<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sosiale wetenskappe: geskiedenis

Graad 9

Sa vanaf 1948 tot 2000: nasionalisme

Module 5

Apartheid en die apartheidswette

Die volgende bronne verwys na Apartheid en Apartheidswette

[LU 1, 2, 3]

BRON A: Wet nr. 55 van 1949 – Verbod op Gemengde Huwelike

Die wet het bepaal dat blank en nie-blank nie meer met mekaar kon trou nie.

BRON B: Wet nr. 30 van 1950 – Bevolkingsregistrasiewet

  • Die regering het elke persoon as ‘blank’ of ‘kleurling’, of ‘naturel’ geklassifiseer.
  • Mense wat as ‘kleurling’ of ‘naturel’ geklassifiseer is, is verder in etniese groepe, bv. ‘Maleier,’ ’Griekwa,’ ‘Xhosa’ ‘Zulu’ ens. verdeel.
  • Almal het amptelike identiteitskaarte, wat hulle rasseklassifikasie aangedui het, ontvang.

BRON C: Wet nr. 49 van 1953 – Wet op Aparte Geriewe

  • Aparte toegang tot geboue, aparte sitplekke, toonbanke, teaters, strande, busse ens. vir die onderskeie rassegroepe.
  • Mense wat van die verkeerde geriewe gebruik gemaak het, kon tot ’n boete van £50 of ’n tronkstraf van drie maande gevonnis word.

BRON D:

Op 28 Augustus 1963 het Martin Luther King Jr. sy “I have a Dream” - toespraak by die Lincoln-Monument in Washington gemaak. Hy het hierna verwys as “die grootste demonstrasie van vryheid in ’n volk se geskiedenis.”

Ek het ’n Droom “Ek het ’n droom dat my vier kinders eendag in ’n nasie sal lewe waar hulle nie beoordeel sal word op grond van hul velkleur nie, maar eerder op grond van hulle karakater.

Ek het vandag ’n droom Ek het ’n droom dat die staat van Alabama eendag…verander sal word in ’n toestand waar klein swart seuntjies en dogtertjies in staat sal wees om die hande te vat van klein blanke seuntjies en dogtertjies en soos susters en broers saam sal kan loop.

Ek het vandag ’n droom Ek het ’n droom dat elke vallei eendag verhoog sal word, elke heuwel en berg verlaag sal word, die ruwe plekke vlaktes gemaak sal word, en die krom plekke reguit gemaak sal word, en God se heerlikheid openbaar gemaak sal word en dat die mensdom dit gesamentlik sal sien.”

Lu 3:die leerder is in staat om ’n begrip van historiese interpretasie te toon

1 . Jy is ’n vyftienjarige seun of dogter in die jaar 1965, en jy het ’n brief van ’n penmaat in San Francisco, Kalifornië, ontvang. Hierdie vriend(in) het in ’n koerant gelees van Apartheid in Suid-Afrika. Sy het die woord nog nooit tevore teëgekom nie. Maak gebruik van Bronne A, B en C, asook jou eie kennis om aan haar/hom in ’n brief jou eie interpretasie van die betekenis van die woord “Apartheid” te verduidelik, en ook hoedat jy deur hierdie wette geraak word .

Lu 1:die leerder is in staat om vaardighede te bemeester ten einde die verlede en hede te ondersoek

2 . Bestudeer Bron D.

2.1 Verkry bewyse uit die toespraak dat apartheid nie slegs onder die Nasionale Party-regering in Suid-Afrika bestaan het nie.

3 . Vergelyk Bronne A, B, en C met Bron D.

3.1 Na watter een van die Suid-Afrikaanse Apartheidswette word daar verwys in Martin Luther King se toespraak? Motiveer jou antwoord deur bewyse uit die bronne te verkry.

3.2 Martin Luther King het hierdie toespraak in 1963 gemaak. Na hoeveel jare het hierdie droom van hom in Suid-Afrika waar geword?

4 . Besoek die biblioteek of die Internet om uit te vind deur wie Martin Luther King in ’n sluipmoordaanval gedood is, asook die rede daarvoor.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
Geskiedkundige OndersoekDie leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om die verlede en die hede te ondersoek.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 ‘n onderwerp ondersoek deur kernvrae te stel en ‘n verskeidenheid relevante bronne te identifiseer om die onderwerp te ondersoek [vind bronne];
1.2 belangrike en sinvolle vrae stel om bronne te evalueer (bv. om partydigheid en stereotipes, weglatings en gapings te identifiseer) [werk met bronne];
1.3 die inligting in die bronne ontleed [werk met bronne];
1.4 ‘n onafhanklike redenasie as antwoord op ‘n gestelde vraag aanbied en motiveer gevolgtrekkings (met bewyse) [beantwoord die vraag];
1.5 kennis en begrip oordra deur eie interpretasie en argumente gegrond op geskiedkundige bronne aan te bied [kommunikeer die antwoord].
LU 2
Geskiedkundige Kennis en BegripDie leerder is in staat om historiese kennis en begrip te toon.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 gebeurtenisse, mense en veranderinge in bestudeerde geskiedkundige tydperke binne ‘n chronologiese raamwerk plaas [kronologie];
2.2 kategorieë oorsake en gevolge identifiseer (bv. onmiddellike en langtermyn-, regstreekse en onregstreekse oorsake en gevolge) [oorsaak en gevolg];
2.3 die redes vir en gevolge van gebeurtenisse in die geskiedenis verduidelik en ontleed [oorsaak en gevolg];
2.4 verstaan dat verandering en ontwikkeling nie altyd vooruitgang beteken nie [verandering en kontinuïteit].
LU 3
Geskiedkundige InterpretasieDie leerder is in staat om aspekte van die geskiedenis te interpreteer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.1 die omstrede aard van inhoud, en dat historici geskiedenis opstel wanneer hulle oor gebeurtenisse in die verlede skryf verstaan ]bronne interpretasie];
3.2 ‘n interpretasie gegrond op bronne opstel en gee redes vir eie interpretasie [bronne interpretasie];
3.3 vraagstukke wat die manier waarop geskiedenis geskryf is, beïnvloed ontleed [invloede op interpretasie];
3.4 die maniere waarop simbole gebruik word verduidelik om gebeurtenisse en mense uit die verlede te onthou, en hoe mondelinge geskiedenis tot ons begrip van die simbole kan bydra [voorstelling van die verlede].

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Geskiedenis graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11062/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Geskiedenis graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask