<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Các hằng số thời gian tắt dần:

Do trong mạch có điện trở tác dụng nên các thành phần dòng tự do sẽ tắt dần với hằng số thời gian T = L/r. Trong hệ đơn vị tương đối thì:

T = L r = X r = X r size 12{T rSub { size 8{*} } = { {L rSub { size 8{*} } } over {r rSub { size 8{*} } } } = { {X rSub { size 8{*} } } over {r rSub { size 8{*} } } } = { {X} over {r} } } {}

Hằng số thời gian của cuộn dây stato:

T a = X 2 r st size 12{T rSub { size 8{a} } = { {X rSub { size 8{2} } } over {r rSub { size 8{ ital "st"} } } } } {} trong đó: X2 - điện kháng thứ tự nghịch của máy điện

Nếu ngắn mạch cách máy điện một đoạn có tổng trở Z = r + jx thì:

T a = X 2 + x r st + r size 12{T rSub { size 8{a} } = { {X rSub { size 8{2} } +x} over {r rSub { size 8{ ital "st"} } +r} } } {}

Hằng số thời gian của cuộn kích từ:

 Khi máy phát không tải: T fo = X f r f = X ad + X sf r f size 12{T rSub { size 8{ ital "fo"} } = { {X rSub { size 8{f} } } over {r rSub { size 8{f} } } } = { {X rSub { size 8{ ital "ad"} } +X rSub { size 8{sf} } } over {r rSub { size 8{f} } } } } {}

 Khi ngắn mạch ngay tại đầu cực máy phát:

T f ' = T d ' = X sf + X s . X ad X s + X ad r f = X f ' r f size 12{T rSub { size 8{f} } rSup { size 8{'} } =T rSub { size 8{d} } rSup { size 8{'} } = { {X rSub { size 8{sf} } + { {X rSub { size 8{s} } "." X rSub { size 8{ ital "ad"} } } over {X rSub { size 8{s} } +X rSub { size 8{ ital "ad"} } } } } over {r rSub { size 8{f} } } } = { {X rSub { size 8{f} } rSup { size 8{'} } } over {r rSub { size 8{f} } } } } {}

Có thể chứng minh được rằng: T d ' = T fo X f ' X f = T fo x d ' x d size 12{T rSub { size 8{d} } rSup { size 8{'} } =T rSub { size 8{ ital "fo"} } { {X rSub { size 8{f} } rSup { size 8{'} } } over {X rSub { size 8{f} } } } =T rSub { size 8{ ital "fo"} } { {x rSub { size 8{d} } rSup { size 8{'} } } over {x rSub { size 8{d} } } } } {}

trong đó: Xf’ - điện kháng của cuộn kích từ khi nối tắt cuộn dây stato.

Nếu ngắn mạch cách máy phát một đoạn có điện kháng bằng x thì:

T d ' = T fo x d ' + x x d + x size 12{T rSub { size 8{d} } rSup { size 8{'} } =T rSub { size 8{ ital "fo"} } { {x rSub { size 8{d} } rSup { size 8{'} } +x} over {x rSub { size 8{d} } +x} } } {}

Hằng số thời gian của cuộn cản:

Hằng số thời gian của cuộn cản dọc Td’’ và cuộn cản ngang Tq’’ cũng phụ thuộc vào khoảng cách đến điểm ngắn mạch. Có thể lấy các trị số trung bình như sau: - Máy phát turbine hơi: Td’’  Tq’’  0,1 sec.

- Máy phát turbine nước: Td’’  Tq’’  0,05 sec.

Ảnh hưởng của tđk và phụ tải đến quá trình ngắn mạch:

Ảnh hưởng của tđk:

Tại thời điểm đầu của ngắn mạch, vì từ thông móc vòng với các cuộn dây là không đổi nên thiết bị TĐK không có ảnh hưởng. Điều đó cho phép tính toán các tham số ở thời điểm đầu của ngắn mạch (chẳng hạn như Io’’, Eo’’, ixk) giống như đối với các máy điện không có TĐK.

Trong khoảng thời gian tiếp theo của quá trình quá độ, TĐK làm tăng dòng kích từ và do đó làm tăng các thành phần dòng trong cuộn dây stato và cuộn cản dọc. Quá trình này diễn ra chậm, do vậy thực tế nó chỉ làm thay đổi sức điện động quay của stato và thành phần chu kỳ của dòng stato. Thành phần không chu kỳ và sóng điều hòa bậc 2 ở stato vẫn giống như khi không có TĐK.

Đối với cuộn cản dọc, dòng sinh ra trong nó là do sức điện động biến áp, sức điện động này nhỏ vì dòng kích từ if thay đổi chậm. Do vậy dòng tự do có bị giảm xuống nhưng không đáng kể.

Ảnh hưởng của phụ tải:

Ảnh hưởng của phụ tải ở thời điểm đầu của ngắn mạch phụ thuộc vào điện áp dư tại điểm nối phụ tải, tức phụ thuộc vào điện kháng xN­­ từ phụ tải cho đến điểm ngắn mạch.

 Khi xN<0,4: phụ tải xem như nguồn cung cấp làm tăng dòng ngắn mạch.

 Khi xN>0,4: phụ tải tiêu thụ dòng điện làm giảm dòng ngắn mạch.

 Khi xN = 0 thì dòng phụ tải chiếm khoảng 25% dòng ngắn mạch.

Trong tính toán thực tế, các phụ tải được gộp chung thành phụ tải tổng hợp ở một điểm của hệ thống điện và được thay thế gần đúng bằng:

X’’PT = 0,35 và E’’PT = 0,8

Chỉ kể đến một cách riêng rẽ các động cơ cỡ lớn và được thay thế như sau:

- Các động cơ đồng bộ có cấu tạo giống như máy phát. Ở thời điểm đầu của ngắn mạch, động cơ đang quay theo quán tính xem như vẫn còn tốc độ đồng bộ nên có thể thay thế bằng các tham số giống như đối với máy phát là Eo’’ và xd’’.

- Các động cơ không đồng bộ với hệ số trượt bé xem như là động cơ đồng bộ không có cuộn kích từ, cũng được thay thế bằng sức điện động và điện kháng siêu quá độ:

E o '' » U o I o . X '' . sin j o X } } =x rSub { size 8{*N} } rSup { size 8{ = 1 I mm = ( 0, 25 ¸ 0, 35 ) alignl { stack { size 12{" "E rSub { size 8{o} } rSup { size 8{"''"} } »U rSub { size 8{o} } -I rSub { size 8{o} } "." X rSup { size 8{"''"} } "." "sin"j rSub { size 8{o} } } {} #X rSub { size 8{*} } rSup { size 8{"} } =x rSub { size 8{*N} } rSup { size 8{"} } = { {1} over {I rSub { size 8{* ital "mm"} } } } = \( 0,"25"¸0,"35" \) {} } } {}

trong đó: I*mm - dòng mở máy của động cơ.

Uo, Io, o - tham số của động cơ trước khi xảy ra ngắn mạch.

Questions & Answers

how can chip be made from sand
Eke Reply
is this allso about nanoscale material
Almas
are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where is the latest information on a no technology how can I find it
William
currently
William
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Giáo trình ngắt mạch trong hệ thống điện. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10820/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình ngắt mạch trong hệ thống điện' conversation and receive update notifications?

Ask