<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Aktiwiteit 1:

Om afleidings oor diensverskaffing in plakkerskampe te maak

[lu 2.1]

In pare

  • Bestudeer die volgende illustrasie en beantwoord die vrae:

a) Watter basiese dienste ontbreek in hierdie informele nedersetting?

b) Sou jy sê dat die omstandighede waaronder die inwoners van hierdie nedersettings leef gesond is? Gee ‘n rede vir jou antwoord.

c) Watter gevolge sou die uitbreek van ‘n brand inhou vir die inwoners van hierdie informele nedersettings?

4. Verswakking van kapasiteit in instellings soos rade, organisasies en dienste

  • Die groot toestroming van mense uit die platteland na stedelike gebiede lei tot ‘n afname in dienslewering aan alle inwoners en om in hul behoeftes te kan voorsien. Aanvanklik word slegs druk op die verskaffing van basiese dienste in die woonbuurte ervaar, maar uiteindelik word die behoefte aan diensvoorsiening onmoontlik. Kan jy voorbeelde noem?
  • Gevolglik raak sommige inwoners ontevrede met die instroming van persone uit ander gebiede en uiteindelik lei dit tot konflik. Sekere groepe onttrek hulle en sorg dat hulle slegs eie belange beskerm. Dit gee aanleiding tot ‘n atmosfeer van wantroue onder die bevolking.
  • Dit is dit nie net mense wat binne die grense van die land migreer nie. Persone uit ander lande in Afrika stroom ook na Suid-Afrikaanse stede. Dit lei tot botsings met die plaaslike inwoners. Hierdie persone plaas druk op reeds beperkte hulpbronne. Dit lei tot xenofobie (haat teenoor vreemdelinge), waar alle persone buite die grense van die land met agterdog bejeën word. Immigrante veral uit Nigerië kom na Suid Afrika om geld te verdien in die informele sektor. Sommige raak betrokke by onwettige aktiwiteite soos dwelmhandel. Dit lei tot ‘n toename in misdaad. Dra jy kennis van immigrante en hul bedrywighede? Wat is jou mening hieroor? Gesels met mense wat hiervan weet, en dink aan oplossings.

Aktiwiteit 2:

Om inligting oor sosiale en omgewingskonflik in afrikalande te versamel

[lu 3.1]

In groepe

  • Soek inligting in die biblioteek oor die rol wat sosiale en omgewingskonflik speel in EEN van die volgende Afrikalande:

1. Zimbabwe

2. Angola

3. Burundi

4. Kongo

5. Mosambiek

Aktiwiteit 3:

Om ‘n bewuswording en begrip van sosiale en omgewingskonflikte in suid-afrika te ontwikkel, spesifiek die rol van regeringsbeleid in diè verband

[lu 3.1, 3.3]

Bespreek en beantwoord die volgende vrae in groepsverband:

a) Beskryf die verskille in landeienaarskap tussen swartes en blankes in Suid-Afrika.

b) Wat het die swart mense in die Bantoetuislande gedoen om te oorleef?

c) In die jare sestig het swart mense hoofsaaklik in die tuislande en “townships” naby stede geleef. Maak ‘n lys van al die negatiewe dinge wat as gevolg hiervan met hulle gebeur het.

d) Noem en bespreek VYF redes hoekom jy dink dat swart mense ongelukkig was oor die regering van die Nasionale Party.

e) Hoekom het geweld na Nelson Mandela se vrylating die hoogte ingeskiet?

f) Hoekom het die SA ekonomie tussen 1980 en 1990 stilgestaan?

h) Verwys na die antwoorde op vrae a – g en gee dan VYF goeie redes vir die verstedeliking van swart mense (skryf eers jou eie gedagtes neer, deel dit dan met die groep, en laat die groep die VYF belangrikstes kies).

Assessering

LU 2
AARDRYKSKUNDIGE KENNIS EN BEGRIP Die leerder is in staat om aardrykskundige en omgewingskennis en -begrip te toon.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 ‘n beredeneerde verduideliking van sommige benaderings tot ontwikkeling verskaf [mense en plekke];
  1. maniere waardeur Wetenskap en Tegnologie ‘n positiewe en negatiewe invloed op ontwikkeling het, identifiseer [mense en hulpbronne];
2.3 verduidelik hoe volhoubare ontwikkeling ‘n positiewe uitwerking op mense, plekke en omgewings kan hê [mense en omgewing
LU 3
VERKENNING VAN VRAAGSTUKKE Die leerder is in staat om ingeligte besluite oor sosiale en omgewingsvraagstukke en –probleme te neem.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
  1. maatskaplike en omgewingskonflikte in Suid-Afrika identifiseer en dit met ander kontekste vergelyk [identifiseer die vraagstuk];
3.2 faktore wat ‘n uitwerking op geselekteerde maatskaplike en omgewingsgeskille het identifiseer, insluitend regte, geslag, maatskaplike, ekonomiese en politieke eise in ‘n spesifieke konteks [faktore wat die vraagstuk affekteer];
  1. die oorsaak van geskille of konflikte ontleed [maak keuses];
3.4 ingeligte besluite neem oor verskeie oplossings vir sosiale en omgewingskonflikte [maak keuses].

Questions & Answers

What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11054/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask