<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Tính từ dẫn khe hở không khí của mạch từ

Tính từ dẫn bằng phương pháp phân chia từ trường

Xét ví dụ : Có một cực từ tiết diện chữ nhật đặt song song với mặt phẳng. Giả thiết chiều  đi từ cực từ xuống mặt phẳng (hình minh họa).

Nếu tính từ dẫn khe hở bằng phương pháp phân chia từ trường ta sẽ phân từ trường thành nhiều phần nhỏ sao cho ở mỗi phần từ trường phân bố đều(có các đường sức từ song song với nhau) để áp dụng công thức cơ bản tính từ dẫn đã có ở trên. Ở đây ta chia làm 17 phần gồm :

+) 1 hình hộp chữ nhật thể tích: a. b. 

+) 4 hình 1/4 trụ tròn có đường kính 2 chiều cao a và b

+) 4 hình trụ 1/4 rỗng có đường kính trong 2 đường kính ngoài 2 + 2m

Từ dẫn của từng phần cho theo bảng 1. Trong đó từ dẫn chính G là của trụ chữ nhật, tổng các từ dẫn còn lại là từ dẫn tản. Có G = i = 1 17 G i size 12{G= Sum cSub { size 8{i=1} } cSup { size 8{"17"} } {G rSub { size 8{i} } } } {} : nếu có hai từ dẫn nối song song thì nối từ dẫn tương đương Gtđ= G1 + G2.

Nếu nối tiếp thì từ dẫn tương đương là G = G 1 G 2 G 1 + G 2 size 12{G rSub { size 8{tâ} } = { {G rSub { size 8{1} } G rSub { size 8{2} } } over {G rSub { size 8{1} } +G rSub { size 8{2} } } } } {} .

Ưu điểm : tính bằng phương pháp này có ưu điểm là chính xác, rõ ràng dễ kiểm tra.

Nhược điểm : có nhiều công thức nên chỉ dùng để tính kiểm nghiệm

Tính từ dẫn bằng công thức kinh nghiệm ( dùng khi tính toán sơ bộ )

A) từ dẫn khe hở không khí giữa nắp và lõi tạo thành góc  (hình a)

G = K . G0

Với: K: hệ số điều chỉnh

{} K = 2, 75 ϕ 4 size 12{K=2,"75" nroot { size 8{4} } {ϕ} } {} , ( tính theo rađian).

alignl { stack { {} #{} # {}} } {} + G 0 = μ 0 . S δ size 12{G rSub { size 8{0} } =μ rSub { size 8{0} } "." { {S} over {δ} } } {}

+ S :tiết diện lõi [cm2].

+  : độ dài trung bình khe hở không khí (cm).

0 = 1,25 . 10-8 [ wb/a. cm= h/cm].

B ) từ dẫn giữa cực từ tròn với mặt phẳng (hình b)

G 0 = μ 0 . S δ 1 + 2, 08 d δ size 12{G rSub { size 8{0} } =μ rSub { size 8{0} } "." { {S} over {δ} } left (1+ { {2,"08"} over {d} } δ right )} {}

C) từ dẫn giữa hai cực từ chữ nhật(hình c)

G = K . μ 0 . S δ = K . G 0 size 12{G=K "." μ rSub { size 8{0} } "." { {S} over {δ} } =K "." G rSub { size 8{0} } } {}

K = 1 + 0, 58 m . n 1 + m + 0, 31 m . n 2 size 12{K=1+ { {0,"58"} over {m "." n} } left (1+m right )+ { {0,"31"} over {m "." n rSup { size 8{2} } } } } {} , với m = b a ; n = a δ size 12{m= { {b} over {a} } ;n= { {a} over {δ} } } {}

D) từ dẫn giữa mặt phẳng và cực từ đặt ở đầu mặt phẳng(hình d)

G = k .g0 = k .0 . s/

Với k=1+0,58m.n1+1,5m+0,31m.n2 size 12{k=1+ { {0,"58"} over {m "." n} } left (1+1,5m right )+ { {0,"31"} over {m "." n rsup { size 8{2} } } } } {}

e) Từ dẫn giữa mặt phẳng và cực từ đặt ở giữa mặt phẳng

G = K . μ 0 . S δ = K . G 0 size 12{G=K "." μ rSub { size 8{0} } "." { {S} over {δ} } =K "." G rSub { size 8{0} } } {}

K = 1 + 0, 58 m . n 1 + 2m + 0, 31 m . n 2 size 12{K=1+ { {0,"58"} over {m "." n} } left (1+2m right )+ { {0,"31"} over {m "." n rSup { size 8{2} } } } } {}

Tính từ dẫn bằng phương pháp giải tích

Nguyên tắc của phương pháp này là dựa vào tính chất tương đương giữa sự phân bố từ trường xung quanh vật dẫn từ với điện trường xung quanh vật dẫn điện. Điều kiện bờ giống nhau thì cũng giải tương tự.

Ví dụ: hai vật dẫn từ đặt song song với nhau, nếu ở điện trường thì có công thức:

Q=C ( ϕ 1 ϕ 2 ) Q laì âiãûn têch trãn váût dáùn . C laì âiãûn dung . ϕ 1 , ϕ 2 laì âiãûn thãú cuía váût dáùn 1 vaì 2 . alignl { stack { size 12{ size 10{"Q=C" \( ϕ rSub { size 8{1} } - ϕ rSub { size 8{2} } \) }} {} #size 12{ size 10{Q` ital "laì"``"âiãûn têch trãn váût dáùn" "." }} {} # size 10{C`"laì"`"âiãûn dung" "." } {} #size 10{ϕ rSub { size 8{1} } ,ϕ rSub { size 8{2} } `"laì "`"âiãûn thãú cuía váût dáùn 1 vaì 2" "." } {} } } {}

Với điện tích Q, điện dung C, điện thế .

Ỏ̉ từ trường có : φ = G u 1 u 2 size 12{φ=G left (u rSub { size 8{1} } - u rSub { size 8{2} } right )} {} với:

φ laì tæì thäng giæîa hai váût dáùn . G laì tæì dáùn giæîa hai váût dáùn . U 1 , U 2 : laì tæì thãú cuía váût dáùn 1 vaì 2 . alignl { stack { size 12{ size 10{φ" laì tæì thäng giæîa hai váût dáùn" "." }} {} #size 10{"G laì tæì dáùn giæîa hai váût dáùn" "." } {} # size 10{U rSub { size 8{1} } ,U rSub { size 8{2} } :"laì tæì thãú cuía váût dáùn 1 vaì 2" "." } {}} } {}

có: G = K . C size 12{G=K "." C} {} và K: hệ số phụ thuộc đơn vị chọn.

Ở đây: K = μ 0 ε 0 size 12{K= { {μ rSub { size 8{0} } } over {ε rSub { size 8{0} } } } } {} với μ 0 = 1, 25 . 10 8 W . b Acm ; ε 0 = 1 . 9 . 10 11 [ F / cm ] size 12{μ rSub { size 8{0} } =1,"25" "." "10" rSup { size 8{ - 8} } { {W "." b} over { ital "Acm"} } ;ε rSub { size 8{0} } = { {1} over {4π "." 9 "." "10" rSup { size 8{"11"} } } } \[ F/ ital "cm" \] } {}

Vậy với mô hình toán học giống nhau khi đã tìm ra điện dung C thì sẽ tìm ra từ dẫn G.

Questions & Answers

how can chip be made from sand
Eke Reply
is this allso about nanoscale material
Almas
are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where is the latest information on a no technology how can I find it
William
currently
William
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Nêu ứng dụng, tác hại của lực điện động
NTQ Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Giáo trình thiết bị điện. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10823/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình thiết bị điện' conversation and receive update notifications?

Ask