<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sosiale wetenskappe: aardrykskunde

Graad 9

Ontwikkelingsvraagstukke

Module 3

Benadering tot ontwikkeling in die rsa

1. Benadering tot ontwikkeling in die RSA

Kaart van RSA met ou tbvc -lande

Eerste stap: Ontwikkelingstreke

As ons oor ontwikkeling wil gesels, kry ons eers weer ‘n geheelbeeld van die landkaart. Waar sou jy die meeste en minste ontwikkeling verwag, en waarom? Het jy al hoogs ontwikkelde sowel as totaal onontwikkelde gebiede besoek? Vertel of skryf iets hieroor, en vergelyk julle ervarings.

Nou kan ons die land verdeel in breë ONTWIKKELINGSTREKE of streke waar daar reeds ‘n groot mate van ontwikkeling voorkom, en wat die vroeëre TBVC-lande insluit (vind uit wat laasgenoemde beteken) en in ‘n groot mate ooreenstem met huidige nege provinsies , nl.

[Huidige name]

 1. Wes-Kaapland (tans Wes-Kaap en dele van Noord-Kaap) [Wes-Kaap]
 2. Noord-Kaap (dele van Wes-Transvaal en Bophuthatswana) [Noord-Kaap]
 3. Oranje-Vrystaat (Qwaqwa en Bophuthatswana) [Vrystaat]
 4. Oos-Kaapland (Ciskei/Transkei) [Oos-Kaap]
 5. Natal/Kwazulu/Transkei [Kwazulu-Natal]
 6. Oos-Transvaal (KaNgwane/Lebowa/Gazankulu) [Mpumalanga]
 7. Noord-Transvaal (Venda/Lebowa) [Noordelike Provinsie]
 8. PWV (Bophuthatswana/KwaNdebele) [Gauteng]

Veral streke 4, 5 en 7 het die GROOTSTE BEHOEFTE gehad aan ontwikkeling, omdat daar nog soveel werkloosheid geheers het. Om te kan ontwikkel, moes werksgeleenthede geskep en mense in diens geneem word sodat hulle in die lewe kon vorder en geld verdien om noodsaaklike lewensmiddele te bekom. (Wat is na jou mening nodig om werksgeleenthede te skep? Waarom deel die regering nie liewer geld uit aan die armes nie? Jy moet ‘n sinvolle antwoord hierop kan gee om te kan deel hê aan die beplanning vir die toekoms).

Kaart van RSA met ontwikkelingskerne

Tweede stap: Ontwikkeling van gebiede/dorpe

Nou beweeg ons nader aan spesifieke middelpunte van ontwikkeling wat reeds bestaan.

Dit is belangrik om hierdie gebiede te ken, ook omdat die ontwikkeling ‘n invloed het op die lewenswyse en lewenskwaliteit van die mense in daardie omgewings (Gee voorbeelde, en vra jouself af of dit saak maak).

Doen nou navorsing oor ontwikkeling en bedrywighede in gebiede/dorpe wat as kerne van ‘n bepaalde streek beskou word. Sluit die volgende in:

 1. Groot stedelike gebiede, bv. vier hoofnywerheidstreke. Besluit eers watter gebiede jy wil bestudeer, en waarom. Kry dan inligting oor die ligging, geskiedenis, klimaat, natuurlike hulpbronne, nywerhede, boerdery, sakebedrywighede, toerisme en sosiale ontwikkeling of dienste (opvoedingsinrigtings, hospitale, organisasies, sport en ander aktiwiteite) in hierdie gebiede. Hoe herken mens sulke ontwikkelde landskappe? Watter soort leefwyse geniet mense daar, en wat ken hulle glad nie? Waarom? Verkies jy om in ‘n stedelike en ontwikkelde gebied te woon? Waarom?
 2. Dekonsentrasiepunte, bv. Atlantis (Kaapstad); Imbali (Durban); Babelegi (Noord van Pretoria). “Dekonsentrasie” beteken dat die middelpunt van aktiwiteite verder uitkring na buite, sodat die kern van ontwikkeling nie meer slegs in die stedelike areas gekonsentreer bly nie. “Konsentreer” beteken dus om te versamel om een punt, en “dekonsentreer” beteken om uit te sprei vanaf een punt. In die taalkunde noem ons dit “teenoorgesteldes”. Jy moet weet hoe om dit in die Aardrykskunde toe te pas. (Dink na oor watter vorme van “teenoorgesteldes” of “kontraste” nog in lande of landstreke voorkom. Dalk wil jy ‘n gedig daaroor skryf of dit in ‘n kunswerk illustreer. Dit kan selfs as ‘n mondeling- of opstelonderwerp in enige van die landstale benut word).
 3. Bespreek nou die groot sentrale nywerheidsontwikkelingspunte, bv. George; Vredenburg-Saldanha; Mafikeng; Queenstown; Richardsbaai; ens.
 4. Gaan na watter ander nywerheidspunte potensiaal het, maar nog nie so ver ontwikkeld is nie. Wat beskou jy as die moontlikhede of potensiaal van hierdie areas? Watter soort hulp sou help om hierdie gebiede verder te ontwikkel? Dink aan dinge soos, goedkoper spoorvervoer, laer elektrisiteitskostes, behuising, geldelike hulp, inisiatief van entrepreneurs, ens.

Derde stap: Ontwikkelingsprogramme

Maak ‘n studie van SNOP – die Streeknywerheids-ontwikkelingsprogram van 1991.

Doelwitte van SNOP :

 • Meer en wyer streeksontwikkeling word beoog om ‘n groter area sowel as ‘n groter deel van die bevolking te bevoordeel.
 • Beweeg selfs weg van desentraliseringspunte – ontwikkel die hele streek sodat almal betrokke raak en die vrugte van ontwikkeling kan pluk.
 • Verskaf verskillende soorte hulp vir ontwikkelinge soos in Stap 2 genoem.
 • Stel programme soos die HOP-program in om werkverskaffing, indiensneming en die armoede-probleem aan te spreek (Wat is die HOP-program? Watter sulke inisiatiewe bestaan in jou streek? Die stadsraad behoort daarvan te weet, of jou op die spoor te bring van mense wat kennis dra). Wat is jou mening oor so ‘n program? Kan jy ander soortgelyke ontwikkelingsplanne voorstel? Wat behoort voorkeur te kry in jou streek?

Aktiwiteit 1:

Om inligting op ‘n kaart aan te bring en sodoende sekere afleidings te maak

[lu 1.3]

a) Teken nou die nuwe kaart van Suid-Afrika met die nuwe provinsies hieronder op kalkeerpapier en plaas dit bo-oor die kaart op p. 8. (Die buitelyn van elke kaart moet presies dieselfde grootte wees.)

b) Vergelyk nou die twee ten opsigte van:

 • die grootte van grondgebiede;
 • afstand vanaf die groot stedelike gebiede;

c) Maak jou eie afleidings oor die sukses/mislukking van die modelle.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
AARDRYKSKUNDIGE ONDERSOEK Die leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om aardrykskundige en omgewingsbegrippe en –prosesse te ondersoek.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.3 gevolgtrekkings oor inligting uit bronne soos foto’s, kaarte, atlasse, grafieke en statistiek ontleed en maak [werk met bronne];

Memorandum

AKTIWITEIT 1:

d) - Navorsingsdoeleindes

- Behoud van verskillende spesies

- Bewaring vir die nageslag

- Etiese- sowel as estetiese redes.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11054/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask