<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Graffiti

Vandat die mens kan “skryf”, het hy op mure geskryf. Daar is geen ander vorm van skryfkuns en tekenkuns wat so oud en bekend is soos graffiti nie. Die oudste vorm is die rotstekeninge wat in grotte ontdek is.

In die tyd van die Romeine het die stadsvaders afbeeldings van gode op toiletmure aangebring, omdat die Romeine so graag op die mure geskryf en geteken het.

In die jare sestig van die vorige eeu het graffiti veral in Amerika gewild begin word en in die jare sewentig wêreldwyd kop uitgesteek.

Die gewildste metodes is om met viltpenne te skryf en met spuitverfkannetjies te spuit. Net in Amerika kos dit jaarliks R77 miljard om graffiti-mure skoon te maak.

ANTWOORDE
Die mens skryf al duisende jare op mure.
Die oudste vorm van graffiti is rotstekeninge.
Rotstekeninge word slegs in grotte gekry.
Die Romeinse stadsvaders het gode op toiletmure geverf.
Romeine het slegs op toiletmure geskryf en geteken.
Graffiti het in die jare sestig in Amerika gewild begin word.
Graffiti word net in Amerika gesien.
Mense gebruik graag viltpenne en spuitverfkannetjies vir graffiti.
Dit kos verskriklik baie geld om graffiti skoon te maak.
Daar is graffiti in ons eie stad of dorp.
Selfassessering onder leiding van opvoeder. Totaal uit 10

[LU 3.7.2]

Hier is ‘n paar voorbeelde van “graffiti”

Een van die gewildste plekke vir graffiti is skoolbanke, óf, as daar nie banke is nie, tafels. Ander gewilde plekke by die skool is die kleedkamermure of die fietshokke. Kyk na die volgende voorbeeld:

Daar was te min belangstelling. Dus is die dag van môre gekanselleer!Roovetsretga is agterstevoor geskryf.

Moet liefs nie probeer om ander se voorbeeld te volg nie. Mense wat

Moet liefs nie probeer om ander se voorbeeld te volg nie. Mense wat omgee, skryf nie op mure of hokkies by bushaltes nie! Skryf liewers jou eie graffiti op ‘n A4-vel papier. Jy kan saam met ‘n maat werk, of alleen. Jy kan graffiti óf skryf óf teken. Dit moet verkieslik met die skoollewe te doen hê.

Wat dink jou maat(s) van jou graffiti?

My graffiti is geassesseer deur: _

Die volgende woorde/frases kan vir assessering gebruik word:

Puik

Baie goed

Goed

Redelik (ruimte vir verbetering)

Swak (moet verbeter)

Leesbaarheid: (is dit duidelik genoeg?)

Spelling van woorde:

Hoe treffend is dit?

Wat is die algemene indruk?

[LU 4.2.1]

VOORNAAMWOORDE

ONTHOU!

‘n Mens sê ek wanneer jy van jouself praat.

Jonathan sê: “Ek is jammer.”

‘n Mens sê jy wanneer jy met iemand anders praat:

Margaret praat met Jonathan en sê: “Waarom gooi jy nie die papier weg nie?”

‘n Mens sê hy wanneer jy van ‘n seun praat:

Thando praat van William en sê: “Hy tel nooit papiere op nie.”

‘n Mens sê sy wanneer jy van ‘n meisie praat:

Doreen praat van Lucy en sê: “Sy gooi altyd haar leë blikkies weg.”

‘n Mens sê ons in plaas van ek en ander mense:

Sandra sê vir haar maats: “Ons gaan hulle ’n les leer.”

‘n Mens sê “Julle in plaas van jy en ander mense:

Sizwe sê vir sy maats: “Julle het my baie gehelp.”

‘n Mens sê hulle in plaas van hy of sy en ander mense:

Nomsa sê vir haar ma: “Hulle het my gehelp om al die rommel op te tel.”

Questions & Answers

WHAT IS QUADRATIC EQUATION?
Charles Reply
WHAT IS SYSTEM OF LINEAR INEWUALITIES?
Charles
WHAT IS SYSTEM OF LINEAR INEWUALITIES?
Charles
complex perform
Angel
what is equation?
Charles Reply
what are equations?
Charles
Definition of economics according to karl Marx Thomas malthus Jeremy bentham David Ricardo J.K
Rakiya
Please help me is assignment
Rakiya
The 47th problem of Euclid
Kenneth
show that the set of all natural number form semi group under the composition of addition
Nikhil Reply
what is the meaning
Dominic
explain and give four Example hyperbolic function
Lukman Reply
_3_2_1
felecia
⅗ ⅔½
felecia
_½+⅔-¾
felecia
The denominator of a certain fraction is 9 more than the numerator. If 6 is added to both terms of the fraction, the value of the fraction becomes 2/3. Find the original fraction. 2. The sum of the least and greatest of 3 consecutive integers is 60. What are the valu
SABAL Reply
1. x + 6 2 -------------- = _ x + 9 + 6 3 x + 6 3 ----------- x -- (cross multiply) x + 15 2 3(x + 6) = 2(x + 15) 3x + 18 = 2x + 30 (-2x from both) x + 18 = 30 (-18 from both) x = 12 Test: 12 + 6 18 2 -------------- = --- = --- 12 + 9 + 6 27 3
Pawel
2. (x) + (x + 2) = 60 2x + 2 = 60 2x = 58 x = 29 29, 30, & 31
Pawel
ok
Ifeanyi
on number 2 question How did you got 2x +2
Ifeanyi
combine like terms. x + x + 2 is same as 2x + 2
Pawel
x*x=2
felecia
2+2x=
felecia
×/×+9+6/1
Debbie
Q2 x+(x+2)+(x+4)=60 3x+6=60 3x+6-6=60-6 3x=54 3x/3=54/3 x=18 :. The numbers are 18,20 and 22
Naagmenkoma
Mark and Don are planning to sell each of their marble collections at a garage sale. If Don has 1 more than 3 times the number of marbles Mark has, how many does each boy have to sell if the total number of marbles is 113?
mariel Reply
Mark = x,. Don = 3x + 1 x + 3x + 1 = 113 4x = 112, x = 28 Mark = 28, Don = 85, 28 + 85 = 113
Pawel
how do I set up the problem?
Harshika Reply
what is a solution set?
Harshika
find the subring of gaussian integers?
Rofiqul
hello, I am happy to help!
Shirley Reply
please can go further on polynomials quadratic
Abdullahi
hi mam
Mark
I need quadratic equation link to Alpa Beta
Abdullahi Reply
find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
X=16
Michael
Want to review on complex number 1.What are complex number 2.How to solve complex number problems.
Beyan
yes i wantt to review
Mark
16
Makan
x=16
Makan
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
please help me prove quadratic formula
Darius
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
can you teacch how to solve that🙏
Mark
Solve for the first variable in one of the equations, then substitute the result into the other equation. Point For: (6111,4111,−411)(6111,4111,-411) Equation Form: x=6111,y=4111,z=−411x=6111,y=4111,z=-411
Brenna
(61/11,41/11,−4/11)
Brenna
x=61/11 y=41/11 z=−4/11 x=61/11 y=41/11 z=-4/11
Brenna
6 years, a bond that paid 5.5% earned $594 interest.
ayana Reply
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 5. OpenStax CNX. Sep 22, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10990/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask