<< Chapter < Page Chapter >> Page >

132: }

Trong ví dụ trên chúng ta có hàm IncrementMinutes() là hàm dùng để tăng Minite. Đây là hàm không thành viên mà sử dụng các hàm thành viên get và set để tăng thành viên Minite.

Chúng ta chạy ví dụ .10 , kết quả ở hình 3.10

Hình 3.10: Kết quả của ví dụ 3.10

Trả về một tham chiếu tới một thành viên dữ liệu private

Một tham chiếu tới một đối tượng là một bí danh của chính đối tượng đó và do đó có thể được sử dụng ở vế trái của phép gán. Trong khung cảnh đó, tham chiếu tạo một lvalue được chấp nhận hoàn toàn mà có thể nhận một giá trị. Một cách để sử dụng khả năng này (thật không may!) là có một hàm thành viên public của lớp trả về một tham chiếu không const tới một thành viên dữ liệu private của lớp đó.

Ví dụ 3.11: Chương trình sau sử dụng một phiên bản đơn giản của lớp Time để minh họa trả về một tham chiếu tới một dữ liệu private.

1: #include<iostream.h>

2:

3: class Time

4: {

5: public:

6: Time(int = 0, int = 0, int = 0);

7: void SetTime(int, int, int);

8: int GetHour();

9: int&BadSetHour(int); //Nguy hiểm trả về tham chiếu !!!

10: private:

11: int Hour;

12: int Minute;

13: int Second;

14: };

15:

16: //Constructor khởiđộng dữ liệu private

17: //Gọi hàm thành viên SetTime()để thiết lập các biến

18: //Các giá trị mặcđịnh là 0

19: Time::Time(int Hr, int Min, int Sec)

20: {

21: SetTime(Hr, Min, Sec);

22: }

23: //Thiết lập các giá trị của Hour, Minute, và Second

24: void Time::SetTime(int H, int M, int S)

25: {

26: Hour = (H>= 0&&H<24) ? H : 0;

27: Minute = (M>= 0&&M<60) ? M : 0;

28: Second = (S>= 0&&S<60) ? S : 0;

29: }

30:

31: //Lấy giá trị của Hour

32: int Time::GetHour()

33: {

34: return Hour;

35: }

36:

37: //KHÔNG NÊN LẬP TRÌNH THEO KIỂU NÀY !!!

38: //Trả về một tham chiếu tới một thành viên dữ liệu private

39: int&Time::BadSetHour(int HH)

40: {

41: Hour = (HH>= 0&&HH<24) ? HH : 0;

42: return Hour; //Nguy hiểm trả về tham chiếu !!!

43: }

44:

45: int main()

46: {

47: Time T;

48: int&HourRef = T.BadSetHour(20);

49:

50: cout<<"Hour before modification: "<<HourRef<<endl;

51: HourRef = 30; //Thayđổi với giá trị không hợp lệ

52: cout<<"Hour after modification: "<<T.GetHour()<<endl;

53: // Nguy hiểm: Hàm trả về một tham chiếu

54: //có thểđược sử dụng như một lvalue

55: T.BadSetHour(12) = 74;

56: cout<<endl<<"*********************************"<<endl

57:      <<"BAD PROGRAMMING PRACTICE!!!!!!!!!"<<endl

58:      <<"BadSetHour as an lvalue, Hour: "

59:      <<T.GetHour()

60:      <<endl<<"*********************************"<<endl;

61: return 0;

62: }

Trong chương trình hàm BadSetHour() trả về một tham chiếu tới thành viên dữ liệu Hour.

Chúng ta chạy ví dụ 3.11 , kết quả ở hình 3.11

Hình 3.11: Kết quả của ví dụ 3.11

Phép gán bởi toán tử sao chép thành viên mặc định

Toán tử gán (=) được sử dụng để gán một đối tượng cho một đối tượng khác của cùng một kiểu. Toán tử gán như thế bình thường được thực hiện bởi toán tử sao chép thành viên (Memberwise copy) – Mỗi thành viên của một đối tượng được sao chép riêng rẽ tới cùng thành viên ở đối tượng khác (Chú ý rằng sao chép thành viên có thể phát sinh các vấn đề nghiêm trọng khi sử dụng với một lớp mà thành viên dữ liệu chứa vùng nhớ cấp phát động).

Questions & Answers

who was the first nanotechnologist
Lizzy Reply
k
Veysel
technologist's thinker father is Richard Feynman but the literature first user scientist Nario Tagunichi.
Veysel
Norio Taniguchi
puvananathan
Interesting
Andr
I need help
Richard
anyone have book of Abdel Salam Hamdy Makhlouf book in pdf Fundamentals of Nanoparticles: Classifications, Synthesis
Naeem Reply
what happen with The nano material on The deep space.?
pedro Reply
It could change the whole space science.
puvananathan
the characteristics of nano materials can be studied by solving which equation?
sibaram Reply
plz answer fast
sibaram
synthesis of nano materials by chemical reaction taking place in aqueous solvents under high temperature and pressure is call?
sibaram
hydrothermal synthesis
ISHFAQ
how can chip be made from sand
Eke Reply
is this allso about nanoscale material
Almas
are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where is the latest information on a no technology how can I find it
William
currently
William
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
STM - Scanning Tunneling Microscope.
puvananathan
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Lập trình hướng đối tượng. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10794/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lập trình hướng đối tượng' conversation and receive update notifications?

Ask