<< Chapter < Page Chapter >> Page >

einde van OPDRAG

Daar is al verskeie pogings aangewend om die Westerse kalender, met maande van verskillende lengtes, te verander. Dis egter nie so eenvoudig nie, omdat daar nie ’n heeltallige aantal dae in ’n jaar is nie (daarom het ons ’n eienaardige skrikkejaarstelsel nodig). Sou dit nie goed werk as al die maande dieselfde aantal dae het nie? Of as die jaar in vier ewe groot kwartale verdeel word nie? Baie mense het al probeer om sake te verander, maar ongelukkig het al hierdie slim pogings gefaal, omdat die ou stelsel alreeds so diep ingeburger is. Indien jy meer wil lees hieroor, kan jy gerus onder “calender” in die Encyclopaedia Brittanica soek. Daar is oorvloedige materiaal oor hoe verskillende beskawings se kalenders werk. Probeer iets uitvind van die “World Calender”.

KLASWERK

  • As jy begin met ’n lynstuk met lengte x cm, kan ’n vierkant gevorm word met vier van hierdie lyne. Deur ses sulke vierkante te gebruik, kan ’n kubus gevorm word.

1. Skryf neer wat die formules is vir die berekening van (a) die oppervlakte van ’n vierkant en (b) die volume van ’n kubus. Gebruik x as die veranderlike.

2. Voltooi nou die volgende tabel.

Lengte van lynstuk Oppervlakte van vierkant Volume van kubus
x x 2 x 3
7 cm ................................ .........................
7,1 cm ................................ .........................
6,9 cm ................................ .........................
3 cm ................................ .........................
3,3 cm ................................ .........................
2,7 cm ................................ .........................

3. Sê nou jy het ’n kubus wat elkeen in die klas moet meet. Al die kubus se sylengtes is veronderstel om 7 cm te wees, maar nie al jou maats meet ewe akkuraat nie. Elkeen gebruik nou sy eie mates om die volume van die kubus te bereken. Sal dié wat 1 mm méér as 7 cm gemeet het, ’n groter fout maak met die volume as dié wat 1 mm mínder as 7 cm gemeet het?

  1. Nou het julle ’n vierkant wat elkeen moet meet. Die vierkant se sye is veronderstel om almal 3 cm te wees, maar jou maats se metings verskil weer. Elkeen gebruik nou sy eie mates om die oppervlakte van die vierkant te bereken. Sal dié wat 3 mm méér as 3 cm gemeet het, ’n groter fout maak met die oppervlakte as dié wat 3 mm mínder as 3 cm gemeet het?

DIE GESIG WAT ’n DUISEND SKEPE TE WATER GELAAT HET

  • Vraag : Wat word gemeet in millihelenas?
  • Antwoord : Dit is die hoeveelheid skoonheid wat nodig is om een boot te water te laat.
  • Agtergrond : In die Griekse geskiedenis, ongeveer drieduisend jaar gelede, is Helena van Troje ontvoer. Sy was egter so mooi dat haar landgenote met een duisend skepe uitgevaar het om haar te gaan haal. Onlangs het ’n wetenskaplike grapjas, na aanleiding van hierdie verhaal, een Helena gedefinieer as die hoeveelheid skoonheid wat benodig word om ’n duisend skepe te laat seil.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
Getalle, Bewerkings en VerwantskappeDie leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Ons weet dit as die leerder:
1.1 die historiese ontwikkeling van getallestelsels in ’n verskeidenheid historiese en kulturele kontekste (insluitend plaaslik) kan beskryf en illustreer;
1.2 rasionale getalle (insluitend baie klein getalle in wetenskaplike notasie) herken, gebruik en kan voorstel en gemaklik tussen ekwivalente vorms in geskikte kontekste kan beweeg;
1.3 probleme in konteks kan oplos, insluitend kontekste wat gebruik kan word om bewustheid by leerders te onwikkel van ander leerareas sowel as van menseregte, sosiale, ekonomiese en omgewingskwessies soos:
1.3.1 finansiële kontekste (insluitend wins en verlies, begrotings, rekeninge, lenings, enkelvoudige en saamgestelde rente, huurkoop, wisselkoers, kommissie, verhuring en die bankwese);
1.3.2 metings in die konteks van Natuurwetenskappe en Tegnologie;
1.4 probleme oor verhouding, koers en eweredigheid (direkte en omgekeerde) oplos;
1.5 skat en bereken deur geskikte bewerkings vir probleme te kies en te gebruik en die redelikheid van resultate te beoordeel (insluitend meetprobleme wat rasionale benaderings van irrasionale getalle behels).
LU 4
MetingDie leerder is in staat om gepaste meeteenhede, -instrumente en formules in ’n verskeidenheid kontekste te gebruik.
Ons weet dit as die leerder:
4.1 verhoudings en koersprobleme wat tyd, afstand en spoed behels, oplos;
4.2 probleme oplos – insluitende probleme in kontekste wat gebruik kan word om ‘n bewustheid van menseregte, sosiale, ekonomiese, kulturele en omgewingsake te bevorder – wat bekende meetkundige figure en driedimensionele voorwerpe in ‘n verskeidenheid meetkontekste behels, deur die volgende te doen:
4.2.1 meet noukeurig en kies meetinstrumente wat geskik vir die probleem is;
4.2.2 skat en bereken noukeurig;
4.2.3 kies en gebruik geskikte formules en meeteenhede.

