<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Về thể loại, văn học chia thành: văn xuôi, thơ, kịch. Văn xuôi chia thành: ký sự, truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết (riêng phóng sự ngày nay người ta có xu hướng xếp vào loại văn thông tấn, báo chí). Thơ chia thành: Thơ sử thi, Thơ trữ tình, v.v…Kịch chia thành: Kịch tự sự (kịch văn xuôi) , kịch thơ (ở đây chỉ nói những tác phẩm kịch mang giá trị văn học cao, chưa cần diễn, chỉ dọc thôi, người ta đã thoả mãn hoàn toàn về phương diện nó là một tác phẩm văn học độc lập).

Giáo dục thẩm mỹ

Bản chất của giáo dục thẩm mỹ

Khái niệm giáo dục thẩm mỹ trong mỹ học Mác – Lênin được xác định ở hai nghĩa:

Ở nghĩa hẹp, đó là giáo dục quy về cái đẹp: giáo dục cho con người biết thụ cảm, đánh giá và sáng tạo cái đẹp.

Ở nghĩa rộng, đó là sự giáo dục và tự giáo dục, phát huy mọi năng lực bản chất người theo quy luật của cái đẹp. Như vậy, giáo dục thẩm mỹ tồn tại mọi lúc, mọi nơi trong cuộc sống, nó đồng nghĩa với sự hình thành thẩm mỹ.

Giáo dục thẩm mỹ bao giờ cũng nhằm làm hình thành một chủ thể thẩm mỹ biết hưởng thụ, đánh giá và sáng tạo trên mọi mặt của cuộc sống theo quy luật của cái đẹp.

Như vậy, giáo dục thẩm mỹ theo nghĩa hẹp hay nghĩa rộng đều hướng tới làm cho con người phát triển phong phú và hài hòa và làm cho văn hóa thẩm mỹ được xác lập trong các quan hệ xã hội.

Hay nói cách khác, bản chất của giáo dục thẩm mỹ theo quan điểm của mỹ học Mác – Lênin gắn liền với các hoạt động sáng tạo, nghĩa là con người luôn hướng tới những giá trị mới. Giáo dục thẩm mỹ làm hình thái năng động của chủ thể thẩm mỹ phát triển mạnh mẽ và tự do trên cơ sở nhân sinh quan và thế giới quan đúng đắn. Mỹ học Mác – Lênin khẳng định giáo dục thẩm mỹ là một bộ phận hợp thành sự nghiệp giáo dục toàn xã hội. Nó gắn bó chặt chẽ với giáo dục lao động, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, tinh thần quốc tế và sự hài hoà giữa truyền thống với hiện đại, cá nhân với xã hội, thể xác với tinh thần. Nhưng giáo dục thẩm mỹ có tính đặc thù khác với mọi phương tiện giáo dục khác là ở bản chất của cái thẩm mỹ của nó. Tuy nhiên giáo dục thẩm mỹ và các hình thức giáo dục khác có mối liên hệ biện chứng với nhau và đều có một mục đích chung đó là sự hoàn thiện nhân cách con người.

Nội dung xã hội của giáo dục thẩm mỹ

Giáo dục thẩm mỹ mang nội dung xã hội sâu sắc trước hết phải nói đến tính dân tộc. Các chủ thể thẩm mỹ hưởng thụ, đánh giá và sáng tạo cái đẹp bao giờ cũng ở một dân tộc nhất định. Xa rời nội dung tính dân tộc, giáo dục thẩm mỹ sẽ đánh mất bản chất xã hội của nó.

Mỗi dân tộc trong xã hội có giai cấp đều có những quan hệ giai cấp khác nhau. Các tình cảm thẩm mỹ, thị hiếu thẩm mỹ và lý tưởng thẩm mỹ của giai cấp đều phụ thuộc vào điều kiện sinh sống và mục tiêu giáo dục của giai cấp đó. Trong xã hội có giai nhiều cấp khác nhau cùng tồn tại thì thước đo giá trị thẩm mỹ bao giờ cũng thuộc về giai cấp thống trị.

Tĩnh xã hội của giáo dục thẩm mỹ còn gắn liền với tính thời đại, mỗi thời đại có mục tiêu, hình thức, biện pháp giáo dục và xây dựng các chủ thể thẩm mỹ khác nhau. Thời nô lệ, phong kiến, tư bản và ngày nay, các chủ thể đều mang dấu ấn của thời đại mình.

Questions & Answers

Apply social psychology on real life in Nigerian universities campus
tyosaa Reply
what is the meaning of an idiosyncratic pattern
Krystle Reply
I am here for the first time just here to learn...
michael Reply
hi I'm new on here first time
Lisa
hello
GOPAL
hi,am new here
jennifer
what is this group all about
jennifer
Suppose an individual with OCD experiences obsessive thoughts about germs, contamination, and disease whenever she encounters a doorknob. What might have constituted a viable unconditioned stimulus? 
la Reply
What are factors that influence learning?
Enos Reply
Environment Heredity(I am not sure about heredity)
Tusita
Helpful. .. thanks
Enos
Sure, anytime
Tusita
I have other questions also
Enos
Based on the factors affecting learning, how do we improve learning
Enos
I think that addressing that everyone learns in their own time
James
Peer group influence can also be another reason
Sorie
Also knowing what's going on at home. what pressure are the parents putting on them.
James
am I close or no
James
also is there a lack of care? going one more step. with peer groups do an activity that shows how much they have in common
James
under what schedule of reinforcement do animals learn from ?
Phelisa Reply
the role of emotional intelligence in a courtship behavior
Caren Reply
1
describe the task and roles of industrial psychologist in solving the problems
Solomzi Reply
hi I'm Vaishnavi and I'm new to psychology:)
Vaishnavi Reply
what is motivation
Muhammad Reply
getting passionate about something and strive for success
Leanne
observation and method based
Winter Reply
the meaning of science
Winter
soul is the Greek word for psyche
Winter
psychology is scientific research of the human brain.
Winter
Psychology is a study of human mind and behaviour
Vaishnavi
psychology is a social science which aim at studying the mind as it affect the behavior of an individual.
Prince
write and explain four psychosexual stages of personality development
MPHID Reply
I'm asking on behalf of someone How can a guy get over his weakness for girls? Like the person have soft spot for every girl and he thinks he love them then suddenly stuff change.... Like a switch
Ajayi Reply
yes
Beverly
whats the age of the boy?
Beverly
16 or 17
Ajayi
lol. it gets over with time. it's not something that can be changed instantly. and for teenagers.. anyone of opposite sex is a tasty lollipop.
Alex
yes in time it will go away but could also take years
Beverly
maybe because he doesn't really have mind of making decisions at the moment on what he need and what he doesn't want
Nwokwu
maybe he's trying to find someone to love because he's either lacked loved and feel that's the only way to feel loved or he's lonely and feels a girl can make it better . either he's got deal with the core issue
Jonan
its natural. I think it should be like this. girls also have weakness toward guys. but you can overcome on few things like concept of beauty. first step is realisation which will grow in you. also discipline help in these things.
Sujeet
what are cluster A disease?
Saee Reply
because psychology is a natural science as well as a science. it's a interdisciplinary subject
Kamakshi Reply
yes absolutely we cabt out Psychology completely into science dur to its various measuring aspects
utkarsh
cannot* put*
utkarsh
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Đại cương mỹ học - mác lê nin. OpenStax CNX. Jul 31, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10868/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Đại cương mỹ học - mác lê nin' conversation and receive update notifications?

Ask