<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sosiale wetenskappe: geskiedenis

Graad 9

Menseregte gedurende die tweede wêreldoorlog

Module 4

Die joodse vraagstuk

LEERAKTIWITEIT 1

Die Joodse vraagstuk

[LU 1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 3.2, 3.3]

BRON A

In een van sy eerste toesprake het Hitler die Jode vir die wêreld se probleme geblameer.

“Die Jode het alreeds Rusland vernietig en nou wil hulle dieselfde met Duitsland doen. Uit afguns wil hulle Duitse Nasionalisme vernietig.”

Hitler, Julie 1922

BRON B

’n Joodse winkel vol Nazi-graffiti, Berlyn 1933

BRON C

ARTIKEL 1: Enige huwelike tussen Jode en Duitse burgers word hiermee verbode verklaar. Bestaande huwelike is dus vanaf vandag ongeldig.

ARTIKEL 2: Buite-huwelikse verhoudings tussen ’n Jood en Duitse burger word hiermee belet.

ARTIKEL 3: Jode word belet om in hul huishoudings persone as bediendes te gebruik wat van Duitse afkoms is.

ARTIKEL 4: Jode word verbied om die Duitse vlag of kleure te vertoon, maar mag sonder enige goedkeuring Joodse simbole en kleure vertoon.

ARTIKEL 4(1): Jode kan nie Duitse burgers word nie en daarom ook nie in ’n verkiesing hul stemreg uitbring nie.

ARTIKEL 5: ’n Jood is ’n persoon wat volgens afkoms drie generasies voorouers gehad het wat Joods was…….

DIE NEURENBERGWETTE, BURGERSKAP EN RAS , Sep – Nov 1935. (Bron: Snyder, L : Fifty Major Documents )

Bron D

Illustrasie uit ’n Duitse boek vir Kinders, 1937.

Bron E

Parys 1940, ’n Joodse vrou wat die geel ster dra. In Duitsland en Duits-beheerde Europa is Jode gedwing om geel sterre te dra.

BRON F’n Franse gevangene het beskryf hoe Jode in Auschwitz vergas is.

“Die mans het aan die eenkant gestaan, die vrouens aan die anderkant. Hulle is baie vriendelik aangespreek – Julle is op reis, julle moet julself nou reinig en gaan bad. Trek vinnig uit.” Handdoeke en seep is uitgedeel. Dan het die soldate se houding verander en het hulle die Joodse mans en vrouens met knuppels ’n paar honderd meter na die saal gejaag. Die deure is gesluit en SS Unterscharführer Moll het die gifgas by die luik in die stortkamer ingegooi. Jy kon die angswekkende gille hoor, ’n paar minute daarna ’n doodse stilte. Twintig minute later is die deure en vensters oopgegooi, die lyke in oonde geplaas om verbrand te word. Tandartse het elke lyk se mond ondersoek om goud uit tande te verwyder. Vrouens se hare is vir industriële doeleindes verwyder.

BRONNE-AKTIWITEIT

  • LU 1 Historiese Kennis en Begrip

1. Wat is Mein Kampf en wie het dit geskryf?

2. Met watter kenmerke van Hitler se binnelandse beleid het ons in Bronne C, E en F te make?

3. Bron C is ’n goeie voorbeeld van die historiese begrip van oorsaak en gevolg. Verduidelik die verband hier.

4. Die historiese tendens van kontinuïteit kan vanaf Bronne A na F waargeneem word. Verduidelik dié begrip en verklaar die verband hier.

5. Watter historiese beginsel word in Bron E uitgebeeld?

  • LU 2 Vaardighede om ondersoek na die verlede en hede in te stel

6. Bestudeer Bronne A tot F. Verklaar met redes of dit primêre of sekondêre bronne is.

BRON Primêr / Sekondêr REDE
A
B
C
D
E
F

8. Deur ook van jou kennis gebruik te maak, verklaar watter rassebeleid van Hitler in Bron C aangetref word. Wat het dié beleid behels?

9. Verklaar die verband tussen Bronne C en D.

10. Watter van die bronne sal ’n historikus wat die Nazi-, Duitse geskiedenis bestudeer het, die betroubaarste vind? Motifeer jou antwoord.

11. Bestudeer Bron F. Wat in hierdie Bron is die mees onstellende?

Opdrag

  • Ontwerp ’n plakkaat waarop jy aandui dat rassisme en menseregte-skendings in die wêreld onaanvaarbaar is.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
Geskiedkundige OndersoekDie leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om die verlede en die hede te ondersoek.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 ‘n onderwerp ondersoek deur kernvrae te stel en ‘n verskeidenheid relevante bronne te identifiseer om die onderwerp te ondersoek [vind bronne];
1.2 belangrike en sinvolle vrae stel om bronne te evalueer (bv. om partydigheid en stereotipes, weglatings en gapings te identifiseer) [werk met bronne];
1.3 die inligting in die bronne ontleed [werk met bronne];
1.4 ‘n onafhanklike redenasie as antwoord op ‘n gestelde vraag aanbied en motiveer gevolgtrekkings (met bewyse) [beantwoord die vraag];
1.5 kennis en begrip oordra deur eie interpretasie en argumente gegrond op geskiedkundige bronne aan te bied [kommunikeer die antwoord].
LU 2
Geskiedkundige Kennis en BegripDie leerder is in staat om historiese kennis en begrip te toon.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 gebeurtenisse, mense en veranderinge in bestudeerde geskiedkundige tydperke binne ‘n chronologiese raamwerk plaas [kronologie];
2.2 kategorieë oorsake en gevolge identifiseer (bv. onmiddellike en langtermyn-, regstreekse en onregstreekse oorsake en gevolge) [oorsaak en gevolg];
2.3 die redes vir en gevolge van gebeurtenisse in die geskiedenis verduidelik en ontleed [oorsaak en gevolg];
2.4 verstaan dat verandering en ontwikkeling nie altyd vooruitgang beteken nie [verandering en kontinuïteit].
LU 3
Geskiedkundige InterpretasieDie leerder is in staat om aspekte van die geskiedenis te interpreteer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.1 die omstrede aard van inhoud, en dat historici geskiedenis opstel wanneer hulle oor gebeurtenisse in die verlede skryf verstaan ]bronne interpretasie];
3.2 ‘n interpretasie gegrond op bronne opstel en gee redes vir eie interpretasie [bronne interpretasie];
3.3 vraagstukke wat die manier waarop geskiedenis geskryf is, beïnvloed ontleed [invloede op interpretasie];
3.4 die maniere waarop simbole gebruik word verduidelik om gebeurtenisse en mense uit die verlede te onthou, en hoe mondelinge geskiedenis tot ons begrip van die simbole kan bydra [voorstelling van die verlede].

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Geskiedenis graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11062/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Geskiedenis graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask