<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Wiskunde

Wiskunde in die wêreld rondom ons

Opvoeders afdeling

Memorandum

Kritieke- en ontwikkelings uitkomste

Die leerders moet uiteindelik kan:

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke;

2. doeltreffend saam met ander lede van ‘n span, groep, organisasie en gemeenskap werk;

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur;

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer;

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende vorme;

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing en die gesondheid van ander te toon;

7. begryp dat die wêreld ‘n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie;

8. na te dink oor en ondersoek te doen na ‘n verskeidenheid strategieë om doeltreffender te leer;

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wêreldgemeenskap deel te neem;

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees;

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel.

 • Integrasie van Temas: Herfs.
 • ‘n Gesonde Omgewing: Tekens van Herfs.
 • Die module begin met ‘n grafiek van die verjaarsdae van hulle vriende.
 • Getalbegrip en telaktiwiteite word uitgebrei tot 120, met klem op telpatrone.
 • Halvering en verdubbeling in die getalgebied 1 tot 50.
 • Inkopie-aktiwiteite sluit in woordsomme, rigtingaanwysings na winkels en die selektering van die korrekte muntstukke.
 • Leerders voltooi ‘n inkopie-grafiek.
 • Samestellings van 10, 11, 12, 13, 14 en 15 word bekend gestel en met ‘n wye verskeidenheid aktiwiteite vasgelê.
 • Meetaktiwiteite versterk die woordeskat van ‘n “klein massa” en ‘n “groot massa”, gram en kilogram.
 • ‘n Resep vir muffins word ingesluit en die leerders kry praktiese ervaring van meting (Tegnologie).
 • Deur gebruik te maak van patrone op hutte, ontwerp die leerders hulle eie patrone om sodoende hulle sensitiwiteit vir ander kulture te bevorder.
 • ‘n Geheue-speletjie is ingesluit om leerders te help om getalsinne te bemeester.

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: verjaarsdae [lu 1.1, lu 1.2, lu 1.4, lu 1.7, lu 1.8, lu 4.2, lu 4.3, lu 5.1, lu 5.4, lu 5.5]

Verjaardagvieringe

 • Verbind die maande van die jaar met ‘n stippellyn, van die eerste tot die twaalfde.
 • Vul nou die naam van elkeen van my vriende in onder die maand waarin hy/sy gebore is.
LU 4.2 LU 5.1 LU 5.4
 • Kies 10 vriende.
 • Skryf hul name hier:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 • Vind uit wanneer elkeen van jou tien vriende verjaar.
 • Skryf die maand (of die letter waarmee die maand begin, bv. A vir April) langs elke naam neer.
 • Vul hul name in op “My Verjaarsdaggrafiek” onder die regte maand.
LU 5.1 LU 5.4
 • Vul die ontbrekende woorde in

Questions & Answers

What are other types of cell
ATAMA Reply
plant and animal cell
Jessy
prokaryotic and eukaryotic cell
Joneth
meaning inside and outside cells
Joneth
external feature of earthworm
Ajas Reply
what is the reason behind that before F2 generation is no segregation?
asmamaw Reply
what is mitosis and meiosis
Rabiu Reply
hypothesis theory law
Tamba Reply
what is hypothesis theory law
Tamba
Briefly describe the process of mitosis and meiosis.
Lilian Reply
what is chromosome
Deborah Reply
Chromosome is the thread-like structure containing DNA and found in the nucleus of a cell. DNA contains gene which has genetic information.
Lilian
if a cell is killed by strain why then is it use
uchenna Reply
what is an atom
Finda Reply
an atom is the must smallest element in the world.
Young
please help me friends. I wont a good example of lab report based on carbohydrate,lipid,reducing and non reducing sugar.
Ng
that can't be split by any chemical means
uchenna
No an atom is the smallest particles of an element which can take part in a chemical reaction
Solayemi
An atom is the smallest indivisible particle of an element which can take part in a chemical reaction.
Samuel
sure atoms can't be splited
Solayemi
atom can't be split
john
what is molecule
john
Molecules consists of one or more tiny particles called atom
Rofiah
atoms joined together by covalent bonds
Bad
an atom is a particle that cannot be divided further by a chemical reaction
Bad
how do earthworms excrete
Ndlovu
what is genotype
Precious Reply
What is the difference between longitudinal section and vertical section
dela Reply
what is a cell
Young Reply
A cell is the basic unit of Life
Sondja
And what is life...?
ShAmy
it's being.
ernest
how many layers does the eye have
Gift
Three
Winifred
Cell is the basic unit of life
dela
what is virus
Khalid
building block of life
Stanisla
what is diffusion
Precious
excretory system of earthworm
Okotiti Reply
what is flaccidity
Joshua Reply
a condition of composure in respective to the object
Gula
variety of organisms
Abdulkudusi Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 2. OpenStax CNX. Oct 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11127/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 2' conversation and receive update notifications?

Ask