<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Aardrykskunde

Graad 4

Kaartwerk

Module 5

Kaartsimbole

Op kaarte word ‘n groot oppervlak meestal in ‘n klein prentjie vertoon. Daar word dan nommers, letters en prentjies gebruik om dinge soos riviere, paaie, spoorlyne, geboue en vele meer aan te dui. Dit word kaartsimbole genoem. Om die simbole op ‘n kaart te verduidelik, word ‘n kaartsleutel gebruik.

1.die plan (kaart) van my klaskamer

Tom het ‘n kaart (plan) van sy klaskamer op geruite papier geteken.

Die klaskamer was te groot om op ‘n vel papier geteken te word en Tom moes die klaskamer VERKLEIN. Die skaal wat hy gebruik het, was: 1 blokkie = 1 tree. Dit beteken dat vir elke een tree wat hy afgetree het, hy een blokkie op die papier gebruik het. Ook die tafel en ander meubels is hiervolgens verklein.

Aktiwiteit 1

Om ‘n plan van die klaskamer te teken [lu 1.3]

Gebruik die simboolsleutel wat jul opvoeder julle sal gee en teken ‘n plan van jul klaskamer soos dit vanuit die lug sal lyk. Vul die sleutel aan, indien nodig. Kleur mag gebruik word, maar werk eers in potlood om te beplan. Gebruik weer een tree vir elke blokkie. Werk op jou eie.

My klaskamer

Sleutel

Mooi so !

Jou opvoeder gee nou vir jou ‘n plan van jou klaskamer wat hy/sy self opgetrek het.

Aktiwiteit 2

Om twee planne met mekaar te vergelyk [lu 1.3]

1. Vergelyk die plan van jul opvoeder met die een wat jy self van jul klaskamer geteken het. Kyk waar jy (of jou opvoeder) foute gemaak het.

2. Tree die klas se lengte af. Dit is ................... treë.

3. Tree die klas se breedte af. Dit is ................. treë.

  1. Kleur jou bank rooi in.
  2. Trek die kortste roete na die klas se deur met ‘n rooi pyl in.

2.die plan van die skoolterrein

  • Vandag gaan ons ‘n groter plan bestudeer. Ons gaan die HELE SKOOLTERREIN op ‘n plan (kaart) voorstel.
  • Ons moet egter eers VELDWERK gaan doen om al die nodige kennis in te samel.

Aktiwiteit 3

Om die skoolterrein op ‘n plan voor te stel [lu 1.4]

Neem ‘n stuk papier en potlood saam om notas en sketse te maak van alles wat julle sien. Kyk goed na die volgende:

1. Die ligging en vorm van die skoolgebou.

2. Die ligging en vorm van ander geboue op die skoolterrein.

3. Die ligging en vorm van die sportvelde.

4. Die ligging en vorm van die speelterrein.

5. Die ligging en vorm van die blomtuine.

6. Die ligging van die hoofingangshek.

7. Die name van die strate aan alle kante van die skoolterrein.

8. Maak seker waar die vier hoofrigtings geleë is.

Terug in die klas

Julle opvoeder deel nou vir julle ‘n klaar getekende plan van julle skoolterrein uit:

1. Draai julle banke so dat julle almal NOORD kyk.

2. Bekyk die plan van die skoolterrein deeglik en besluit waar die vier hoofrigtings is. Dui dit op jou plan aan.

3. Bekyk die plan van die skoolterrein deeglik en vergelyk dit met jou notas. Stem jy saam oor die ligging van die geboue en ander plekke?

4. Gebruik die plan se sleutel en kleur die plan daarvolgens in, byvoorbeeld:skoolgeboue – rooi; sportvelde – groen, ensovoorts.

5. As julle sukkel, kan julle opvoeder julle weer na buite neem om seker te maak van julle feite.

6. Dui die roete vanaf die voordeur van die skoolgebou na die hoofhek met ‘n rooi pyl aan.

7. In watter rigting front die voordeur van die skool?

8. Skryf die verskillende straatname op die korrekte plekke op die plan in.

3.ons onmiddellike omgewing

  • Hier is ‘n straatplan van ‘n gedeelte van Kaapstad.

Aktiwiteit 4

Om ‘n straatplan te lees [lu 1.5]

1. Waarom dink julle is dit nodig dat daar ‘n straatplan van ‘n stad moet wees?

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

2. In watter rigting lê gebou A van gebou C op die straatplan van Kaapstad?

…………………………………………………………………………………….

3. Gebruik rooi om die kortste roete van punt C na punt D op die kaart aan te dui (neem eenrigtingstrate in ag).

4. Jy staan op die hoek van Loop- en Leeuwenstraat. Verduidelik aan ‘n toeris hoe om vanaf hierdie posisie by punt D uit te kom.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Julle opvoeder gaan later vir julle net so ‘n kaart van julle eie omgewing uitdeel. Ons gaan vandag egter eers weer VELDWERK van ons eie omgewing doen.

Julle opvoeder deel nou die kaart van julle onmiddellike omgewing aan elkeen uit. Beantwoord nou die volgende vrae (let op na jou kaartsleutel):

1. Vind jou skool op die straatplan en kleur dit in.

2. Vind jou eie huis, of dié van iemand wat jy goed ken, op die kaart. Kleur dit ‘n ander kleur in.

3. Dui die roete wat julle vir die veldwerkuitstappie gevolg het, op die kaart aan.

4. Watter straat lê suid van jou skool? ................................................

  1. Dui die belangrike geboue en ander kenmerke wat julle opvoeder tydens die uitstappie aangedui het, op jou eie kaart aan.

Assessering

Leeruitkoms 1: aardrykskundige ondersoek

Die leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om aardrykskundige en omgewingsbegrippe en -prosesse te ondersoek.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder

1.3 simbole identifiseer wat in verskillende soorte kaarte gebruik word (insluitend planaansigte, ruitenet- en kaartsleutels).

1.4 plekke se ligging vind deur ‘n eenvoudige ruitenetverwysingstelsel en rigting te gebruik;

  • belangrike staatkundige grense en belangrike menslike en fisiese kenmerke op grootskaalkaarte identifiseer.

Memorandum

  1. Nie verdwaal; vind plekke; vind kortste roete, ens.
  2. S

4. 2 blokke oos (in Leeuwen); 3 blokke suid

Questions & Answers

explain and give four Example hyperbolic function
Lukman Reply
The denominator of a certain fraction is 9 more than the numerator. If 6 is added to both terms of the fraction, the value of the fraction becomes 2/3. Find the original fraction. 2. The sum of the least and greatest of 3 consecutive integers is 60. What are the valu
SABAL Reply
1. x + 6 2 -------------- = _ x + 9 + 6 3 x + 6 3 ----------- x -- (cross multiply) x + 15 2 3(x + 6) = 2(x + 15) 3x + 18 = 2x + 30 (-2x from both) x + 18 = 30 (-18 from both) x = 12 Test: 12 + 6 18 2 -------------- = --- = --- 12 + 9 + 6 27 3
Pawel
2. (x) + (x + 2) = 60 2x + 2 = 60 2x = 58 x = 29 29, 30, & 31
Pawel
ok
Ifeanyi
on number 2 question How did you got 2x +2
Ifeanyi
combine like terms. x + x + 2 is same as 2x + 2
Pawel
Mark and Don are planning to sell each of their marble collections at a garage sale. If Don has 1 more than 3 times the number of marbles Mark has, how many does each boy have to sell if the total number of marbles is 113?
mariel Reply
Mark = x,. Don = 3x + 1 x + 3x + 1 = 113 4x = 112, x = 28 Mark = 28, Don = 85, 28 + 85 = 113
Pawel
how do I set up the problem?
Harshika Reply
what is a solution set?
Harshika
find the subring of gaussian integers?
Rofiqul
hello, I am happy to help!
Shirley Reply
please can go further on polynomials quadratic
Abdullahi
hi mam
Mark
I need quadratic equation link to Alpa Beta
Abdullahi Reply
find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
X=16
Michael
Want to review on complex number 1.What are complex number 2.How to solve complex number problems.
Beyan
yes i wantt to review
Mark
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
please help me prove quadratic formula
Darius
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
can you teacch how to solve that🙏
Mark
Solve for the first variable in one of the equations, then substitute the result into the other equation. Point For: (6111,4111,−411)(6111,4111,-411) Equation Form: x=6111,y=4111,z=−411x=6111,y=4111,z=-411
Brenna
(61/11,41/11,−4/11)
Brenna
x=61/11 y=41/11 z=−4/11 x=61/11 y=41/11 z=-4/11
Brenna
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
the operation * is x * y =x + y/ 1+(x × y) show if the operation is commutative if x × y is not equal to -1
Alfred Reply
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 4. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11083/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask