: Một cấu trúc Fraction dùng để chứa một phân số như sau:

struct Fraction

{

int Numerator; //Tử số

int Denominator; //Mẫu số

};

Anh (chị) hãy viết các hàm định nghĩa các toán tử :

+ - * />>=<<= == !=

trên cấu trúc Fraction này.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Co nuoi. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10760/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Co nuoi' conversation and receive update notifications?

Ask