<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans eerste addisionele taal

Graad 9

Module 5

Om te vertaal en te tolk

Aktiwiteit 1:

Om te kan vertaal en tolk en om kort, formele praatjies of aanbiedings te gee

[lu 2.1, 2.7]

1. Kies ‘n maat met wie jy kan saamwerk. Elkeen moet nou ‘n kort staaltjie (“storie”) IN SY/HAAR HUISTAAL vertel van hoe hy/sy of iemand wat julle ken vir ‘n slang geskrik het en wat toe gebeur het. Die ander een moet dit dan tolk, met ander woorde, dit moet nou in Afrikaans oorvertel word. Die tolk moet sin vir sin vertaal. Sodra jou maat klaar vertel het en jy as tolk opgetree het, is dit weer jou beurt om jou storie in jou huistaal te vertel. Dit moet kort wees (nie langer as twee minute nie).

2. Berei ‘n kort praatjie voor, met visuele materiaal (m.a.w. prente / foto’s / plakkate / boeke) oor enige reptiel. Onthou dat dit ‘n formele praatjie is. Jy moet goed voorbereid wees en sorg dat jou lyftaal, toon en register reg is en dat jy oogkontak behou met die toehoorders. Hierdie aktiwiteit kan deel wees van jou deurlopende assessering vir graad nege.

3. Hou ‘n kort klasbespreking oor hoe die mens die natuur skade aandoen deur diere soos byvoorbeeld slange dood te maak.

Aktiwiteit 2:

Om inligting te lees en op te som en om begrip te toon vir die gebruik van naslaanwerke

[lu 3.4, 3.8]

1. Vind ‘n naslaanboek of naslaanboeke (soos ‘n ensiklopedie) en soek inligting oor enige interessante dier. Lees die inligting en skryf ‘n kort paragrafie van ongeveer 60 woorde uit die naslaanboek. Jou opsomming moet sover moontlik in jou eie woorde wees. Jy moet aan die einde van jou opsomming ‘n BRONNELYS maak. Jou onderwyser sal verduidelik hoe om die naslaanwerk(e) te gebruik en ook hoe die bronnelys moet lyk.

Skryf jou finale opsomming hier:

Aktiwiteit 3:

Om te kan skryf om inligting oor te dra en om taal en geletterdheid oor die kurrikulum heen te gebruik deur visuele materiaal te gebruik wat die teks aanvul

[lu 4.1, 5.1]

1. Maak ‘n kleurvolle plakkaat oor ‘n reptiel van jou keuse. Daar moet ‘n opskrif en byskrifte wees. Die byskrifte moet hoofsaaklik volsinne wees. Hierdie plakkaat kan deel van jou portefeulje uitmaak en ook vir assessering gebruik word. Dit moet ‘n kreatiewe stuk werk wees, en jy moet onthou dat wat jy op die plakkaat skryf ook baie belangrik is.

Aktiwiteit 4:

Om eenvoudige taalvorme en sinstrukture te gebruik om skriftelik te kommunikeer

[lu 6.2]

Hier volg ‘n paar hersieningsoefeninge oor die ontkennende vorm, die lydende en bedry-wende vorm en direkte en indirekte rede in Afrikaans:

1. Ontkennende vorm

Skryf die volgende sinne oor in die ontkennende vorm:

  • Ek het al ‘n kwaai swart mamba gesien.
  • Het jy al aan ‘n krokodil geraak?
  • Almal weet waar die boomslang is.
  • Daar is êrens ‘n natuurbewaarder wat die slang sal kom vang.
  • Hardloop vinnig weg!
  • Het die molslang al die rot gevang? Nee, die molslang
  • Sal die kind ooit gesond word nadat die slang hom gepik het? Nee, die kind
  • Is daar iemand wat al aan ‘n luislang geraak het? Nee, daar is
  • Is die slang in die huis? Nee, die slang
  • Maak asseblief die deur toe! Moet

Questions & Answers

show that the set of all natural number form semi group under the composition of addition
Nikhil Reply
what is the meaning
Dominic
explain and give four Example hyperbolic function
Lukman Reply
_3_2_1
felecia
⅗ ⅔½
felecia
_½+⅔-¾
felecia
The denominator of a certain fraction is 9 more than the numerator. If 6 is added to both terms of the fraction, the value of the fraction becomes 2/3. Find the original fraction. 2. The sum of the least and greatest of 3 consecutive integers is 60. What are the valu
SABAL Reply
1. x + 6 2 -------------- = _ x + 9 + 6 3 x + 6 3 ----------- x -- (cross multiply) x + 15 2 3(x + 6) = 2(x + 15) 3x + 18 = 2x + 30 (-2x from both) x + 18 = 30 (-18 from both) x = 12 Test: 12 + 6 18 2 -------------- = --- = --- 12 + 9 + 6 27 3
Pawel
2. (x) + (x + 2) = 60 2x + 2 = 60 2x = 58 x = 29 29, 30, & 31
Pawel
ok
Ifeanyi
on number 2 question How did you got 2x +2
Ifeanyi
combine like terms. x + x + 2 is same as 2x + 2
Pawel
x*x=2
felecia
2+2x=
felecia
×/×+9+6/1
Debbie
Q2 x+(x+2)+(x+4)=60 3x+6=60 3x+6-6=60-6 3x=54 3x/3=54/3 x=18 :. The numbers are 18,20 and 22
Naagmenkoma
Mark and Don are planning to sell each of their marble collections at a garage sale. If Don has 1 more than 3 times the number of marbles Mark has, how many does each boy have to sell if the total number of marbles is 113?
mariel Reply
Mark = x,. Don = 3x + 1 x + 3x + 1 = 113 4x = 112, x = 28 Mark = 28, Don = 85, 28 + 85 = 113
Pawel
how do I set up the problem?
Harshika Reply
what is a solution set?
Harshika
find the subring of gaussian integers?
Rofiqul
hello, I am happy to help!
Shirley Reply
please can go further on polynomials quadratic
Abdullahi
hi mam
Mark
I need quadratic equation link to Alpa Beta
Abdullahi Reply
find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
X=16
Michael
Want to review on complex number 1.What are complex number 2.How to solve complex number problems.
Beyan
yes i wantt to review
Mark
16
Makan
x=16
Makan
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
please help me prove quadratic formula
Darius
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
can you teacch how to solve that🙏
Mark
Solve for the first variable in one of the equations, then substitute the result into the other equation. Point For: (6111,4111,−411)(6111,4111,-411) Equation Form: x=6111,y=4111,z=−411x=6111,y=4111,z=-411
Brenna
(61/11,41/11,−4/11)
Brenna
x=61/11 y=41/11 z=−4/11 x=61/11 y=41/11 z=-4/11
Brenna
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11059/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask