<< Chapter < Page Chapter >> Page >
LU 6.1

3. ‘N VICTORIAANSE DAG

Julle gaan ‘n Victoriaanse dag in die klas hê. Dit beteken dat julle eers navorsing moet gaan doen. Raadpleeg die biblioteke en die Internet. Probeer om Victoriaans aan te trek en soveel moontlik Victoriaanse dinge in die klas te hê as wat julle moontlik kan.

Julle onderwyser sal sê vir watter navorsing elke groep verantwoordelik is, bv. kleredrag, speletjies (gespeel tydens pouses), klaskamer, tipe kos, straf, vakke, ens.

Nooi julle skoolhoof om ‘n periode saam met julle deur te bring.

LU 3.8

MODULETOETS 1

1. Lees die onderstaande leesstuk noukeurig deur en beantwoord die daaropvolgende vrae.

Clive Roberts is alweer laat vir skool. Hy het spesiaal vroeër opgestaan, maar hoe moes hy nou geweet het sy fiets se voorwiel is pap! Hy hoor al hoe hy raas gaan kry by die onderwyser aan diens by die hek.

“Alweer Roberts wat laat is! Hoekom bly jy nie sommer in die bed nie? Jy kry elk geval nie veel reg met skoolwerk nie, maar jy kan darem ‘n rugbybal raakvat!"

Hy voel baie ongelukkig. Hy probeer so hard, maar daar gaan nie ‘n dag verby sonder dat hy in die moeilikheid beland nie. Miskien moet hy maar in die bed bly.

(a) Hoekom is Clive laat vir skool?

(1)

(b) Watter woord in die heel eerste sin vertel vir ons dat Clive gereeld laat is vir skool?

(1)

(c) Noem een ding wat Clive darem regkry by die skool.

(1)

(d) Watter woord in die derde paragraaf beskryf Clive se emosie?

(1)

(e) Hoekom oorweeg Clive dit om liewer in die bed te bly?

(1)

(f) Gee die teenoorgesteldes van die volgende woorde in die leesstuk:

Reg Ongelukkig (2)

(g) Skryf nou die heel laaste sin oor in die verlede tyd.

(2)

2. Lees nou verder

Terwyl Clive sleepvoet hek toe stap, hoor hy hoe iemand roep: “Kom gou, Roberts, die skoolhoof wil jou dadelik in die kantoor sien!”

Ag nee, nie kantoor toe nie. Dis die ergste wat kan gebeur. Dit beteken dat hy ‘n brief gaan kry om vir Pa en Ma te gee. Hy het hulle verlede keer belowe hy sal nie wéér kantoor toe hoef te gaan nie.

"Môre Meneer", groet Clive die skoolhoof, meneer Anderson. Meneer Anderson lyk nie kwaad nie. Hy lyk sommer baie vriendelik. Clive is baie verbaas. Hy verwag om raas te kry.

"My wereld, Roberts. Wat ‘n verrassing! Jy het eintlik weer die reel van laatkom oortree, maar ek sal niks dáárvan se nie. Ek is vanmore te trots op jou. As jy geweet het watter nuus ek vir jou het, sou jy nie so laat in die bed gele het nie. Dan sou jou kniee jou vinniger tot hier gedra het. Veels geluk, Roberts. Jy is gekies vir ons provinsie se Cravenweek-span!"

(a) Skryf die eerste sin van no. 2 oor in die verlede tyd.

(2)

(b) Verbind die laaste twee sinne van die derde paragraaf met die voegwoorde tussen hakies:

Meneer Anderson lyk nie kwaad nie. Hy lyk sommer baie vriendelik. (maar)

(1)

Clive is baie verbaas. Hy het verwag om raas te kry. (want)

(1)

(c) Daar is ses woorde in die laaste paragraaf wat verkeerd gespel is. Kan jy hulle opspoor? Skryf hulle korrek oor. (6)

(d) Watter emosie-woord sal kan beskryf hoe Clive nou voel?

(1)

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
LUISTERDie leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.3 luister vir spesifieke inligting:
1.3.1 skryf eenvoudige aantekeninge (soos voltooi gegewe aantekeninge; maak ‘n lys belangrike punte).
LU 3
LEES EN KYKDie leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.6 gebruik leesstrategieë:
3.6.3 begin om leesspoed te verbeter en te evalueer;
3.7 lees vir genot:
3.7.2 lees enkele nuwe tekssoorte (soos ‘n roman);
3.7.5 los woordraaisels op (soos blokkiesraaisels);
3.8 toon begrip van die gebruik van naslaanwerke:
3.8.2 gebruik ‘n woordeboek en verstaan ‘n woordeboekinskrywing (spelling, klem, uitspraak, woordsoort, betekenis).
LU 6
TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIKDie leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
6.1 hersien grammatika wat in die vorige grade gedek is;
6.2 spel bekende woorde korrek:
6.3 gebruik verskillende eenvoudige taalvorme en sinstrukture om mondelings en skriftelik te kommunikeer:
6.3.8 die gebruik van die teenwoordige-, verlede- en toekomendetydsvorm;
6.3.11 die verbinding van sinne met voegwoorde met die korrekte woordorde.

Memorandum

2.

  • Goed Sleg
  • Mooi Lelik
  • Gelukkig Ongelukkig
  • Vergeet Onthou
  • Bekend Onbekend
  • Naby Ver
  • Stout Soet
  • Slim Dom
  • Groot Klein

Questions & Answers

anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11017/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask