<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Hình 1.7: CPU-80386 Hình 1.8: CPU-80486

1.4.5. bộ xử lý intel pentium:

Được đưa ra thị trường vào giữa năm 1993, các bộ xử lý Pentium được chế tạo với hơn 3 triệu transistor, thụ hưởng các tính năng kỹ thuật của các bộ xử lý 80486 DX/2 và được có thêm nhiều tính năng mới.

Theo hãng sản xuất Intel, nếu hoạt động ở với xung nhịp 66 MHz thì tốc độ thi hành lệnh của Pentium là 112 MIPS thay vì 54 MIPS cho bộ xử lý 80486 DX/2 cùng xung nhịp.

Các tính năng nổi bật của bộ xử lý Pentium là :

  • Hoàn toàn tương thích với các bộ xử lý được chế tạo trước đó (8086, 80286, 80386, 80486).
  • Dùng kỹ thuật ống dẫn tốt hơn với 2 ống dẫn số nguyên độc lập và một ống dẫn số lẻ. Kỹ thuật siêu vô hướng và tiên đoán lệnh nhảy cũng được đưa vào.
  • Dùng cache lệnh và cache dữ liệu riêng biệt.
  • Bus số liệu là 64 bit với cách vận chuyển theo từng gói.
  • Dùng cách quản lý hệ thống cho phép tiết kiệm năng lượng tiêu hao trong bộ xử lý Pentium.
  • Có tối ưu hóa các chuỗi mã lệnh.

Petium MMX: Các lệnh xử lý multimedia được đưa vào tập lệnh của CPU nên việc thi hành chương trình multimedia được cải thiện rất nhiều.

Pentium Celeron

Hình 1.9: Hình ảnh các loại bộ xử lý Intel

Bài tập chương 1

1. Chọn các thanh ghi đa dụng để lưu trữ các dữ liệu sau đây, sao cho mỗi thanh ghi lưu trữ 1 giá trị và không trùng nhau (Giải thích việc chọn thanh ghi): 15h, 0AFh, 01234h, 230, 257, ‘H’, 8086.

Ghi chú: Số có tận cùng bằng h (hay H) là số thập lục phân (Hexa);

‘H’ : Ký tự H

2. Các thanh ghi đang lưu trữ giá trị như sau:

AH = 11hAL = 22hCL = 15

CH = 10BX = 0A1D4hDX = 8086

Hãy cho biết giá trị thập lục phân của những thanh ghi sau và giải thích:

AX, CX, BH, BL, DH, DL

3. Mô tả các cách có thể sử dụng được để lưu trữ giá trị vào thanh ghi sau:

a. 1234h vào thanh ghi SIb. 5678h vào thanh ghi AX

c. 100 vào thanh ghi DId. 100 vào thanh ghi DX

4. Sử dụng mô hình bộ nhớ gồm 17 ô nhớ như hình A1 để ghi các dữ liệu sau đây vào bộ nhớ sao cho các giá trị không chồng lên nhau (sinh viên tự chọn địa chỉ ô nhớ để lưu trữ): 15h, 0AFh, 01234h, 230, 257, ‘H’, 8086, 3A4B5h, 0F1D2E3h

Ô nhớ Địa chỉ
00010h
….. …..
00002h
00001h
00000h

Hình A1: Mô hình bộ nhớ

5. Với mô hình bộ nhớ kết quả của câu 4, hãy cho biết giá trị dữ liệu 8/16/24/32 bit tại mỗi địa chỉ sau đây ở dạng thập lục phân:

a. 00004h b. 00008hc. 0000Bh d. 0000Dh

6. Đổi sang địa chỉ vật lý tương ứng với mỗi địa chỉ logic sau:

a. 0000:0001hb. 0100:1234h

c. ABCD:3AFFhd. AF70:00CFh

7. Viết ra 4 địa chỉ logic khác nhau đối với mỗi địa chỉ vật lý sau:

a. 40000hb. 0D32FCh

8. Tìm tất cả các địa chỉ logic khác nhau có thể có của mỗi ô nhớ có địa chỉ vật lý sau đây:

a. 00000h b. 0000Fhc. 00010h d. 0001Fh

Có nhận xét gì về các kết quả trên?

9. Cho một chương trình bao gồm 100 byte lệnh (Code), 200 byte dữ liệu (Data) và 16 KB ngăn xếp (Stack). Vẽ hình mô tả tổ chức vùng nhớ của chương trình trên trong bộ nhớ có mô hình như hình A2 theo hai cách sau (sinh viên tự gán địa chỉ vật lý và logic thích hợp với đầu và cuối cho từng vùng):

a. Dùng chung 1 đoạn duy nhất cho cả 3 vùng Code, Data và Stack

b. Dùng 3 đoạn riêng biệt không chồng nhau cho Code, Data, Stack

Địa chỉ logic Ô nhớ Địa chỉ vật lý
….:…. ….
…..:… ….. …..
….:… ….
….:… ….
….:… ….

Hình A2: Mô hình tổ chức bộ nhớ

10. Bằng mô hình bộ nhớ kết quả của câu 9a, hãy thiết lập giá trị các thanh ghi sao cho CPU-8086 truy xuất được những ô nhớ trong mỗi trường hợp sau:

a. Byte lệnh đầu tiênb. Byte lệnh thứ 20

c. Byte dữ liệu đầu tiênd. Byte dữ liệu thứ 100

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lập trình hệ thống. OpenStax CNX. Aug 11, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10882/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lập trình hệ thống' conversation and receive update notifications?

Ask