<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Water beskik ook oor ‘n groter hitte-retensievermoë as land. Die water neem wel langer in die dag om verhit te word en so bereik die land baie hoër dagtemperature as die water. Dan het die see ‘n afkoelende effek op die land. In die nag koel die land weer baie vinniger af as die water en dan het die see ‘n verwarmende effek op die land.

Dit lei daartoe dat plekke langs die see, of ander groot watermassas soos mere, ‘n gematigde temperatuur het - die speling tussen die minimum en maksimum temperature is nie baie groot nie.

Warm water verdamp vinniger en beter as koue water. Daar vind dus meer verdamping bo ‘n warm seestroom plaas. Gevolglik is ‘n hoër neerslag te wagte in gebiede wat grens aan warm seestrome.

Reliëf

In graad vyf het julle reeds geleer hoe die platorand die reëndraende winde en wolke wegkeer uit die binneland. Berge het ook ‘n sonkant en ‘n skadukant, waar laasgenoemde laer gemiddelde temperature as eersgenoemde het.

2. Klimaat en plantegroei

 • Omdat klimaat ‘n baie groot invloed op plantegroei het, is die plantegroei en menslike bedrywighede oor groot gebiede redelik dieselfde en is daar baie ooreenstemming tussen klimaatstreke en plantegroeistreke. Soos een streek oorgaan na ‘n volgende streek, is daar ‘n stadige verandering oor ‘n groot afstand. Ons noem dit ‘n oorgangsone . Woude verander nie skielik in grasvelde nie, maar die bome word geleidelik minder en die grasvlaktes meer. Die kaart op bladsy 16 toon die verskillende reënval- en plantegroeistreke van die wêreld aan. Onthou, daar is geen spesifieke grenslyne nie en alle kaarte wat hieroor handel, sal dus ‘n bietjie verskil.
 • Die wisselwerking tussen plante, diere, grond en die klimaat binne ‘n afgebakende gebied vorm ‘n ekologiese sisteem, wat ons sommer kortweg die ekosisteem noem. (Ekosisteem = versameling plante en diere in hul eie omgewing).
 • Die grootste ekosisteme wat op aarde ontwikkel het, staan as biome bekend. (Bioom = ‘n groot gebied met dieselfde plante en diere en kom ooreen met die verspreiding van klimaatstreke.)

Aktiwiteit 2:

Om klimaatgegewens te bestudeer

[lu 1.2, 1.3, 1.5]

Bestudeer die klimaatgegewens in die tabel en beantwoord die volgende vrae:

 • Bepaal die lengte- en breedteligging van elk van dié twee stede. Watter een is die naaste aan die ewenaar geleë?
 • In watter lande is hulle geleë?
 • Gebruik geskikte skale en stel die klimaatgegewens grafies voor. Gebruik ‘n lyngrafiek om die temperatuur voor te stel en ‘n kolom-diagram om die reënval voor te stel.
 • Watter stad ondervind die grootste temperatuurspeling? Hoe vergelyk dit met die plek waar jy woon?
 • Verduidelik die hoë temperature en klein temperatuurspelings wat die twee stede ondervind.

K limaatgegewens van Belém en Singapoer

Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sept Okt. Nov. Des.
BelémTemperatuur ( o C) 25,6 25 25,6 25,6 26,1 26,1 25,6 21,1 21,1 21,1 26,7 26,1
Reënval (mm) 318 359 359 320 259 170 149 115 89 86 66 155
SingapoerTemperatuur ( o C) 26,7 26,7 27,2 27,8 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 26,7
Reënval (mm) 252 168 188 193 170 172 172 201 172 206 252 269

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
AARDRYKSKUNDIGE ONDERSOEKDie leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om aardrykskundige en omgewingsbegrippe en -prosesse te ondersoek.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 inligtingsbronne , insluitend eenvoudige statistiek, identifiseer om die vraag oor ‘n maatskaplike of omgewingsvraaagstuk of –probleem te help beantwoord;
 • relevante inligting vir spesifieke doeleindes uit bronne kies en dit opteken;
 • breedte- en lengteligging gebruik om relevante plekke op kaarte te vind;
 • inligting gebruik om oplossings vir probleme voor te stel;
1.5 verslag doen oor ondersoeke deur bespreking, debat, gestruktureerde skryfwerk, grafieke, tabelle, kaarte en diagramme.

Questions & Answers

What is the law of demand
Yaw Reply
price increase demand decrease...price decrease demand increase
Mujahid
ıf the price increase the demand decrease and if the demand increase the price decrease
MUBARAK
all other things being equal, an increase in demand causes a decrease in supply and vice versa
SETHUAH
yah
Johnson
how is the economy of usa now
Johnson
What is demand
jude Reply
Demand is the quantity of goods and services a consumer is willing and able to purchase at various prices over a given period of time.
Yaw
yea
SETHUAH
Okay congratulations I'll join you guys later .
Aj
yes
MUBARAK
calculate elasticity of income exercises
HABANABAKIZE Reply
If potatoes cost Jane $1 per kilogram and she has $5 that could possibly spend on potatoes or other items. If she feels that the first kilogram of potatoes is worth $1.50, the second kilogram is worth$1.14, the third is worth $1.05 and subsequent kilograms are worth $0.30, how many kilograms of potatoes will she purchase? What if she only had $2 to spend?
Susan Reply
cause of poverty in urban
DAVY Reply
QI: (A) Asume the following cost data are for a purely competitive producer: At a product price Of $56. will this firm produce in the short run? Why Why not? If it is preferable to produce, what will be the profit-maximizing Or loss-minimizing Output? Explain. What economic profit or loss will the
Falak Reply
what is money
DAVY Reply
money is any asset that is generally acceptable for the exchange of goods and for the settlement of debts
Mnoko
what is economic
Stephen Reply
economics is the study of ways in which people use resources to satisfy their wants
Falak
what is Price mechanism
Dhany Reply
what is Economics
ERNESTINA
The study of resource allocation,distribution and consumption.
Emelyn
introduction to economics
Uday Reply
welfare definition of economics
Uday
examine the wealth and welfare definitions of economics
Uday
read book by ml jhingan
Anand
What do we mean by Asian tigers
Aeesha Reply
Dm me I will tell u
Shailendra
Hi
Aeesha
hi
Pixel
What is Average revenue
KEMZO
How are u doing
KEMZO
it is so fantastic
metasebia
uday
Uday
it is a group of 4 countries named Singapore, South Korea, Taiwan and Hong Kong because their economies are growing very faster
Anand
fyn
EDWARD
Please, average revenue is an amount of money you gained after deducted your total expenditure from your total income.
EDWARD
what's a demand
Edward Reply
it is the quantity of commodities that consumers are willing and able to purchase at particular prices and at a given time
Munanag
quantity of commodities dgat consumers are willing to pat at particular price
Omed
demand depends upon 2 things 1wish to buy 2 have purchasing power of that deserving commodity except any from both can't be said demand.
Bashir
Demand is a various quantity of a commodities that a consumer is willing and able to buy at a particular price within a given period of time. All other things been equal.
Vedzi
State the law of demand
Vedzi
The desire to get something is called demand.
Mahabuba
what is the use of something should pay for its opportunity foregone to indicate?
Random Reply
Why in monopoly does the firm maximize profits when its marginal revenue equals marginal cost
astrid Reply
different between economic n history
Falma Reply
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play
Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 6. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10999/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask