<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 7   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Omtrek, oppervlakte en volume

Opvoeders afdeling

Memorandum

Suiker / rys / sand maak kubus vol

1 000

1 000

24.3

a) 500

b) 200; 200

c) 30

d) 1 500; 1,500

e) 3 000

f) 0,950

147 liters

MODULE TOETS

1.

a) 4

b) 30 000

c) 6

d) 2,5

e) 5

f) 2 000 000

g) 1

h) 1 000

2.

a) kubus

b) piramide

  • 8
  • 5

4.

5. 114 mm

6. 48,72 kubieke cm

7. Braaikamer= 28,125 vierkante meter

Teëls = 0,0625 vierkante meter

Teëls benodig: 45

8.

a) Tenk hou 38,985 kubieke meter = 38 985 000 kubieke cm

Dus: 38 985 liters

b) 38,985 kl

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: volume en inhoud [lu 4.3, lu 4.5]

24. VOLUME EN INHOUD

24.1 Kom ons kyk na die twee terme: volume en inhoud .

VOLUME

Hoeveelheid ruimte deur iets ingeneem.

Word in kubieke eenhede gemeet: m³; cm³; mm³

INHOUD

Verwys gewoonlik na vloeistowwe.

Word gewoonlik in kℓ, liter of mℓ gemeet

24.2 LET OP:

Jy weet reeds 1 cm³ = 1 mℓKom ons kyk nou hoeveel cm ³ is daar in 1 liter

  • Teken die volgende ontvouing op karton (wees akkuraat!)

§ Knip dit dan uit en vou al op die stippellyne.

§ As jy reg gewerk het, sal jy ’n kubus hê van 1 000 cm ³ .

§ Neem nou enige liter bottel of maatsilinder wat 1 liter kan hou en maak dit vol suiker, rys of sand. Gooi dit oor in jou kubus. Wat merk jy op?

  • Voltooi: 1 liter = __________________ mℓ

= _________________________ cm³

24.3 Vul die ontbrekende antwoorde in:

a) 500 mℓ = __________________ cm³

b) __________________ mℓ = 0,200 liter = __________________ cm³

c) 30 mℓ = __________________ cm³

d) __________________ mℓ = 1 500 cm³ = __________________ liter

e) 3 liter = __________________ cm³

f) __________________ liter = 950 cm³

24.4 Die binnemate van ’n bad is 60 cm by 140 cm by 35 cm. Hoeveel liter water sal in die bad wees as dit halfvol is?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

25. Tyd vir selfassessering

  • Maak ’n regmerkie in die toepaslike kolom:
Ja Nee
Ek kan die volgende begrippe verduidelik:
  • Inhoud
  • Volume
Ek weet in watter eenhede volume gemeet word
Ek kan cm ³ na mm ³ herlei en andersom
Ek kan m ³ na cm ³ herlei en andersom
Ek ken die formule vir die volume van ’n
  • Reghoekige prisma
  • Kubus
Ek kan die volume van figure korrek bereken
Ek weet hoe om die volume van ’n onreëlmatige figuur te bepaal
Ek kan ml na cm ³ herlei en andersom
Ek kan liter na cm 3 herlei en andersom

26. UITDAGING!

’n Maatskappy wat lekkers bemark, vra jou om ’n houer te ontwerp vir ’n nuwe soort lekker. Elke lekker lyk soos ’n gelyksydige drie­hoek waarvan die sye 3 cm lank is. Elke lekker is 1 cm dik.

a) Ontwerp die houer! Besluit self hoeveel van die bogenoemde lekkers in jou houer sal kan pas.

b) Ontwerp ’n etiket vir die houer wat die aandag van moontlike kopers sal trek!

Assessering

Leeruitkomste 4: Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules in ‘n verskeidenheid kontekste te gebruik.

Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder probleme oplos deur ‘n verskeidenheid strategieë te gebruik;

Assesseringstandaard 4.5: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende bereken deur die geskikte formules te gebruik.

Module toets

1. Vul die ontbrekende antwoord in.

a) 400 mm² = __________________ cm²

b) 3 m² = __________________ cm²

c) 6 000 000 m² = __________________ km²

d) 20 500 m² = __________________ ha

e) 5 000 mm³ = __________________ cm³

f) 2 m³ = __________________ cm³

g) 1 cm³ = __________________ ml

h) 1 litre = __________________ cm³ (8 x 1 = 8)

2. Wat noem ons die volgende figure?

a)

_______________________________________

b)

_______________________________________

(2)

3.1 Hoeveel hoekpunte het figuur a? _____________________________

3.2 Hoeveel syvlakke het figuur b? ________________________________

(2)

4. Twee dele van die ontvouing van die figuur ontbreek. Trek hulle in.

(2)

5. Bereken die omtrek van die volgende figuur:

(3)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(3)

6. Bereken die oppervlakte van ’n reghoek in cm 2 met lengte 87 mm en breedte 56 mm.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(3)

7. My braaikamer is 6,25 m lank en 4,5 m breed. Ek wil die vloer bedek met teëls van 250 mm by 250 mm. Hoeveel teëls benodig ek?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(5)

8. Die binnemate van ’n reghoekige vistenk is 3 m by 2,3 m by 5,65 m.

a) Hoeveel liter water kan hierdie vistenk hou?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(4)

b) Hoeveel kiloliter water kan die vistenk hou?

_____________________________________________________________________

(1)

Questions & Answers

show that the set of all natural number form semi group under the composition of addition
Nikhil Reply
explain and give four Example hyperbolic function
Lukman Reply
_3_2_1
felecia
⅗ ⅔½
felecia
_½+⅔-¾
felecia
The denominator of a certain fraction is 9 more than the numerator. If 6 is added to both terms of the fraction, the value of the fraction becomes 2/3. Find the original fraction. 2. The sum of the least and greatest of 3 consecutive integers is 60. What are the valu
SABAL Reply
1. x + 6 2 -------------- = _ x + 9 + 6 3 x + 6 3 ----------- x -- (cross multiply) x + 15 2 3(x + 6) = 2(x + 15) 3x + 18 = 2x + 30 (-2x from both) x + 18 = 30 (-18 from both) x = 12 Test: 12 + 6 18 2 -------------- = --- = --- 12 + 9 + 6 27 3
Pawel
2. (x) + (x + 2) = 60 2x + 2 = 60 2x = 58 x = 29 29, 30, & 31
Pawel
ok
Ifeanyi
on number 2 question How did you got 2x +2
Ifeanyi
combine like terms. x + x + 2 is same as 2x + 2
Pawel
x*x=2
felecia
2+2x=
felecia
Mark and Don are planning to sell each of their marble collections at a garage sale. If Don has 1 more than 3 times the number of marbles Mark has, how many does each boy have to sell if the total number of marbles is 113?
mariel Reply
Mark = x,. Don = 3x + 1 x + 3x + 1 = 113 4x = 112, x = 28 Mark = 28, Don = 85, 28 + 85 = 113
Pawel
how do I set up the problem?
Harshika Reply
what is a solution set?
Harshika
find the subring of gaussian integers?
Rofiqul
hello, I am happy to help!
Shirley Reply
please can go further on polynomials quadratic
Abdullahi
hi mam
Mark
I need quadratic equation link to Alpa Beta
Abdullahi Reply
find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
X=16
Michael
Want to review on complex number 1.What are complex number 2.How to solve complex number problems.
Beyan
yes i wantt to review
Mark
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
please help me prove quadratic formula
Darius
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
can you teacch how to solve that🙏
Mark
Solve for the first variable in one of the equations, then substitute the result into the other equation. Point For: (6111,4111,−411)(6111,4111,-411) Equation Form: x=6111,y=4111,z=−411x=6111,y=4111,z=-411
Brenna
(61/11,41/11,−4/11)
Brenna
x=61/11 y=41/11 z=−4/11 x=61/11 y=41/11 z=-4/11
Brenna
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play
Source:  OpenStax, Wiskunde graad 7. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11076/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask