<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans eerste addisionele taal

Graad 4

Die mense naaste aan my

Module 7

Ons familie

Aktiwiteit 1

Om karakters te identifiseer [lu 3.1.2]

DIE VERRASSING (Leesstuk)

(a) Lees die volgende leesstuk in groepe van vier. Elke leerder kan een paragraaf lees.

(b) Soeklees en onderstreep al die woorde wat name aan lede van 'n familie gee.

Elke leerder probeer eers op sy eie en vergelyk sy woorde met die res van die groep.

Ons familie het 'n groot geheim wat net Oupa nie mag weet nie. Oupa verjaar en ons gaan vir hom 'n verrassingspartytjie hou. Ouma gaan vir hom vra om by ons te kom kuier en as hulle hier opdaag, verras ons hom met baie geskenke en eetgoed.

Ai, maar dit is 'n groot opgewondenheid by ons huis. Almal werk hard om alles reg te kry. Pappa braai vleis en Mamma bak koek. Ouboet dra tafels en stoele aan en my susters dek die tafels.

My ooms en tantes, neefs en niggies is ook almal hier en elkeen het iets te ete saamgebring, en ook 'n present vir Oupa. Hy is darem 'n gelukkige man om so baie liefde van sy vrou, kinders en kleinkinders te ontvang.

Oom Gus maak ons almal stil, want Oupa en Ouma is by die voordeur. Stilletjies staan ons nader en toe Oupa die deur oopmaak, sing almal: "Veels geluk, liewe Oupa...!"

Aktiwiteit 2

Om korrek te leer spel [lu 4.5.2]

(a) Skryf nou die woorde hieronder neer:

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

DIE FAMILIE (Woordeskat en prente)

Aktiwiteit 3

Om ‘n plakkaat te maak [lu 4.4.1]

(a)plakkaat

Knip prente uit tydskrifte wat lede van 'n familie voorstel, bv. 'n oupa en 'n ouma.

Werk in groepe en plak die prente op 'n karton om 'n plakkaat te maak.

Skryf nou die name van die lede van die familie by elke prent en wys dit vir die ander groepe.

Aktiwiteit 4

Om inligting te gebruik [lu 1.3.2]

WIE STAAN WAAR? ('n Luisteroefening)

Hier staan die Frank-gesin in 'n ry. Julle opvoeder gaan vir julle vertel wat elke lid se naam is en waar hulle in die ry staan. Net Oupa Sam se naam is ingevul. Luister mooi en probeer om die ander lede se name reg neer te skryf.

Aktiwiteit 5

Om na instruksies te luister en dit uit te voer [lu 1.2.1]

'N GESINSFOTO ('n Mondelinge aktiwiteit)

(a) Die mondelinge speletjie kan in groepies van twee gespeel word.

(b) Elke leerder knip eers die prente van die onderskeie gesinslede wat op die volgende blad verskyn, uit.

(c) Elke leerder kry 'n vel papier waarop die gesinslede uitgepak kan word.

(d) Die twee leerders (A en B) draai hul rûe na mekaar terwyl A vir B sê waar die gesinslede moet staan, bv. Vader staan in die middel in die agterste ry.

(e) B pak die prente soos A sê en A doen dieselfde.

(f) As hulle klaar is, vergelyk hulle hul gesinsfoto's.

(g) B kry nou weer geleentheid om vir A instruksies te gee om sodoende ook 'n gesinsfoto saam te stel.

Woorde wat gebruik kan word:

agterste ry, voorste ry, middel, tussen, langs, regs, links, voor, agter

Assessering

Leeruitkoms 1: luister

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

1.2 mondelinge instruksies, aanwysings en beskrywings verstaan:

  • fisiek op instruksies reageer (soos hoe om iets te maak).

1.3 mondelinge beskrywings verstaan:

1.3.2 ‘n diagram van byskrifte voorsien.

Leeruitkoms 3: lees en kyk

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

3.1 sommige elemente van stories op ‘n eenvoudige manier verstaan:

3.1.2 karakters (soos: Dink aan gepaste name vir karakters sonder name).

Leeruitkoms 4: skryf

Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

4.4 mediatekste ontwerp:

4.4.1 ‘n eenvoudige plakkaat of kennisgewing ontwerp.

4.5 ontwikkelende kennis gebruik van taalstruktuur en – gebruik:

4.5.2 bekende woorde korrek spel.

Leeruitkoms 5: dink en redeneer

Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

5.4 inligting van een modus na ‘n ander oordra:

  • inligting uit ‘n geskrewe teks gebruik om ‘n grafiek of 6able te skep of byskrifte by ‘n diagram te skryf.

Memorandum

Aktiwiteit 1

Oupa

Ouma

Pappa

Mamma

Ouboet

susters

ooms

tantes

neefs

niggies

Questions & Answers

show that the set of all natural number form semi group under the composition of addition
Nikhil Reply
explain and give four Example hyperbolic function
Lukman Reply
_3_2_1
felecia
⅗ ⅔½
felecia
_½+⅔-¾
felecia
The denominator of a certain fraction is 9 more than the numerator. If 6 is added to both terms of the fraction, the value of the fraction becomes 2/3. Find the original fraction. 2. The sum of the least and greatest of 3 consecutive integers is 60. What are the valu
SABAL Reply
1. x + 6 2 -------------- = _ x + 9 + 6 3 x + 6 3 ----------- x -- (cross multiply) x + 15 2 3(x + 6) = 2(x + 15) 3x + 18 = 2x + 30 (-2x from both) x + 18 = 30 (-18 from both) x = 12 Test: 12 + 6 18 2 -------------- = --- = --- 12 + 9 + 6 27 3
Pawel
2. (x) + (x + 2) = 60 2x + 2 = 60 2x = 58 x = 29 29, 30, & 31
Pawel
ok
Ifeanyi
on number 2 question How did you got 2x +2
Ifeanyi
combine like terms. x + x + 2 is same as 2x + 2
Pawel
x*x=2
felecia
2+2x=
felecia
Mark and Don are planning to sell each of their marble collections at a garage sale. If Don has 1 more than 3 times the number of marbles Mark has, how many does each boy have to sell if the total number of marbles is 113?
mariel Reply
Mark = x,. Don = 3x + 1 x + 3x + 1 = 113 4x = 112, x = 28 Mark = 28, Don = 85, 28 + 85 = 113
Pawel
how do I set up the problem?
Harshika Reply
what is a solution set?
Harshika
find the subring of gaussian integers?
Rofiqul
hello, I am happy to help!
Shirley Reply
please can go further on polynomials quadratic
Abdullahi
hi mam
Mark
I need quadratic equation link to Alpa Beta
Abdullahi Reply
find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
X=16
Michael
Want to review on complex number 1.What are complex number 2.How to solve complex number problems.
Beyan
yes i wantt to review
Mark
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
please help me prove quadratic formula
Darius
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
can you teacch how to solve that🙏
Mark
Solve for the first variable in one of the equations, then substitute the result into the other equation. Point For: (6111,4111,−411)(6111,4111,-411) Equation Form: x=6111,y=4111,z=−411x=6111,y=4111,z=-411
Brenna
(61/11,41/11,−4/11)
Brenna
x=61/11 y=41/11 z=−4/11 x=61/11 y=41/11 z=-4/11
Brenna
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play
Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 4. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11082/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask