<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Chất điều hòa sinh trưởng

Vai trò của các chất điều hòa sinh trưởng lên sự ra hoa và đậu trái

Auxin

Hiệu quả thúc đẩy và ức chế

(Bảng 4.1)

Qua kết quả trình bày của Lang (1961) thì auxin có thể thúc đẩy và ức chế sự khởi phát hoa nhưng ức chế phổ biến hơn thúc đẩy. Sự thúc đẩy thường thấy trong điều kiện cảm ứng quang kỳ mà liên quan đến ngưỡng của sự ra hoa. Tác động của auxin tùy thuộc rất lớn vào những yếu tố mà có thể có lợi hoặc bất lợi trong cùng một loài.

Thí dụ: Cây đậu nành Biloxi và cây Hyoscyamus: thì tác động của auxin tùy thuộc vào nồng độ. Ở nồng độ thấp thì sẽ thúc đẩy sự ra hoa nhưng ở nồng độ cao lại ức chế. Sự ức chế ra hoa ở nồng độ cao có lẻ không lạ bởi nó liên quan đến nhiều auxin ngăn cản kích thích sự sinh trưởng.

Nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy auxin không đối kháng với sự khởi phát hoa như sự hiện diện của nó ở một nồng độ nhất định được yêu cầu một cách tuyệt đối nếu hoa được hình thành.

Thí dụ: Trên cây cà chua, Zeeww tìm thấy rằng sự hiện diện của lá non có thể ảnh hưởng rất lớn đến sự đáp ứng với NAA. Auxin chỉ thúc đẩy sự ra hoa khi không có sự hiện diện của auxin và ngược lại không có hiệu quả khi có sự hiện diện của nó. Sự hoạt động của auxin cũng tùy thuộc vào điều kiện phổ biến của nhiệt độ.

Thí dụ: Trên cây Xanthium và cây Hyoscyamus, nồng độ tối hảo của auxin thay đổi với lượng bức xạ và thời gian của quang kỳ. Nồng độ cũng vậy, dường như ảnh hưởng đến hiệu quả cuối cùng của auxin trong một số thí nghiệm trên cây chrysanthenum.

Thời gian xử lý có liên quan đến sự bắt đầu của cảm ứng hoặc những thông số thòi gian khác ảnh hưởng lên tác động của auxin. Trên cây SDP xanthium, Salisbury tìm thấy rằng NAA ngăn cản rất mạnh khi cảm ứng trong điều kiện đêm dài và hoạt động của nó sau đó. Auxins áp dụng trên lá có thể được chuyển đến chồi ngọn. Tuy nhiên hoạt động của nó chỉ trước khi sự chuyển hiệu quả kích thích nầy, không loại trừ auxin can thiệp vào sự gợi sớm hơn của chồi ngọn. Vị trí tác động của auxin nói chung hiệu quả trên đỉnh chồi nhưng không loại trừ một loại khác hiệu quả trên lá hoặc phần khác của cây.

Sự đối kháng auxin (antagonist)

TIBA (2, 3, 5 - triiodbenzoic. acid) được tìm thấy ngăn cản sự vận chuyển auxin phổ biến ở nhiều vùng tế bào. Chất khác là 2, 4 - dichloranisile. (DCA) và Eosin rõ ràng làm yếu đi hàm lượng auxin nội sinh trong khi DCA là một chất auxin rất yếu mà nó có thể ngăn cản hoạt động của auxin nội sinh mạnh. Cách tác động của những hợp chất nầy suy diễn từ những quan sát hình thái giải phẩu đơn giản. Trong nhiều trường hợp, sự mất chồi ngọn, lóng chồi non ngắn thường do sự vận chuyển của auxin giảm do áp dụng những chất đối kháng nầy. Sự đối kháng auxin thúc đẩy ra hoa trong một số loài đặc biệt là cây ngày ngắn.

* Trên cây trung tính, TIBA có thể làm tăng đáng kể số hoa

* Trên cây cà chua thúc đẩy sự ra hoa của mô phân sinh mà bình thường nó sinh trưởng dinh dưỡng (TIBA chỉ thúc đẩy sự ra hoa khi có sự hiện diện của lá non và ngăn cản khi không có sự hiện diện của chúng).