Memorandum

KLASWERK

1.1 Een

1.2.1 cm of m

1.2.2 ligjare

1.2.3 maande

1.2.4 liters

1.2.5 milligram

1.2.6 grade Fahrenheit

1.2.7 km 2 of hektaar

1.2.8 kilometer per uur

1.2.9 m 3

1.2.10 Rand of miljoene of biljoene rande

PROJEK

Probeer om oorspronklikheid aan te moedig.

HUISWERKOPDRAG

2.1 maatliniaal of maatband

2.2 skaal

2.3 milliliters

2.4 liters

2.5 higrometer

2.6 spoedmeter

OPDRAG

  • Aanvaar enige redelik bruikbare antwoorde. Hierdie oefening kan weer bekyk word wanneer die leerders grafieke, formules en tabelle goed verstaan. Dan behoort die meeste ‘n goeie poging te kan aanwend.

KLASWERK

  • Hierdie oefening is bedoel om die gevolge van onakkurate berekenings te illustreer. As daar tyd is, kan die leerders ‘n fotokopie van ‘n vierkant gegee word om te meet. Hulle kan dan ‘n soortgelyke tabel voltooi en die antwoorde vergelyk.

Questions & Answers

using the graph illustrate all the types of elascity
Umar Reply
ha
Nathaniel
.
Anjali
distinguish between increase in demand curve and extenaion in demamd curve
Farhan Reply
what are the shapes of an indifference curve?
Ovensi Reply
division of labour is simply the breaking of job functions so that each individual is engage to one set or the other for easy delivery
EMMANUEL Reply
What is division of labor
peter Reply
it is also simply the breaking down of work into various part so that each individual is entitle to one for easy delivery
EMMANUEL
it is the simplifying of tasks into smaller easily workable divisions where each person specialises on what they understand better
cabs
ok
EMMANUEL
thanks for your briefing and time
EMMANUEL
what are the sources of monopoly power?
Winnerman Reply
the first source, are informations
amine
political power and influence in monetary institutions
Shahul
what is imperfect competition ?
SHAH Reply
the situation in which elements of monopoly ( R&D, EOS and stability of prices etc.) allow individual producers or consumers to exercise some control over market prices
Ghulam
how to find shut down
Sowmya Reply
where p is less than avc
Koushik
s
Shahul
which is the best public finance economics text book?
Shahul
hello
shafiullah
hello
Shahul
Yes hi
Pov
....
SHAH
what are the alternatives various of economic system
olaleye Reply
what is microeconomics
Ayedun
Micro-economics refers to the branch of economics which deals with smaller unit or element of the economy.
Amadu
or Is the study of individual economic unit in a economy..
Neriel
micro economis is the studay of how Households and firms make decision and they interecr it.
mahad
what is financial intermediaries?
Imran Reply
financial intermediaries are those who are link between borrowers and lenders for.eg bank... Bank is a financial intermediary
Ajit
tnx a lot of u
Imran
most welcome
Ajit
why do you here ? why do you want to learn economics
Ajit
والله العظيم انا ماعاوز اتعلمها
انا باخدها غصب عني في الكليه حضرتك
لس كدااا
I am student of ecnomics ,
Imran
Imran
Abdi
yes Abdi temam
Imran
am good too see you
Abdi
tnx why not
Imran
b/c im student
Abdi
great, now I am sleeping see u nex time ok
Imran
ok
Abdi
OK
Ajit
what is the law of dimis
Toyin Reply
what is the feature of public ownership of production factors
Toyin
what is the demand for commodity that posses identical utilities called
Toyin
law of diminishing utility...as the quantity consumed of a commodity increases,the utility derived from each successive unit goes on decreasing... condition___ consumption of other commodities remaining the same.
Malik
sorry it's...Law of diminishing marginal utility
Malik
demand for commodities that posses identical utilities? The commodities having identical utilities are perfect substitutes...and the demand for such type of commodities is called "Competitive Demand".
Malik
thanks
Toyin
Why many people can't differentiate Economists and financial analysts
Hatimu
what is the function of the central bank in an economic?
Toyin
the central bank may lend some money to banks if necessary
konglan
what economics
Toyin Reply
Is this a question?
Tala
is the study of how societies allocate and manage their scare resources
Neriel
What is populatiin
Azer Reply
Population is a number of people living in a particular area within a particular time
Rabby
Population is the number of people living in a particular geographical area within a particular time
Rabby
how does this chat work
Dalaya
ya the ideas are good thanks friends
South
so what's the next question?
South
what is demand schedule
Toyin Reply
is a tabular representation of the quantity demanded of a particular product at a particular price over a given period of time
Loveth
thanks
Toyin
you are welcome
Loveth
ok
Hassan
What is Monetary Mass
Acha Reply
While the American heart association suggests that meditation might be used in conjunction with more traditional treatments as a way to manage hypertension
Beverly Reply
Researchers demonstrated that the hippocampus functions in memory processing by creating lesions in the hippocampi of rats, which resulted in ________.
Mapo Reply
The formulation of new memories is sometimes called ________, and the process of bringing up old memories is called ________.
Mapo Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11055/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask