<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Để khử điện tích, tất cả các phần kim loại của máy, của khu chứa, của đường ống dẫn vật liệu, thổi khí và các máy nén phải được nối đất. Các cơ cấu vận chuyển đảo chiều phải được nối đất.

Kỹ thuật an toàn khi nuôi cấy vi sinh vật trên môi trường rắn. Trong một số các xí nghiệp khi nuôi cấy các chủng nấm mốc và các vi khuẩn trên các môi trường rắn xốp, tất cả hiện vẫn còn dùng khay. Phương pháp sản xuất như thế làm nhiễm bẩn không khí bởi bụi hữu cơ được tạo ra từ các bào tử trong môi trường dinh dưỡng, bán thành phẩm và thành phẩm.

Khi chuẩn bị canh trường, cấy vào môi trường, nuôi cấy, vận chuyển, tháo liệu , nghiền, sấy và bao gói thì một lượng lớn vi sinh vật và các bào tử của chúng xâm nhập vào không khí trong các phòng sản xuất. Nếu không có cơ cấu kín, trao đổi khí không mạnh và không có bộ phận hút khí thì hàm lượng bụi đạt từ 100 đến 150 mg/1m3 không khí, điều đó có thể dẫn đến sự xuất hiện nổ và cháy.

Tất cả những điều đó có ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ công nhân.

Hàm lượng các bào tử trong không khí khoảng 20000 trong 1 m3 có thể làm cho công nhân bị bệnh niêm dịch, bệnh ở da và ở các cơ quan bên trong cơ thể. Chính vì thế nên cần thiết phải có các biện pháp bảo đảm an toàn cho công việc. Việc nuôi cấy canh trường cần phải cơ khí hoá và cần được tiến hành trong thiết bị kín, trong những điều kiện vô trùng.

Trong các phân xưởng sản xuất cần phải tiến hành kiểm tra thường xuyên trạng thái môi trường sản xuất, độ kín của thiết bị, đường ống, các phương tiện vận chuyển, hệ thống quạt và hệ thống hút.

Bảo vệ môi trường xung quanh

Bảo vệ thiên nhiên và sử dụng hợp lý các nguồn dự trữ của chúng trong điều kiện khai thác triệt để là một trong những nhiệm vụ mang tính xã hội, kinh tế quan trọng nhất của mỗi quốc gia.

Việc thu nhận các chế phẩm hoạt hoá sinh học có liên quan với sử dụng các vi sinh vật khác nhau trong sản xuất. Phân tích các phế thải của nhiều xí nghiệp vi sinh đã khẳng định rằng: không khí và nước thải vào môi trường xung quanh cần phải tiến hành vô trùng.

Hệ thống bảo vệ môi trường xung quanh bao gồm các thiết bị làm sạch không khí thải, nước rửa và nước thải.

Làm sạch không khí thải. Trong nhiều xí nghiệp thuộc công nghiệp vi sinh, không khí thải vào khí quyển bị nhiễm các tế bào vi sinh vật, bị nhiễm bụi của các sản phẩm protein và các sản phẩm khác của tổng hợp vi sinh, được tạo ra trong các giai đoạn lên men, tuyển nổi, sấy, tạo hạt, tiêu chuẩn hoá, gói, tải sản phẩm trên các phương tiện vận chuyển, cũng như bị nhiễm bụi của các muối dinh dưỡng và nguyên liệu (các thiết bị lên men, thiết bị tuyển nổi, máy sấy...), cũng như sử dụng các xyclon khác nhau, xyclon thuỷ lực, phòng lắng bụi, các bộ lọc bằng vải, bằng điện, các bộ lọc khí.

Questions & Answers

Demand is set to be enlastic when its what
bohvy Reply
more than boll had him had bhaag......
SHADAB
Cant you speak in English
john
a little
Tith
I do speak English.. the question is Demand is set to be elasticity went the dash *2
bohvy
if I want some document from,that 9k?
Tith
why is scarcity a fundamental problem in economic
Abubakar Reply
what is demand curve
Takyi Reply
xplain
Ubong
thanks for your help with the same....
SHADAB
What is elasticity of demand
Karim
what is opportunity cost
Samuel Reply
Opportunity cost which also mean real cost it is a term used for foregone alternatives
john
what is demand
ikea Reply
Demand may simply be define as the total quantity of good or service a consumer are willing to buy at a specific price within a period of time.
john
your language is tough
techy Reply
How economics is related to other subjects?
Mikateko Reply
It is social science related subjects
john
How ? explain
Mikateko
and something else help me about business cycle
Mikateko
s classified as a social science. This view makes eco­nomics an academic relative of political science, sociology, psychology and anthropology. All of these disciplines study the behaviour of human beings individually and in groups.
john
The business cycle describes the rise and fall in production output of goods and services in an economy. Business cycles are generally measured using the rise and fall in the real gross domestic product (GDP) or the GDP.
john
hello everyone
Selena
hii
Yes
hello selena
Yes
How are you doing every one
john
hello Selena
Yes
hi
NONSO
yes
NONSO
What Is Economic Growth?
Saviour Reply
is the increase of quantity of goods ans services
Hashi
what is economic
Yomina Reply
Economic may be define as the science which studies human behaviour in relationship with end and scarce which have alternative use. This definition was drafted by Lionel robbin
john
good
Tith
it is science of wealth.
SHADAB
if I want some documents from you ,Are you ok?
Tith
it is not only wealth as well as welfare also.as well as scarce means of ends,for human satisfaction for alternative uses.
Avijit
economics applications
techy
who should study economics
Mary Reply
hi
Adu
How are you doing
john
finr
Tith
sorry, fine
Tith
and you?
Tith
Good
Adu
where do you live?
Tith
Accra n u
Adu
what's the difference between elasticity and demand
Rich Reply
if country had a potential full employment income of Rs 1000 and following consumption and investment function C=0.75 y=50,I=150.find the level of government expenditure necessary to maintain full employment
Vijay Reply
what is China's economy
Ved
the meaning of elasticity
Yawe Reply
when equilibrium is égal to 1
Moussa
The tendency to change consumption habits with change in price
Iben
The type of elasticity if demand
Okonkwo Reply
aren't leaving too about bathrooms
SHADAB
I don't understand
Amina
like.
Ubong
Price elasticity of demand cross elasticity of demand income elasticity of demand
Lawrence
what is money
Lawal Reply
what is supply
Lawal
the total number of goods present at a particular area at a particular time
Offset
Researchers demonstrated that the hippocampus functions in memory processing by creating lesions in the hippocampi of rats, which resulted in ________.
Mapo Reply
The formulation of new memories is sometimes called ________, and the process of bringing up old memories is called ________.
Mapo Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10752/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp' conversation and receive update notifications?

Ask