Sự thúc đẩy bởi đối kháng auxin thường xẩy ra dẫn đến đề nghị rằng bắt đầu sự ra hoa có thể gây ra bằng cách làm giãm lượng auxin nội sinh. Mặc dù không chính thức được xem là chất đối kháng của auxin, Cytokinin có tương tác với auxin trong một số quá trình sinh lý bao gồm sự tượng hoa. Như vậy cytokinin chống lại sự ảnh hưởng của auxin, ngăn cản hoặc là thúc đẩy. Cơ chế của tương tác này chưa được biết. Wardell và Skong cho rằng hiệu quả ức chế của auxin lên sự ra hoa có thể do cảm ứng của sự tổng hợp RNA mà không thay đổi sự tổng hợp protein một cách chọn lọc thích hợp cho sinh trưởng dinh dưỡng thay vì ra hoa.

Questions & Answers

what is a wave?
DAVID Reply
show that coefficient of friction of solid block inclined at an angle is equivalent to trignometric tangent of angle
DAVID
thanks for that definition.
Dodou Reply
Hi everyone please can dere be motion without force?
Lafon
no...
Enyia
Thanks
Lafon
hi
Omomaro
whats is schrodinger equation
Omomaro
l went spiral spring
Xalat
what is position?
Adhar Reply
position is simply where you are or where you were
Shii
position is the location of an object with respect to a two or three dimensional axes or space.
Bamidele
Can dere be motion without force?
Lafon
what is the law of homogeinity?
auson Reply
two electric lines of force never interested each other. why?
Sujit Reply
proof that for BBC lattice structure 4r\root 5 and find Apf for the BBC structure
Eric Reply
what is physics?
Abdulaziz Reply
physics is deine as the specific measrument of of volume, area,nd distances...
Olakojo
if a string of 2m is suspended an an extended 3m elasticity is been applied.... is hooks law obeyed?
Enyia
if a string of 2m is suspended an an extended 3m elasticity is been applied.... is hooks law obeyed?
Enyia
yes
Alex
proof that for a BBC lattice structure a= 4r/ root 5 find the APF for the BBC structure
Eric
if a string of 2m is suspended an an extended 3m elasticity is been applied.... is hooks law obeyed?
Enyia Reply
tell me conceptual quetions of mechanics
Syeda Reply
I want to solve a physical question
ahmed
ok
PUBG
a displacement vector has a magnitude of 1.62km and point due north . another displacement vector B has a magnitude of 2.48 km and points due east.determine the magnitude and direction of (a) a+ b and (b) a_ b
Kou Reply
quantum
George
a+b=2.9
SUNJO
a+b
Yekeen
use Pythogorous
Dhritwan
A student opens a 12kgs door by applying a constant force of 40N at a perpendicular distance of 0.9m from the hinges. if the door is 2.0m high and 1.0m wide determine the magnitude of the angular acceleration of the door. ( assume that the door rotates freely on its hinges.) please assist me to d
Mike
what is conditions met to produce shm
Enocy Reply
what is shm
Manzoor
shm?
Grant
Why is Maxwell saying that light is an electromagnetic wave?
Bong
1st condition; It(th e BBC's system) must have some inertia which will enable it to possess Kinetic energy 2. must be able to store potential energy
Calleb
I meant "the system" not the BBC'S....."
Calleb
what a answer bro
Manzoor
kindly tell us the name of your university
Manzoor
GUlam Ishaq Khan INSTITUTE of engineering science
ali
Department of Environment Ionian University Zante Greece
why light wave travel faster than sounds
ALI Reply
Why light travel faster than sounds?
ALI
Light travel faster than sound because it does not need any medium to travel through.
alhassan
when an aeroplane flies....why it does not fall on the earth?
Frazali
As an aeroplane moves, it hits a wind,we have the wind flowing at the upper and lower zone of the aeroplane, the one that is moving on the upper zone moves at a greater speed than that of the lower zone, this creates a low pressure on the upper zone and a greater pressure at the lower zone.
Kipkoech
which thing of aeroplane moves it upward?
Frazali
good question
Manzoor
about force
Barataa
am pleased to join the group
Nesru
yea
caleb
It a privilege to be here
olajire
hi
Awode
hello
Manzoor
Light speed is more than sound speed. C=3×10*8m/s V=320-340 m/s
siva
A body of mass 2kg slides down a rough plane inclined to horizontal at 30degrees. find the energy that is wasted as a result of friction if the co-efficient of kinetic f
official Reply
ten applications of Newton's second law of motion
Alale Reply
Calculate the volume at S.T.P of a gas whose volume at -5° and 746 mmHg
Mlungisi Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Xử lý ra hoa. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10800/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Xử lý ra hoa' conversation and receive update notifications?

Ask