<< Chapter < Page Chapter >> Page >

* = f(I*) và M* = f(I*) khi không có điện trở phụ, và gọi là đặc tính vạn năng của ĐMnt như hình 2-13.

Hình 2-13: Các đặc tính vạn năng của ĐMnt 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 *M = f(I*)* = f(I*)I*2,42,01,61,20,80,40

Các đặc tính này cho theo đơn vị tương đối:

* = /đm ;

I* = I/Iđm ;

M* = M/Mđm ;

Dùng chung cho các loại động cơ trong dãy công suất có cùng tiêu chuẩn thiết kế.

Đối với động cơ đã cho, ta chỉ cần lấy giá trị đm nhân vào trục tung và lấy Iđm nhân vào trục hoành, ta sẽ được đặc tính cơ điện tự nhiên  = f(I) của động cơ đó. Mặt khác, từ giá trị I* tra theo đường M* = f(I*) ta được giá trị M* tương ứng. Nhân giá trị M* đó với Mđm của động cơ đã cho ta được M. Như vậy, từ đặc tính cơ điện tự nhiên và đường đặc tính vạn năng M* = f(I*) ta sẽ được đặc tính cơ tự nhiên  = f(M). Người ta có thể vẽ đặc tính cơ nhân tạo (dùng thêm điện trở phụ trong mạch phần ứng) của ĐMnt khi sử dụng các đặc tính vạn năng và đặc tính cơ tự nhiên.

Đặc tính cơ khi khởi động đmnt:

Tương tự ĐMđl, để hạn chế dòng khởi động ĐMnt người ta cũng đưa thêm điện trở phụ vào mạch phần ứng ngay khi bắt đầu khởi động, và sau đó thì loại dần đi để đưa tốc độ động cơ lên xác lập.

I’kđbđ = I’nm = U ® m R ­ + R ­ f size 12{ { {U rSub { size 8{®m} } } over {R rSub { size 8{­} } +R rSub { size 8{­f} } } } " "} {} = (22,5)Iđm Icp(2-49)

A) xây dựng các đặc tính cơ khi khởi động đmđl:

Sơ đồ nguyên lý và đặc tính khởi động trình bày trên hình 2-13:

CktIktIưEK2 K1Rưf2 Rưf1U+-Hình 2-13: a) Sơ đồ nối dây ĐMnt khởi động 2 cấp, m = 2b) Các đặc tính cơ khi khởi động ĐMnt, m = 2.a)0 Ic I2 I1 Iư12TNXL21abcdehb)fA

Quá trình xây dựng đặc tính khởi động theo các bước sau:

  1. Dựa vào các thông số của động cơ và đặc tính vạn năng, vẽ ra đặc tính cơ tự nhiên.
  2. Chọn dòng điện giới hạn I1  (22,5)Iđm và tính điện trở tổng của mạch phần ứng khi khởi động R = Uđm/I1 . Ta kẻ đường I1 = const nó sẽ cắt đặc tính tự nhiên tại e.
  3. Chọn dòng chuyển khi khởi động I2 = (1,11,3)Ic . Kẻ đường I2 = const nó sẽ cắt đặc tính tự nhiên tại f, và nó cũng cắt đặc tính nhân tạo dốc nhất (có R) tại b theo biểu thức:

ω NT ( b ) = ω TN ( f ) U âm -I 2 R U âm -I 2 R æ size 12{ω rSub { size 8{ ital "NT" \( b \) } } =ω rSub { size 8{ ital "TN" \( f \) } } { {U rSub { size 8{"âm"} } "-I" rSub { size 8{2} } R} over {U rSub { size 8{"âm"} } "-I" rSub { size 8{2} } R rSub { size 8{æ} } } } " "} {} (2-50)

Kẻ các đường ef và ab kéo dài, chúng sẽ cắt nhau tại A, từ A dựng tiếp các đường đặc tính khởi động tuyến tính hoá thoả mãn các yêu cầu khởi động và ta có đường khởi động abcdefXL.

B) tính điện trở khởi động:

Theo phương pháp tuyến tính hoá trên, điện trở phụ tổng được tính Rưf = R - Rư , ta có điện trở phụ các cấp:

R ­ f1 = ac ea R ­f ; R ­ f2 = ce ea R ­f ; size 12{R rSub { size 8{­f1} } = { { ital "ac"} over { ital "ea"} } R rSub { size 8{"­f"} } ;" "R rSub { size 8{­f2} } = { { ital "ce"} over { ital "ea"} } R rSub { size 8{"­f"} } ; } {} (2-51)

Các trạng thái hãm đmnt:

Động cơ ĐMnt có 0  , nên không có hãm tái sinh mà chỉ có hai trạng thái hãm: Hãm ngược và Hãm động năng.

Hãm ngược đmnt:

A) đưa điện trở phụ lớn vào mạch phần ứng:

Động cơ đang làm việc tại A, đóng Rưf lớn vào phần ứng thì động cơ sẽ chuyển sang B, C và sẽ thực hiện hãm ngược đoạn CD:

Hình 2-14: a) Sơ đồ nối dây ĐMnt khi hãm ngược với Rưf b) Đặc tính hãm ngược ĐMnt, đoạn CD.CktIktIưERưf U+-a)0 Mc MTNDBCRưfAb)HN

B) hãm ngược bằng cách đảo chiều điện áp phần ứng:

Động cơ đang làm việc ở điểm A trên đặc tính cơ tự nhiên với: Uư>0, quay với chiều >0, làm việc ở chế độ động cơ, chiều mômen trùng với chiều tốc độ; Nếu ta đổi cực tính điện áp đặt vào phần ứng Uư<0 (vì dòng đảo chiều lớn nên phải thêm điện trở phụ vào để hạn chế) và vẫn giữ nguyên chiều dòng kích từ thì dòng điện phần ứng sẽ đổi chiều Iư<0 do đó mômen đổi chiều, động cơ sẽ chuyển sang điểm B trên đặc tính  hình 2-15, đoạn BC là đoạn hãm ngược, và sẽ làm việc xác lập ở D nếu phụ tải ma sát. Lúc hãm động năng, dòng hãm và mômen hãm của động cơ:

Questions & Answers

anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình truyền động điện tự động. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10827/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình truyền động điện tự động' conversation and receive update notifications?

Ask