<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 7   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Nog meetkunde, datahantering en waarskynlikheid

Opvoeders afdeling

Memorandum

8.

(a) 14

(b) 37

(c) 47

(d) 97

(e) 0,47

(f) 0,47

(g) 10 000

(h) 144

(i) 63

(j) 630

(k) 6 300

(l) 630 000

(m) 3

(n) 30

(o) 30

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: transformasies [lu 3.5, lu 1.8]

6. TRANSFORMASIES

6.1 Kyk weer na jou tessellasies by vraag 1 (c). Jy kon die tessellasies met ’n enkele driehoek votooi het, maar dan sou jy jou driehoek moes gly, draai of omdraai.

6.2 LET OP

Om van die swart na die wit driehoek te beweeg, gebruik ons die volgende transformasies:

gly

draai

omdraai

6.3 Werk saam met ’n maat. Trek een van die driehoeke af by vraag 1 (c). Knip dit uit en pas dit nou op jou tessellasies. Kyk waar jy die driehoek kan gly, draai of omdraai om die hele tessellasie te voltooi.

  • Bespreek jul bevindinge met die res van die klas.

6.4 Teken nou enige tessellasie waar jy van enige van die drie transformasies gebruik maak. Verduidelik jou tessellasie aan die res van die klas.

7. Tyd vir selfassessering

  • Merk die toepaslike blokkie met ’n regmerkie :
Ja Nee
Ek kon help om ’n 3-dimensionele model wat balanseer, te bou.
My gesig by vraag 1 (b) is simmetries.
Ek kon die tessellasies by vraag 1 (c) korrek voltooi.
Ek kon die breedte van my klas korrek in “el” bepaal.
Ek kan sketse korrek volgens skaal vergroot.
Ek kan sketse korrek volgens skaal verklein.
Ek kan die volgende begrippe verduidelik:
  • rotasie;
  • transformasies.
Ek kan bepaal hoeveel keer gegewe figure in ’n volle omwenteling roteer.
Ek kan tessellasies deur middel van transformasies teken.

8. Voltooi die volgende hoofrekentoets so vinnig en akkuraat moontlik:

a) 8 + 6 = _______________________

b) 28 + 9 = ______________________

c) 28 + 19 = _____________________

d) 58 + 39 = _____________________

e) 0,97 – 0,5 = ___________________

f) 1,97 – 1,5 = ___________________

g) 105 ÷ 10 = ____________________

h) 32 x 42= _______________________

i) 7 x 9 = ________________________

j) 70 x 9 = _______________________

k) 70 x 90 = ______________________

l) 700 x 900 = ____________________

m) 18 ÷ 6 = _______________________

n) 1 800 ÷ 60 = ___________________

o) 18 000 ÷ 600 = _________________

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofrekenberekeninge doen wat kwadrate van natuurlike getalle tot minstens 10 2 en derdemagswaardes van natuurlike getalle tot minstens 5 ³ behels.

Leeruitkomste 3: Die leerder is in staat om eienskappe van en verwantskappe tussen twee-dimensionele vorms en drie-dimensionele voorwerpe in ‘n verskeidenheid oriëntasies en posisies te beskryf en voor te stel.

Assesseringstandaard 3.5: Dit is duidelik wanneer die leerder transformasies (rotasies, refleksies en verplasings) en simmetrie gebruik om die eienskappe van meetkundige figure te ondersoek (alleen en/of as ‘n lid van ‘n span of groep).

Questions & Answers

how do I set up the problem?
Harshika Reply
what is a solution set?
Harshika
hello, I am happy to help!
Shirley Reply
please can go further on polynomials quadratic
Abdullahi
I need quadratic equation link to Alpa Beta
Abdullahi Reply
find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
X=16
Michael
Want to review on complex number 1.What are complex number 2.How to solve complex number problems.
Beyan
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
the operation * is x * y =x + y/ 1+(x × y) show if the operation is commutative if x × y is not equal to -1
Alfred Reply
An investment account was opened with an initial deposit of $9,600 and earns 7.4% interest, compounded continuously. How much will the account be worth after 15 years?
Kala Reply
lim x to infinity e^1-e^-1/log(1+x)
given eccentricity and a point find the equiation
Moses Reply
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 7. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11076/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask